Išsiblaškiusiam keleiviui sugrąžino didelę sumą pinigų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šie me­tai "Bus­tu­ro" vai­ruo­to­jui Ar­tū­rui Jo­ku­bai­čiui įsi­mins įvy­kiu, ku­ris pa­tik­ri­no jo są­ži­nin­gu­mą.
Be­si­bai­gian­tys me­tai vie­nu įvy­kiu il­gam įsi­mins UAB "Bus­tu­ras" vai­ruo­to­jui Ar­tū­rui Jo­ku­bai­čiui, ant­rus me­tus ke­lei­vius ve­žan­čiam Šiau­lių mies­to marš­ru­tais.

Tą­dien prie so­dų Pikt­miš­kio sto­te­lė­je įli­pęs vai­ki­nas keis­tai pa­si­tei­ra­vo, ar už vien­kar­ti­nį bi­lie­tą rei­kės mo­kė­ti sva­rą. Vai­ruo­to­jas pa­tiks­li­no – eu­rą – ta­čiau su­pra­to, kad ke­lei­vis gy­ve­na ne Lie­tu­vo­je.

Sus­to­jęs ga­lu­ti­nia­me marš­ru­to žie­de, A. Jo­ku­bai­tis ap­žiū­rė­jo au­to­bu­są. Sa­ko tik­ri­nęs, ar nė­ra pri­mė­ty­ta sal­dai­nių po­pie­rė­lių, ki­tų šiukš­lių. Stai­ga ant vie­tos sė­dy­nės pa­ste­bė­jo be­si­mė­tan­čią vy­riš­ką pi­ni­gi­nę. Ją ati­da­ręs pir­miau­siai pa­ma­tė ne­di­de­lės ver­tės sva­rų ku­piū­rą, o ša­lia – pluoš­te­lį eu­rų šim­ti­nių. Iš vi­so 700 eu­rų. Ir dar tarp­tau­ti­nio ban­ko kor­te­lę. Pi­ni­gi­nė­je taip pat bu­vo ir as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė.

Vai­ruo­to­ją spau­dė lai­kas, jam jau rei­kė­jo va­žiuo­ti. Su­rin­kęs 112 vy­ras bu­dė­to­jui pra­ne­šė apie ra­di­nį, pa­pra­šė su­ras­ti jo sa­vi­nin­ką, pa­dik­ta­vo jo as­mens duo­me­nis.

"Bū­čiau ra­dęs 7 eu­rus, gal ir ne­bū­čiau ieš­ko­jęs, da­bar – ne­lei­do są­ži­nė", – A. Jo­ku­bai­tis sa­kė net ne­sud­ve­jo­jęs dėl to, ar rei­kia pi­ni­gus grą­žin­ti.

Kiek vė­liau vai­ruo­to­jas nu­spren­dė ap­žiū­rė­ti pi­ni­gi­nės tu­ri­nį nuo­dug­niau, paieš­ko­ti vi­zi­ti­nių kor­te­lių. Ra­do ki­tai die­nai ta­lo­ną pas dan­tų gy­dy­to­ją. Nors jau bu­vo apie 20-ta va­lan­da, nu­spren­dė ten pa­skam­bin­ti. At­si­lie­pu­si re­gist­ra­to­rė pa­tvir­ti­no, kad to­kį pa­cien­tą gy­dy­to­ja tu­ri. Po šio po­kal­bio ji pa­skam­bi­no pa­cien­tui ir pa­pa­sa­ko­jo apie au­to­bu­so vai­ruo­to­jo skam­bu­tį.

Jau vė­liau A. Jo­ku­bai­tis su­ži­no­jo, kad vai­ki­nas iš­kart at­vy­ko į "Bus­tu­rą" pas dis­pe­če­rę, ta­čiau pa­gal As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mą, vai­ruo­to­jo as­me­ni­nių kon­tak­tų jam duo­ti ne­ga­lė­jo. Ta­čiau paaiš­ki­no, ko­kio au­to­bu­so ir kur jau­nuo­liui ieš­ko­ti. Jis sė­do į tak­si ir ėmė au­to­bu­są vy­tis.

Vai­ruo­to­jas pa­sa­ko­ja, kad prie vie­no pre­ky­bos cent­ro pa­ste­bė­jo į au­to­bu­są at­bė­gan­tį jau­nuo­lį: "Aki­nu­kai ap­ra­so­ję, akys iš­si­gan­du­sios". Iš­kart pri­si­sta­tė, kad tai jis pa­me­tė pi­ni­gi­nę. Pa­sa­kęs sa­vo var­dą ir pa­var­dę iš­si­blaš­kė­lis sa­vo daik­tus ir pi­ni­gus at­ga­vo. Ka­dan­gi vai­ruo­to­jui rei­kė­jo sku­bė­ti va­žiuo­ti pa­gal gra­fi­ką, po­kal­biui ne­bu­vo lai­ko. Sa­ko, "ra­dy­bų" at­si­sa­kęs, bet do­va­nų ga­vo.

Ta­čiau A. Jo­ku­bai­čiui la­bai knie­tė­jo su­ži­no­ti šios is­to­ri­jos de­ta­les. Ka­dan­gi jis jau bu­vo iš­siaiš­ki­nęs apie pi­ni­gi­nę at­ga­vu­sio vai­ki­no vi­zi­tą pas odon­to­lo­gą, nu­spren­dė su juo ten ir su­si­tik­ti. Atė­jęs kiek anks­čiau, tu­rė­jo lai­ko šnek­te­lė­ti.

Iš­siaiš­ki­no, kad 23 me­tų vai­ki­nas grį­žo pas tė­vus ato­sto­gų iš Ang­li­jos. Va­žia­vo į pre­ky­bos cent­rą nu­si­pirk­ti mais­to pro­duk­tų, ta­čiau prie ka­sos pa­ste­bė­jo, kad ne­be­tu­ri pi­ni­gi­nės. Ant ko­jų su­kė­lė ap­sau­gą, pa­pra­šė, kad per­žiū­rė­tų vaiz­do įra­šus, ta­čiau nie­ko ne­ra­do. Su­ži­no­jęs, kad pa­li­ko pi­ni­gi­nę au­to­bu­se, aiš­ki­no, kad ji, ma­tyt, tie­siog iš­sprū­do iš šor­tų ki­še­nės.

A. Jo­ku­bai­tis pa­sa­ko­jo, kad dė­kin­gas emig­ran­tas kvie­tė jį pas tė­vus į so­dą šaš­ly­kų, bet ne­bu­vo tam lai­ko.

"Įsi­vaiz­da­vau sa­ve to vai­ki­no vie­to­je. Jei bū­čiau tuos pi­ni­gus pa­si­sa­vi­nęs, dar sau ne­lai­mę pri­si­šauk­čiau. Nuo­lat bū­čiau apie tai gal­vo­jęs", – sa­kė są­ži­nin­gas vai­ruo­to­jas.

Jis pri­si­mi­nė, kad už šį poel­gį "Bus­tu­ro" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius jam pa­spau­dė ran­ką.