Medžius nugenės...per metus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­na­šu, kad Sa­vi­val­dy­bė sku­ba pjau­ti me­džius tik mies­to vie­šo­sio­se erd­vė­se, S. Šal­kaus­kio gat­vės 5 na­mo gy­ven­to­jai ne­su­lau­kia me­džių ge­nė­ji­mo ke­le­rius me­tus.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Šiau­lių S. Šal­kaus­kio gat­vės 5 na­mo gy­ven­to­jų at­sto­vė Ire­na Že­mai­tie­nė. Mo­te­ris skun­dė­si, kad gy­ven­to­jai nie­kaip ne­ga­li pri­pra­šy­ti mies­to Sa­vi­val­dy­bės ap­ge­nė­ti ar­ba iš­re­tin­ti ke­lis pen­kiaaukš­tį na­mą praau­gu­sius to­po­lius. Esą jie ne tik ke­lia grės­mę gy­ven­to­jams dėl vė­juo­tą die­ną lūž­tan­čių ša­kų, vir­šū­nių, bet ir pa­ties na­mo būk­lei.

Dar 2016 me­tais gy­ven­to­jai Sa­vi­val­dy­bei ra­šė, kad la­pai už­ki­ša sto­go vamz­džius, ne­prit­rum­pi­nus iš­sty­pu­sių me­džių, ka­pi­ta­li­nis sto­go re­mon­tas yra be­pras­mis.

"Ar pa­že­min­ti, nu­pjau­ti vir­šū­nes, ar nu­pjau­ti vi­sus me­džius ir pa­so­din­ti nau­jus, pa­li­ko­me spręs­ti pa­tiems Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams. Juk su jais ne­pa­ko­vo­si", – sa­kė I. Že­mai­tie­nė.

Gy­ven­to­jai krei­pė­si ir į sa­vo ad­mi­nist­ra­to­rių "Mū­sų būs­tą", ta­čiau juos nu­krei­pė į Sa­vi­val­dy­bę.

I. Že­mai­tie­nė skun­dė­si, kad į rug­sė­jo 16 die­ną Sa­vi­val­dy­bei iš­siųs­tą raš­tą po mė­ne­sio jo­kio at­sa­ky­mo ne­ga­vo.

Nors Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mais mies­to vie­šo­se erd­vė­se be gai­les­čio ker­ta­mi me­džiai, gy­ven­to­jų pra­šy­mas tre­čius me­tus lie­ka be dė­me­sio. Pap­ra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­rių.

Jo spe­cia­lis­tė at­siun­tė spa­lio 16 die­ną I. Že­mai­tie­nei pa­reng­tą at­sa­ky­mą. Ja­me ra­šo­ma, kad žel­di­nių būk­lė prie S. Šal­kaus­kio 5 na­mo įver­tin­ta ir iš­duo­tas lei­di­mas me­džius nu­ge­nė­ti. Dar­bai bus at­lik­ti per lei­di­mo ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­pį.

Pap­ra­šę pa­tiks­lin­ti, koks tas ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­pis, ga­vo­me at­sa­ky­mą: per vie­ne­rius me­tus.

Komentarai

Zoja    Tre, 2019-10-23 / 12:39
Medžius reikia ne nugenėti, o visiškai nupjauti, pašalinti ir panaudoti kaip kurą, miesto apšiltinimui. Ir jokių "atsodinimų", nejaugi esame tiek turtingi, kad tam švaistytume pinigus. Tai reikia daryti netik Šalkauskio gatvėje, o visose miesto gatvėse ir kiemuose.
Tikra Madam     Pen, 2019-10-25 / 11:13
Būtų skirta ES pinigų, be jokių klausimų medžius sutvarkytų... O dabar kaip norit, taip gyvenkit. Naudos savivaldybės klerkams jokios.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.