Kai butas tampa sąvartynu

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiukš­lės iš vie­no Šiau­liuo­se, Aukš­ta­ba­lio gat­vė­je esan­čio bal­ko­no ko­ne virs­ta į lau­ką.
Laip­ti­nė­je – dvo­kas. Kas da­ro­si už ant­ra­me aukš­te esan­čio bu­to du­rų – ga­li­ma tik nu­spė­ti. Bal­ko­nas iš lau­ko iki lan­go vir­šaus pri­grūs­tas šiukš­lių. Žmo­nės sa­ko, kad šie kai­my­nės "tur­tai" tie­siai iš kon­tei­ne­rio. Tai dėl to jų bu­tuo­se pa­skli­dę ta­ra­ko­nų. Ta­čiau la­biau­siai da­bar bi­jo­ma­si gais­ro – "sa­vo­tiš­ku" gy­ve­ni­mo bū­du pa­gar­sė­ju­sią gy­ven­to­ją kai­my­nai vis daž­niau pa­ste­bi iš­gė­ru­sią.
Sa­vi­val­dy­bė, at­si­žvelg­da­ma į šiau­lie­čių nuo­gąs­ta­vi­mus, ruo­šia­si pro­ble­mi­nį bu­tą štur­muo­ti. Bet nė­ra ga­ran­ti­jos, kad "rei­ka­lą" iš­spręs­ti pa­vyks.

Pil­nas bu­tas "gė­ry­bių"

Pa­gal­bos pra­šy­mas "Šiau­lių kraš­tą" prieš ke­lias die­nas pa­sie­kė iš Šiau­lių Aukš­ta­ba­lio gat­vės 4-ojo na­mo. "Kai­my­nai esa­me be­jė­giai prieš ne­tvar­ką. Kur kreip­tis, kas ga­lė­tų mums pa­dė­ti?", – laiš­ke re­dak­ci­jai ra­šė gy­ven­to­jai.

Žmo­nės pa­sa­ko­jo ne­be­ga­lin­tys ap­si­kęs­ti iš ko­jų ver­čian­čio tvai­ko laip­ti­nė­je. Vi­siems jau vie­ša pa­slap­tis, iš kur jis sklin­da – kiek­vie­nas ži­no, kad vie­nos iš na­mo laip­ti­nių ant­ro­jo aukš­to gy­ven­to­ja tu­ri "kon­tei­ne­rių kont­ro­lie­rės" ama­tą: išei­na ry­te, o va­ka­re pa­rei­na su gau­siu dvo­kian­čiu "lo­biu".

"Tur­tus", ži­no gy­ven­to­jai, kai­my­nė san­dė­liuo­ja sa­vo bu­te ir bal­ko­ne – "ver­ty­bės" iš jo jau ko­ne virs­ta pro iš­du­žu­sį lan­gą.

La­biau­siai, sa­ko kai­my­nai, ken­čia pir­ma­me aukš­te, tie­siai po "kau­pi­ke" gy­ve­nan­tys kai­my­nai, ku­rių bu­to lu­bas ir sie­nas nuo­la­tos ap­lie­ja neaiš­kios kil­mės skys­čiai. Žmo­nės įsi­ti­ki­nę, kad jie iš kai­my­nės par­si­neš­tų "gė­ry­bių". Šie gy­ven­to­jai po bu­to re­mon­to nu­spren­dė tur­tą ap­draus­ti – gal bent taip pa­vyk­tų kom­pen­suo­ti nuo­la­tos pa­ti­ria­mą ža­lą. Ir, pri­pa­žįs­ta, neap­si­ga­vę – ant at­nau­jin­tų sie­nų, per su­dū­ri­mus, grei­tai per­si­gė­rė ne­nus­ta­ty­tos spal­vos ir kil­mės skys­tis.

Ki­ta opi pro­ble­ma – na­me pa­skli­dę ta­ra­ko­nai. Žmo­nės įsi­ti­ki­nę, kad į dau­gia­bu­tį jie pa­rė­jo su kon­tei­ne­rių at­lie­ko­mis. Pa­si­rū­pin­tų de­zin­fek­ci­ja, ta­čiau, įsi­ti­ki­nę, kol ne­su­nai­kin­tas ži­di­nys, ne­bū­tų efek­to.

Ta­čiau di­džiau­sia bai­mė da­bar – dėl gais­ro. Esą kai­my­nė vis pa­ste­bi­ma ne­blai­vi. O ne­blai­viam, anot gy­ven­to­jų, jū­ra iki ke­lių: už­migs, pa­liks vi­ryk­lę įjung­tą, lieps­na be­ma­tant per­šoks į krū­vas čia pat su­krau­tų šiukš­lių – gais­ras už­prog­ra­muo­tas.

Gy­ven­to­jai tei­gia ne kar­tą ban­dę su kai­my­ne kal­bė­tis. Ta­čiau jos at­sa­ky­mas bu­vęs trum­pas: "Ei­kit na... Aš mo­kes­čius mo­ku, sa­vo na­muo­se da­rau, ką no­riu"... Po to du­rys su trenks­mu už­si­da­ro. O ki­tais kar­tais "kai­myn­ka" du­rų at­ver­ti ir su kai­my­nais pa­si­šne­kė­ti iš vi­so ne­lin­ku­si.

Taip pat nu­tin­ka ir "Šiau­lių kraš­to" žur­na­lis­tams, pa­no­ru­siems pa­si­kal­bė­ti su vie­ni­ša mo­te­ri­mi, ją iš­klau­sy­ti ir per­duo­ti kai­my­nų pa­gei­da­vi­mus: du­rų nie­kas neat­vė­rė.

Įsi­leis ar neį­si­leis?

Šiau­lių Aukš­ta­ba­lio 4-aja­me na­me bend­ri­jos nė­ra. Na­mą ad­mi­nist­ruo­ja UAB "Ma­no būs­tas". At­siž­velg­da­mas į bu­tų sa­vi­nin­kų nu­si­skun­di­mus, ad­mi­nist­ra­to­rius apie gy­ven­to­jų sau­gu­mui ir svei­ka­tai ky­lan­čią grės­mę in­for­ma­vo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę.

Sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės sau­gos ir tei­sėt­var­kos sky­riaus ve­dė­jas Li­nas Gad­liaus­kas pa­tvir­ti­no, kad šio­mis die­no­mis skun­das dėl ne­tvar­kos Aukš­ta­ba­lio gat­vės dau­gia­bu­čio vie­na­me iš bu­tų yra gau­tas ir ne­tru­kus ke­ti­na­ma im­tis veiks­mų.

"Bus vyks­ta­ma į vie­tą. Ki­tas klau­si­mas, ar bu­to sa­vi­nin­kė ati­da­rys du­ris. Nes nie­kas, ne tik mes, bet ir po­li­ci­ja, ne­ga­li į pri­va­čią te­ri­to­ri­ją pa­tek­ti jė­ga, ne­sant rea­laus pa­vo­jaus, ne­tu­rė­da­ma pro­ku­ro­ro lei­di­mo", – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Tai­gi, anot jo, jei­gu sa­vi­nin­kė du­ris ati­da­rys, gal­būt pa­vyks ras­ti komp­ro­mi­są – ga­vus su­ti­ki­mą, bu­tas bus de­zin­fe­kuo­tas nuo pa­ra­zi­tų, nuo pe­lė­sio, bus iš­neš­tos bui­ti­nės at­lie­kos, bal­dai, ne­nau­do­ja­ma tech­ni­ka, ki­tos šiukš­lės. Vis­kas Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis bus iš­vež­ta.

"Ir net lan­gai pa­pras­tai iš­va­lo­mi iš vi­daus ir lau­ko. Net­gi nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė pa­keis­ti vie­ną spy­ną. Žo­džiu, bu­to sa­vi­nin­kė įei­tų kaip į nau­ją sa­vo bu­tą", – sa­kė spe­cia­lis­tas.

Bet jei sa­vi­nin­kė nu­spręs­tų neį­si­leis­ti Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, pro­ble­ma ga­li už­strig­ti. To­kiu at­ve­ju pro­ble­mos iš­spren­di­mas įma­no­mas tik teis­mi­niu ke­liu – na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius ar­ba bend­ri­ja (to­kios nė­ra) pri­va­lės kreip­tis į teis­mą.

Į bu­tą – su vei­do raiš­čiais

Anot L. Gad­liaus­ko, tik­rai ne­re­ti at­ve­jai, kai vie­ni­ši, se­ny­vi, li­go­ti gy­ven­to­jai ap­si­lei­džia – dėl nuo­la­tos pa­sens­tan­čių mais­to pro­duk­tų pa­plin­ta ta­ra­ko­nai. Jei toks gy­ven­to­jas Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus įsi­lei­džia ir jis su­tin­ka, kad bu­tas bū­tų iš­va­ly­tas, pro­ble­mų ne­ky­la. Ki­tas rei­ka­las, kai gy­ven­to­jas ar­ba neį­si­lei­džia į sa­vo bu­tą, ar­ba ne­duo­da su­ti­ki­mo jį iš­va­ly­ti.

Jei pa­vyks­ta pa­tek­ti į bu­tą, si­tua­ci­ja įver­ti­na­ma pla­čiau: ap­žiū­ri­mos pa­tal­pos, išaiš­ki­na­ma, ar tik­rai jų sa­vi­nin­kas ne­tu­ri ga­li­my­bės su­si­tvar­ky­ti pa­ts, ap­klau­sia­mi kai­my­nai, su­ra­šo­mas pa­tik­ri­ni­mo ak­tas, ku­rio pa­grin­du duo­da­mas nu­ro­dy­mas va­ly­mo įmo­nei.

Bū­na at­ve­jų, kai gy­ven­to­jas at­vy­ku­siems Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams mie­lai duo­da su­ti­ki­mą tvar­ky­ti bu­tą, o at­lik­ti dar­bo at­vy­ku­sių tvar­ky­mo įmo­nės žmo­nių tie­siog ne­beį­si­lei­džia.

"Kar­tais ten­ka kreip­tis ir so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, ir me­di­kų pa­gal­bos, kaup­ti šiukš­les lin­ku­siems žmo­nėms ne­re­tai pri­rei­kia me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos", – sa­kė L. Gad­liaus­kas.

Jis pri­si­me­na per­nai me­tų at­ve­jį, kuo­met prieš pa­ten­kant į ap­leis­tą, gir­tuok­lių nuo­la­tos lan­ko­mą bu­tą Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams te­ko už­si­dė­ti vei­do kau­kes, sau­gan­čias nuo tu­ber­ku­lio­zės. Šią li­ga ser­gan­tį ak­lą aso­cia­lų sa­vi­nin­ką sun­kiai, pa­de­dant sū­nė­nui, bet pa­vy­ko pri­sta­ty­ti į li­go­ni­nę.

"Bai­siau­sia, kad iš­va­lei, o po pus­me­čio ne­re­tai vėl tas pa­ts...", – sa­kė Ci­vi­li­nės sau­gos ir tei­sėt­var­kos sky­riaus ve­dė­jas.

Su­kan­tis iš si­tua­ci­jos, to­kiais at­ve­jais ban­do­ma kreip­tis į dar­bo­vie­tes. Ta­čiau ne­re­tai jos at­si­sa­ko kiš­tis teik­da­mos, kad dar­buo­to­jas ge­ras, o kaip jis gy­ve­na – neį­do­mu.

De­ja, anot L. Gad­liaus­ko, nuo­bau­dų už ne­tvar­ką bu­tuo­se, skir­tin­gai ne­gu vie­šo­se pri­va­čių na­mų ar dau­gia­bu­čių na­mų erd­vė­se, nė­ra už ką tai­ky­ti – juk gy­ven­to­jas ne­si­tvar­ko sa­vo te­ri­to­ri­jo­je.

Per­nai Šiau­lių mies­te iš­va­ly­ta dvy­li­ka ap­leis­tų bu­tų, da­lis jų – pri­va­tūs, ki­ta da­lis Sa­vi­val­dy­bės su­teik­ti so­cia­li­niai būs­tai. Sut­var­ky­mo pa­slau­gai per me­tus iš­leis­ta be­veik iš­leis­ta 14 906 eu­rų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų. Apie 80 pro­cen­tų iš­va­ly­tų bu­tų – su tur­tu iš kon­tei­ne­rių.

Šiais me­tais Sa­vi­val­dy­bė tu­ri jau du skun­dus dėl ne­pri­žiū­ri­mų bu­tų.

"De­ja, kai­my­no ne­pa­si­rink­si. Aiš­ku, įsi­gy­jant nau­ją būs­tą, ver­tė­tų pa­si­do­mė­ti, gre­ta, ko gy­ven­si. Ki­tą ver­tus, nuo vi­sų at­ve­jų neap­sid­raus­ti – rea­ly­bė ki­to­kia", – įsi­ti­ki­nęs pa­šne­ko­vas.

Komentarai

Jo    Sek, 2020-01-19 / 19:31
Radviliškis, Jaunystės g. 33 ** smarvė siaubinga. Jeigu nieko negalima padaryti, tai gal pranešti apie pūvančio lavono kvapą?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.