Ligoninėje gydyti du kūdikiai, susirgę kokliušu

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuotr.
Iš kai­rės: Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų li­gų pro­fi­lio koor­di­na­to­rė dr. Mar­ga­ri­ta Va­lū­nie­nė, Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja, vai­kų li­gų gy­dy­to­ja Ind­rė Stan­ke­vi­čie­nė ir Ju­li­ja Alek­sand­ro­vi­čie­nė, vai­kų li­gų gy­dy­to­ja, ra­gi­no sau­go­ti vai­kus nuo kon­tak­to su ko­sin­čiais, nes ne­skie­py­tų nuo pa­vo­jin­gų li­gų dau­gė­ja.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riu­je gy­dy­ti du kū­di­kiai dvie­jų ir sep­ty­nių mė­ne­sių nuo kok­liu­šo. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų li­gų pro­fi­lio koor­di­na­to­rė dr. Mar­ga­ri­ta Va­lū­nie­nė, Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja, vai­kų li­gų gy­dy­to­ja Ind­rė Stan­ke­vi­čie­nė ir Ju­li­ja Alek­sand­ro­vi­čie­nė, vai­kų li­gų gy­dy­to­ja, ra­gi­no sau­go­ti vai­kus nuo kon­tak­to su ko­sin­čiais, nes ne­skie­py­tų nuo pa­vo­jin­go li­gos dau­gė­ja.

Su šei­mos gy­dy­to­jų siun­ti­mais

Klas­tin­ga li­ga kok­liu­šas diag­no­zuo­ja­ma ne iš kar­to. I. Stan­ke­vi­čie­nė sa­ko, jog ir pir­mo vai­ko (dvie­jų mė­ne­sių) diag­no­zė, ku­rią nu­sta­tė siun­ti­mą į li­go­ni­nę iš­ra­šiu­si šei­mos gy­dy­to­ja, bu­vo ūmi­nis bron­chio­li­tas. Gy­dant kū­di­kį ko­su­lio prie­puo­liai sun­kė­jo ir bu­vo įtar­tas kok­liu­šas, ku­ris vė­liau pa­tvir­tin­tas ty­ri­mais.

Sep­ty­nių mė­ne­sių kū­di­kį į li­go­ni­nę šei­mos gy­dy­to­jas at­siun­tė dėl už­si­tę­su­sio ko­su­lio, bet ir jam diag­no­zuo­tas kok­liu­šas. Abiem kū­di­kiams bu­vo su­tri­kęs kvė­pa­vi­mas, to­dėl pri­rei­kė gy­dy­mo sta­cio­na­re.

Pa­sak gy­dy­to­jos, dvie­jų mė­ne­sių kū­di­kio būk­lė bu­vo sun­kes­nė. Pri­rei­kė de­guo­nies te­ra­pi­jos, būk­lė ge­rė­jo la­bai lė­tai. Pa­cien­tas na­mo iš­leis­tas ko­sin­tis. Pa­sak gy­dy­to­jos, vai­kas ga­li pa­ko­sė­ti dar ke­le­tą sa­vai­čių, nes li­ga trun­ka il­gai.

Sep­ty­nių mė­ne­sių kū­di­kis į li­go­ni­nę at­vež­tas šiek tiek vė­les­nės kok­liu­šo sta­di­jos, jau bu­vo pra­si­dė­ję in­ten­sy­vaus kok­liu­šo prie­puo­liai. Ta­čiau vy­res­nio vai­ko būk­lė ge­rė­jo grei­čiau ir, li­go­ni­nė­je pra­lei­dęs sa­vai­tę, jis iš­leis­tas sveik­ti na­mie.

Šim­to die­nų li­ga

"Lo­ty­niš­kai kok­liu­šas reiš­kia "sun­kus ko­su­lys" ir va­di­na­mas šim­to die­nų li­ga. Tad li­ga ga­li truk­ti il­gai ir tik pa­laips­niui būk­lė ge­rė­ja", – sa­ko I. Stan­ke­vi­čie­nė.

Sun­kiau­siai kok­liu­šu ser­ga vai­kai iki pu­sės me­tų. Li­ga pra­si­de­da nuo ne­di­de­lio karš­čia­vi­mo, ko­su­lio. Pa­sak vai­kų li­gų gy­dy­to­jos Ju­li­jos Alek­sand­ro­vi­čie­nės, tai­ko­mas gy­dy­mas nuo ko­su­lio ma­žai pa­de­da, at­si­ran­da vis sun­kes­ni ko­su­lio prie­puo­liai, vai­kui tam­pa sun­ku įkvėp­ti, tarp ko­su­lio epi­zo­dų ga­li bū­ti ap­nė­jos (kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mas), vai­kas pra­de­da sun­kiau val­gy­ti. Ši li­gos sta­di­ja už­trun­ka, ko­su­lys pir­mą­sias tris sa­vai­tes tik sun­kė­ja ir dar apie tris sa­vai­tes ga­li iš­lik­ti toks pat. Kai li­ga pe­rei­na į svei­ki­mo sta­di­ją, ko­su­lys po tru­pu­tį leng­vė­ja.

"Li­ga, pra­si­dė­ju­si nie­kuo neiš­sis­ki­rian­čiais simp­to­mais, gy­do­ma simp­to­mi­niais vais­tais. An­ti­bio­ti­kas ski­ria­mas tik įta­rus kok­liu­šą. Šiai li­gai bū­din­gas spe­ci­fi­nis ko­su­lys: triukš­min­gas įkvė­pi­mas, po ku­rio se­ka nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos ko­su­lio ban­gų", – sa­ko J. Alek­sand­ro­vi­čie­nė.

Jei­gu būk­lė ne­sun­ki, o vai­kas vy­res­nio am­žiaus, ga­li bū­ti gy­do­mas ir am­bu­la­to­riš­kai, pri­žiū­rint šei­mos gy­dy­to­jui. Hos­pi­ta­li­za­ci­jos pri­rei­kia, kai su­trin­ka val­gy­mas, kvė­pa­vi­mas. Tuo­met rei­ka­lin­ga de­guo­nies te­ra­pi­ja, skys­čių ba­lan­so at­kū­ri­mas. Kū­di­kiai iki vie­ne­rių me­tų tu­ri bū­ti in­ten­sy­viai pri­žiū­ri­mi gy­dy­to­jų, li­go­niu­ko būk­lė ste­bi­ma nuo­lat.

Daž­niau­sios šios li­gos komp­li­ka­ci­jos yra pneu­mo­ni­ja, ta­čiau ga­li at­si­ras­ti ap­nė­jos po­žy­mių, kai su­trin­ka kvė­pa­vi­mas, ga­li pra­si­dė­ti trau­ku­liai. Šios komp­li­ka­ci­jos pa­vo­jin­giau­sios vai­kams iki me­tu­kų.

Ge­riau­sia pro­fi­lak­ti­ka – skie­pai

Oro la­še­li­niu bū­du už­kre­čia­mo­mis li­go­mis ser­gan­tis žmo­gus pir­miau­sia už­krės pa­čius ma­žiau­sius, jaut­riau­sius vai­kus. Kol jie yra ne­skie­py­ti ir ne­tu­ri su­si­for­ma­vu­sio imu­ni­te­to, yra pa­tys im­liau­si šiai li­gai.

"No­rė­tu­me at­kreip­ti vi­sų dė­me­sį į tai, kad la­bai svar­bu veng­ti kon­tak­to su ma­žais kū­di­kiais, nau­ja­gi­miais, ne­lan­ky­ti jų, ne­si­ves­ti į vie­šas vie­tas, kur yra ser­gan­čių žmo­nių. Šiuo me­tu yra ser­gan­čių­jų ne tik kok­liu­šu, bet ir ki­to­mis ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis, tad ky­la la­bai rim­tas pa­vo­jus su­si­rgti", – įspė­ja Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja.

Įta­rus kok­liu­šą ne­di­de­liam vai­kui, rei­kia ne­leis­ti jo į dar­že­lį, į žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tas, kad ne­pla­tin­tų pa­vo­jin­go su­kė­lė­jo. Taip pat svar­bi ran­kų hi­gie­na, ko­su­lio eti­ke­tas.

J. Alek­sand­ro­vi­čie­nė sa­ko, kad ge­riau­sia pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė – skie­pai. Vak­ci­na nuo kok­liu­šo yra įtrauk­ta į Na­cio­na­li­nį skie­pų ka­len­do­rių. Ji yra pen­kia­va­lan­tės vak­ci­nos su­dė­ty­je.

Pir­mą kar­tą skie­pi­ja­mas dvie­jų, vė­liau – ke­tu­rių ir še­šių mė­ne­sių kū­di­kis, pa­skui aš­tuo­nio­li­kos mė­ne­sių vai­kas. Vė­liau skie­pi­ja­mi vai­kai prieš mo­kyk­lą – 6–7 me­tų. Pa­kar­to­ti­nė re­vak­ci­na­ci­ja at­lie­ka­ma 16–17 me­tų paaug­liams.

Vė­liau ga­li­ma re­vak­ci­na­ci­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nė­mis. Bū­si­mi tė­ve­liai ir se­ne­liai taip pat ga­li at­nau­jin­ti sa­vo vak­ci­ną, kreip­da­mie­si į šei­mos gy­dy­to­jus. Vy­res­niems žmo­nėms ši li­ga ga­li pa­si­reikš­ti leng­va for­ma.

Tiek per­si­rgus kok­liu­šu, tiek po vak­ci­na­ci­jos, imu­ni­te­tas įgy­ja­mas de­šim­čiai me­tų, po ku­rių rei­kė­tų at­nau­jin­ti vak­ci­na­ci­ją.

Vai­kų skie­pi­ji­mas ma­žė­ja, to­dėl vai­kų ser­ga­mu­mas au­ga. PSO tei­gi­mu, kad su­stab­dy­tu­me li­gą, rei­ka­lin­ga 95 pro­c. po­pu­lia­ci­jos vak­ci­na­ci­ja. Praė­ju­sių me­tų duo­me­ni­mis Lie­tu­vo­je bu­vo pa­skie­py­ta tik 93 pro­c. vai­kų. Užk­re­čia­mų li­gų ir AIDS cent­ro duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vo­je kok­liu­šu sir­go 26 as­me­nys, 10 iš jų – ma­žes­ni nei de­vy­ne­rių me­tų vai­kai bu­vo hos­pi­ta­li­zuo­ti.