Pristatyta nauja Alfredo Vilbiko knyga

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių po­li­ci­jos il­ga­me­tis dar­buo­to­jas, va­do­vas, vė­liau tei­sė­jas Alf­re­das Vil­bi­kas kny­gos ant­rą­ją da­lį sky­rė Lie­tu­vos po­li­ci­jos šimt­me­čiui.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties P. Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta Alf­re­do Vil­bi­ko kny­gos "Šiau­liai ir po­li­ci­ja Lie­tu­vos įvy­kiuo­se (1990-2010)" II da­lis.

Bu­vęs Šiau­lių po­li­ci­jos il­ga­me­tis dar­buo­to­jas, va­do­vas, vė­liau tei­sė­jas A. Vil­bi­kas kny­gos ant­rą­ją da­lį sky­rė Lie­tu­vos po­li­ci­jos šimt­me­čiui. Dau­ge­lio lei­di­nių ir kny­gų, su­si­ju­sių su tei­sė­sau­ga Lie­tu­vo­je, au­to­rius, bend­raau­to­rius ir su­da­ry­to­jas A. Vil­bi­kas, reng­da­mas nau­jau­sią kny­gą rė­mė­si tuo, kas iš­li­ko ne­su­nai­kin­ta, pa­si­bai­gus do­ku­men­tų sau­go­ji­mo lai­ko­tar­piui, ir ne­ma­ža da­li­mi do­ku­men­tų, ku­riuos pa­čiam pa­vy­ko iš­sau­go­ti, daug me­tų do­min­tis tei­sės is­to­ri­ja.

Pris­ta­ty­da­mas kny­gą A. Vil­bi­kas pa­brė­žė, kad lei­di­nio tiks­las – su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su po­li­ci­jos is­to­ri­ja Šiau­lių mies­to ir Lie­tu­vos įvy­kių kon­teks­te, už­fik­suo­ti Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, Šiau­lių po­li­ci­jos 1990–2010 me­tų struk­tū­ras ir ten dir­bu­sius dar­buo­to­jus.

Kny­go­je chro­no­lo­giš­kai pri­si­me­na­mi ir svar­būs Šiau­liams bei po­li­ci­jai įvy­kiai Lie­tu­vo­je.

Au­to­riaus tei­gi­mu, Lie­tu­vos po­li­ci­jos is­to­ri­ją pa­teik­ti iš ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­no po­zi­ci­jos jį pa­ska­ti­no su­vo­ki­mas, kad Šiau­lių po­li­ti­kai, pa­rei­gū­nai ir gy­ven­to­jai pri­si­dė­jo ku­riant vi­sos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos po­li­ci­ją.

Ra­šy­da­mas kny­gą A. Vil­bi­kas sa­ko sten­gę­sis iš­lik­ti ob­jek­ty­vus, to­dėl pa­si­tel­kė do­ku­men­tų ci­ta­tas, am­ži­nin­kų pri­si­mi­ni­mus, mo­nog­ra­fi­nius lei­di­nius ir di­džią­ją da­lį ar­chy­vi­nių do­ku­men­tų.

Kny­go­je už­fik­suo­tos Šiau­lių mies­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, Vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir at­ski­rų tar­ny­bų is­to­ri­jos.

Lei­di­nio struk­tū­ra skai­ty­to­ją nuo­sek­liai su­pa­žin­di­na su tuo­me­ti­nių tar­ny­bų dar­bo spe­ci­fi­ka, is­to­ri­niais ir lai­ko nu­lem­tais po­ky­čiais, įvai­riais do­ku­men­tais, ku­rių iliust­ra­ci­jų, kaip ir au­ten­tiš­kų nuo­trau­kų, kny­go­je ap­stu.

Dir­bę ar dir­ban­tys po­li­ci­jo­je, kny­go­je ras už­ra­šy­tus sa­vo ir pa­žįs­ta­mų var­dus bei ei­tas pa­rei­gas, nes pa­bai­go­je au­to­rius pa­tei­kia 1990–2010 me­tų Šiau­lių mies­to VRS, PK ir VPK dir­bu­sių žmo­nių są­ra­šą.

Pris­ta­ty­me kny­gą įver­ti­no ir au­to­riui už di­de­lį dar­bą dė­ko­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Re­na­tas Po­žė­la, Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vai, Tarp­tau­ti­nės po­li­ci­jos aso­cia­ci­jos na­riai, LR Sei­mo na­riai, Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, taip pat po­li­ci­jos ve­te­ra­nai ir dar­buo­to­jai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.