Ligoninėje gydyti du kūdikiai, susirgę kokliušu

Zi­tos KAT­KIE­NĖS nuotr.
Iš kai­rės: Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų li­gų pro­fi­lio koor­di­na­to­rė dr. Mar­ga­ri­ta Va­lū­nie­nė, Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja, vai­kų li­gų gy­dy­to­ja Ind­rė Stan­ke­vi­čie­nė ir Ju­li­ja Alek­sand­ro­vi­čie­nė, vai­kų li­gų gy­dy­to­ja, ra­gi­no sau­go­ti vai­kus nuo kon­tak­to su ko­sin­čiais, nes ne­skie­py­tų nuo pa­vo­jin­gų li­gų dau­gė­ja.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riu­je gy­dy­ti du kū­di­kiai dvie­jų ir sep­ty­nių mė­ne­sių nuo kok­liu­šo. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Mo­ters ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų li­gų pro­fi­lio koor­di­na­to­rė dr. Mar­ga­ri­ta Va­lū­nie­nė, Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja, vai­kų li­gų gy­dy­to­ja Ind­rė Stan­ke­vi­čie­nė ir Ju­li­ja Alek­sand­ro­vi­čie­nė, vai­kų li­gų gy­dy­to­ja, ra­gi­no sau­go­ti vai­kus nuo kon­tak­to su ko­sin­čiais, nes ne­skie­py­tų nuo pa­vo­jin­go li­gos dau­gė­ja.

Su šei­mos gy­dy­to­jų siun­ti­mais

Klas­tin­ga li­ga kok­liu­šas diag­no­zuo­ja­ma ne iš kar­to. I. Stan­ke­vi­čie­nė sa­ko, jog ir pir­mo vai­ko (dvie­jų mė­ne­sių) diag­no­zė, ku­rią nu­sta­tė siun­ti­mą į li­go­ni­nę iš­ra­šiu­si šei­mos gy­dy­to­ja, bu­vo ūmi­nis bron­chio­li­tas. Gy­dant kū­di­kį ko­su­lio prie­puo­liai sun­kė­jo ir bu­vo įtar­tas kok­liu­šas, ku­ris vė­liau pa­tvir­tin­tas ty­ri­mais.

Sep­ty­nių mė­ne­sių kū­di­kį į li­go­ni­nę šei­mos gy­dy­to­jas at­siun­tė dėl už­si­tę­su­sio ko­su­lio, bet ir jam diag­no­zuo­tas kok­liu­šas. Abiem kū­di­kiams bu­vo su­tri­kęs kvė­pa­vi­mas, to­dėl pri­rei­kė gy­dy­mo sta­cio­na­re.

Pa­sak gy­dy­to­jos, dvie­jų mė­ne­sių kū­di­kio būk­lė bu­vo sun­kes­nė. Pri­rei­kė de­guo­nies te­ra­pi­jos, būk­lė ge­rė­jo la­bai lė­tai. Pa­cien­tas na­mo iš­leis­tas ko­sin­tis. Pa­sak gy­dy­to­jos, vai­kas ga­li pa­ko­sė­ti dar ke­le­tą sa­vai­čių, nes li­ga trun­ka il­gai.

Sep­ty­nių mė­ne­sių kū­di­kis į li­go­ni­nę at­vež­tas šiek tiek vė­les­nės kok­liu­šo sta­di­jos, jau bu­vo pra­si­dė­ję in­ten­sy­vaus kok­liu­šo prie­puo­liai. Ta­čiau vy­res­nio vai­ko būk­lė ge­rė­jo grei­čiau ir, li­go­ni­nė­je pra­lei­dęs sa­vai­tę, jis iš­leis­tas sveik­ti na­mie.

Šim­to die­nų li­ga

"Lo­ty­niš­kai kok­liu­šas reiš­kia "sun­kus ko­su­lys" ir va­di­na­mas šim­to die­nų li­ga. Tad li­ga ga­li truk­ti il­gai ir tik pa­laips­niui būk­lė ge­rė­ja", – sa­ko I. Stan­ke­vi­čie­nė.

Sun­kiau­siai kok­liu­šu ser­ga vai­kai iki pu­sės me­tų. Li­ga pra­si­de­da nuo ne­di­de­lio karš­čia­vi­mo, ko­su­lio. Pa­sak vai­kų li­gų gy­dy­to­jos Ju­li­jos Alek­sand­ro­vi­čie­nės, tai­ko­mas gy­dy­mas nuo ko­su­lio ma­žai pa­de­da, at­si­ran­da vis sun­kes­ni ko­su­lio prie­puo­liai, vai­kui tam­pa sun­ku įkvėp­ti, tarp ko­su­lio epi­zo­dų ga­li bū­ti ap­nė­jos (kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mas), vai­kas pra­de­da sun­kiau val­gy­ti. Ši li­gos sta­di­ja už­trun­ka, ko­su­lys pir­mą­sias tris sa­vai­tes tik sun­kė­ja ir dar apie tris sa­vai­tes ga­li iš­lik­ti toks pat. Kai li­ga pe­rei­na į svei­ki­mo sta­di­ją, ko­su­lys po tru­pu­tį leng­vė­ja.

"Li­ga, pra­si­dė­ju­si nie­kuo neiš­sis­ki­rian­čiais simp­to­mais, gy­do­ma simp­to­mi­niais vais­tais. An­ti­bio­ti­kas ski­ria­mas tik įta­rus kok­liu­šą. Šiai li­gai bū­din­gas spe­ci­fi­nis ko­su­lys: triukš­min­gas įkvė­pi­mas, po ku­rio se­ka nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos ko­su­lio ban­gų", – sa­ko J. Alek­sand­ro­vi­čie­nė.

Jei­gu būk­lė ne­sun­ki, o vai­kas vy­res­nio am­žiaus, ga­li bū­ti gy­do­mas ir am­bu­la­to­riš­kai, pri­žiū­rint šei­mos gy­dy­to­jui. Hos­pi­ta­li­za­ci­jos pri­rei­kia, kai su­trin­ka val­gy­mas, kvė­pa­vi­mas. Tuo­met rei­ka­lin­ga de­guo­nies te­ra­pi­ja, skys­čių ba­lan­so at­kū­ri­mas. Kū­di­kiai iki vie­ne­rių me­tų tu­ri bū­ti in­ten­sy­viai pri­žiū­ri­mi gy­dy­to­jų, li­go­niu­ko būk­lė ste­bi­ma nuo­lat.

Daž­niau­sios šios li­gos komp­li­ka­ci­jos yra pneu­mo­ni­ja, ta­čiau ga­li at­si­ras­ti ap­nė­jos po­žy­mių, kai su­trin­ka kvė­pa­vi­mas, ga­li pra­si­dė­ti trau­ku­liai. Šios komp­li­ka­ci­jos pa­vo­jin­giau­sios vai­kams iki me­tu­kų.

Ge­riau­sia pro­fi­lak­ti­ka – skie­pai

Oro la­še­li­niu bū­du už­kre­čia­mo­mis li­go­mis ser­gan­tis žmo­gus pir­miau­sia už­krės pa­čius ma­žiau­sius, jaut­riau­sius vai­kus. Kol jie yra ne­skie­py­ti ir ne­tu­ri su­si­for­ma­vu­sio imu­ni­te­to, yra pa­tys im­liau­si šiai li­gai.

"No­rė­tu­me at­kreip­ti vi­sų dė­me­sį į tai, kad la­bai svar­bu veng­ti kon­tak­to su ma­žais kū­di­kiais, nau­ja­gi­miais, ne­lan­ky­ti jų, ne­si­ves­ti į vie­šas vie­tas, kur yra ser­gan­čių žmo­nių. Šiuo me­tu yra ser­gan­čių­jų ne tik kok­liu­šu, bet ir ki­to­mis ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis, tad ky­la la­bai rim­tas pa­vo­jus su­si­rgti", – įspė­ja Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja.

Įta­rus kok­liu­šą ne­di­de­liam vai­kui, rei­kia ne­leis­ti jo į dar­že­lį, į žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­tas, kad ne­pla­tin­tų pa­vo­jin­go su­kė­lė­jo. Taip pat svar­bi ran­kų hi­gie­na, ko­su­lio eti­ke­tas.

J. Alek­sand­ro­vi­čie­nė sa­ko, kad ge­riau­sia pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nė – skie­pai. Vak­ci­na nuo kok­liu­šo yra įtrauk­ta į Na­cio­na­li­nį skie­pų ka­len­do­rių. Ji yra pen­kia­va­lan­tės vak­ci­nos su­dė­ty­je.

Pir­mą kar­tą skie­pi­ja­mas dvie­jų, vė­liau – ke­tu­rių ir še­šių mė­ne­sių kū­di­kis, pa­skui aš­tuo­nio­li­kos mė­ne­sių vai­kas. Vė­liau skie­pi­ja­mi vai­kai prieš mo­kyk­lą – 6–7 me­tų. Pa­kar­to­ti­nė re­vak­ci­na­ci­ja at­lie­ka­ma 16–17 me­tų paaug­liams.

Vė­liau ga­li­ma re­vak­ci­na­ci­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nė­mis. Bū­si­mi tė­ve­liai ir se­ne­liai taip pat ga­li at­nau­jin­ti sa­vo vak­ci­ną, kreip­da­mie­si į šei­mos gy­dy­to­jus. Vy­res­niems žmo­nėms ši li­ga ga­li pa­si­reikš­ti leng­va for­ma.

Tiek per­si­rgus kok­liu­šu, tiek po vak­ci­na­ci­jos, imu­ni­te­tas įgy­ja­mas de­šim­čiai me­tų, po ku­rių rei­kė­tų at­nau­jin­ti vak­ci­na­ci­ją.

Vai­kų skie­pi­ji­mas ma­žė­ja, to­dėl vai­kų ser­ga­mu­mas au­ga. PSO tei­gi­mu, kad su­stab­dy­tu­me li­gą, rei­ka­lin­ga 95 pro­c. po­pu­lia­ci­jos vak­ci­na­ci­ja. Praė­ju­sių me­tų duo­me­ni­mis Lie­tu­vo­je bu­vo pa­skie­py­ta tik 93 pro­c. vai­kų. Užk­re­čia­mų li­gų ir AIDS cent­ro duo­me­ni­mis, per­nai Lie­tu­vo­je kok­liu­šu sir­go 26 as­me­nys, 10 iš jų – ma­žes­ni nei de­vy­ne­rių me­tų vai­kai bu­vo hos­pi­ta­li­zuo­ti.

Komentarai

Rita    Ant, 2020-02-11 / 11:16
Kodėl nerašote, kad vaikai susirgo kokliušu, tuberkulioze po skiepų? Ir vėl rėksit skiepų priešininkai! NE, visada buvau už skiepus,bet po šitokių naujienų kyla labai daug minčių ir abejonių???

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.