Šiaulių Aukštabalio gatvę planuojama rekonstruoti ir ilginti

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Aukš­ta­ba­lio gat­vės as­fal­tą pro­jek­tuo­to­jai įver­ti­no kaip pra­stos būk­lės, gat­vė duo­bė­ta vi­sa­me ruo­že.
UAB "Pro­jek­tai ir Co" pa­ren­gė ir vi­suo­me­nei pri­sta­tė Šiau­lių mies­to Aukš­ta­ba­lio gat­vės nuo Til­žės iki Iš­ra­dė­jų gat­vių su­tvar­ky­mo ir įren­gi­mo tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą.

Dar­bai su­pla­nuo­ti eta­pais.

Pir­mo­jo eta­po me­tu bus vyk­do­ma Aukš­ta­ba­lio gat­vės re­konst­ruk­ci­ja nuo san­kry­žos su Til­žės gat­ve iki san­kry­žos su Ga­ra­žų gat­ve.

Ant­ra­ja­me eta­pe nu­ma­ty­ta nau­jos Aukš­ta­ba­lio gat­vės at­kar­pos sta­ty­ba – nuo san­kry­žos su Ga­ra­žų gat­ve iki pro­jek­tuo­ja­mos žie­di­nės san­kry­žos su Bal­tų gat­ve.

Pir­mo­jo eta­po ruo­žo il­gis – 438 m, ant­ro­jo il­gis – 780 m.

Pro­jek­ti­nis re­konst­ruo­ja­mos Aukš­ta­ba­lio gat­vės va­žiuo­ja­ma­sis plo­tis – 14 m (po dvi juos­tas kiek­vie­na va­žia­vi­mo kryp­ti­mi). Skir­tin­gų kryp­čių eis­mas, kaip ir da­bar, bus at­skir­tas ski­ria­mą­ja juos­ta. De­ši­nė­je gat­vės pu­sė­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti sto­vė­ji­mo aikš­te­lę au­to­mo­bi­liams (2 m plo­čio). Pa­sak "Pro­jek­tai ir Co" su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų pro­jek­tų va­do­vo Ge­do Ja­nu­lio, nu­ma­to­mos 38 sto­vė­ji­mo vie­tos ir pa­pil­do­mai – trys vie­tos žmo­nėms su ne­ga­lia.

Kai­rė­je pu­sė­je su­pro­jek­tuo­tas tech­ni­nis ša­li­gat­vis ir ša­li­gat­vis. Ša­li­gat­vis su­jungs nu­trūks­tan­tį Til­žės gat­vės ša­li­gat­vį su esa­mu pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku, ku­ris pra­si­de­da ties Ga­ra­žų ir Aukš­ta­ba­lio gat­vių san­kry­ža.

Re­mon­tuo­ja­ma­me gat­vės ruo­že nu­ma­ty­ta įreng­ti dvi įva­žas į dau­gia­bu­čių kie­mus, o vie­ną pa­nai­kin­ti. Bus įren­gia­mos dvi nau­jos pės­čių­jų pe­rė­jos, o sau­giam au­to­mo­bi­lių eis­mui už­tik­rin­ti – dvi ap­si­su­ki­mo vie­tos.

Ties va­žiuo­ja­mo­sios dan­gos su­si­kir­ti­mais su ša­li­gat­viais, pės­čių­jų ta­kais nu­ma­ty­ta įreng­ti gel­to­nos spal­vos įspė­ja­muo­sius pa­vir­šius (trin­ke­les su kau­bu­rė­liais). Dar nu­ma­ty­tos poil­sio aikš­te­lės, ku­rio­se tu­rė­tų bū­ti suo­liu­kas, šiukš­lių dė­žė ir dvi­ra­čių sto­vas.

Nau­jos Aukš­ta­ba­lio gat­vės at­kar­pos pro­jek­ti­nis va­žiuo­ja­ma­sis plo­tis taip pat 14 m (po dvi juos­tas kiek­vie­na va­žia­vi­mo kryp­ti­mi) su pe­rė­ji­mu į dvi eis­mo juos­tas. De­ši­nė­je pu­sė­je su­pro­jek­tuo­tas tech­ni­nis ša­li­gat­vis, poil­sio aikš­te­lės, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas. Kai­rė­je pu­sė­je – tech­ni­nis ša­li­gat­vis.

Nau­ja Aukš­ta­ba­lio gat­vės at­kar­pa su­si­jungs su žie­di­ne Auš­ta­ba­lio ir Bal­tų gat­vių san­kry­ža.

"Pro­jek­tai ir Co" su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų pro­jek­tų va­do­vas G. Ja­nu­lis sa­kė, kad po vie­šo svars­ty­mo bus at­si­žvelg­ta į da­lį gy­ven­to­jų pa­siū­ly­mų: nu­ma­to­ma pa­pil­do­mai įreng­ti pės­čių­jų tvo­re­lę ir tre­čiuo­ju pro­jek­to eta­pu ap­so­din­ti me­džiais nau­ją­ją gat­vės at­kar­pą.

Į klau­si­mą, ar bus iš­sau­go­ti da­bar ša­lia Aukš­ta­ba­lio gat­vės au­gan­tys me­džiai, pro­jek­tų va­do­vas at­sa­kė, kad "pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų sta­di­jo­je pa­vy­ko iš­sau­go­ti vi­sus esa­mus me­džius".

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo, kad pro­jek­tą nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti, kai bus skir­tas fi­nan­sa­vi­mas. Tiks­li pro­jek­to ver­tė paaiš­kės už­bai­gus tech­ni­nį dar­bo pro­jek­tą. Šiuo me­tu pre­li­mi­na­ri vi­sų tri­jų eta­pų ran­gos dar­bų kai­na sie­kia apie 3 500 000 eu­rų (į kai­ną įtrauk­ta va­žiuo­ja­mo­sios da­lies ir in­ži­ne­ri­nių tink­lų įren­gi­mas).

Komentarai

Na    Pen, 2019-11-29 / 10:22
Tik nepamirškit parkomatus pastatyti, kad tik biudžetas nesuplonėtų. Nejaugi meras iš savo algos mokės besiginčydamas su kokiu nors vagiumi.
Ray    Pen, 2019-11-29 / 10:52

In reply to by Na

Jei rimtai, tai parkomatai turėtu (galėtu) būti visame mieste, nes ir gatvės, kiemai ir visos kitos visuomeninės erdvės yra tvarkomos už visų mokesčių mokėtojų pinigus, o naudotis jomis nori tik automobilių savininkai. Jeigu kam atrodo, kad jo automobilio stovėjimo vieta turi būti įrengta už "valdiškus" pinigus, tai neturintis automobilio galbūt gali pareikalauti kažkokių kitų nemokamų paslaugų (pvz. grilio aikštelių, pavėsinės savo kieme ir t.t. ir pan.), kuriomis neturėtu teisės naudotis automobilių savininkai. :D
Ir    Pen, 2019-11-29 / 12:26

In reply to by Ray

tada tiesiog būtinai parkomatus reikia pastatyti prie visų ligoninių, poliklinikų ir valstybinių įstaugų, nes kitaip savivaldybės klerkai neturės iš ko išsimokėti premijas :)
a    Pen, 2019-11-29 / 19:31

In reply to by Ray

tamsta tikriausiai esi pensininkas ir dar be mašinos , daugiabučio kiemus turi tvarkytis pačios bendrijos ne miestas , o beje kai susuks kokia liga ir greitukė galės privažiuoti iki laiptinės tai aikštelė prie namo kažkiek pasidarys ir tavo
petrtas    Pen, 2019-11-29 / 20:56

In reply to by Ray

o jus perkate degalus,remontuojate automobilius ,draudziate transporto priemones ,technikini praeinate ne ,tai kokio velnio nemokate mokesciu uz sias paslaugas ir darbuotojams algas
Kanapiu    Pen, 2019-11-29 / 13:30
Gera ta gatve. Kad visos tokios butu siauliuose, tai butu puiku. Jus geriau Kanapiu gatve remontuokit, ten tragedija tikra.
Vairuotojas    Pen, 2019-11-29 / 14:38

In reply to by Kanapiu

Ar važiavai? Kai įvažiuoji i šia gatvę tai pasijunti kai jūroj per bangavima. Bet kas liečia gatvės tvarkyma tai neužmirškit pirmiausiai vamzdynus pakeisti kad paskui naujo asfalto nereikėtu ardyti.
Pramones bruklinas    Pen, 2019-11-29 / 13:33
Kada praplatinsit Pramones gatve nuo nestes iki bruklino? Ten verkiant reikia 2+2 juostu. Cia pirmaeilis darbas turetu but.
jo    Pen, 2019-11-29 / 13:42
tada dar prie garažiukų gatvę patvarkykite, nes visi trumpina į Dariaus ir Girėno gatvę
alternatyva    Pen, 2019-11-29 / 18:11
aukstabalio gatve reikia pratesti ne i ta pusę , o link vakarinio aplinkelio ir sujungti su juo , visiems is pietinio nebereiktu per miesta ,o tiesiai link kuršėnų.
Išgraužkit...     Pen, 2019-11-29 / 19:32
... Jokių čia gatvių ilginimų, dabar užsiėmę medžių trumpinimu... 😂
Mindaugas    Šeš, 2019-11-30 / 08:17
Ir valio, ir smagu, kad toliau Šiauliai tvarkosi. Pietiniame.beveik visos pagrindinės gatvės yra ar bus suremontuotos. Kas jums.blogai ? Jums daugiau domina supuvęs medis, nei atsinaujinęs miestas dėka mūsų mero
Vytas    Sek, 2019-12-01 / 01:02

In reply to by Mindaugas

Zmogau atsikvosek,prie ko to mero nuopelnai,pinigai miesto gerovei skiriami tai tu paciu siaulieciu pinigai mokesciu pavidalu surenkami ,nematau cia mero dideliu nuopelnu,is jo puses geriausiu atveju butu gerai kad kontroles butu daugiau kaip tie pinigai paskirstomi,nes visi prisimenam geru pavyzdziu kaip nesunkiai atsiranda korupcinei rysiai su valdziazmogiais del tokiu projektu
:)    Šeš, 2019-11-30 / 16:57
O ateityje Aukštabalio gatvė bus sujungta su Serbentų. Gausis mažasis Šiaulių aplinkelis..
Nu nu    Ant, 2020-01-21 / 16:31
Taigi prieš keletą metų Akštabalio gatvė nuo garažiukų jau buvo pradėta ilginti. Atėmė iš pensininkų daržiukus ,išvarė gatvės ruožą ir sustojo. Taip ir stovi pradėta ir nebaigta gatvė. Jei pradėjo,tai ir projektas yra? Tai kam vėl išlaidaujama? Aišku- kad ne iš mano kišenės viskas daroma, taip galvoja valdininkai. .

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.