Į skyriaus vedėjus – iš privataus verslo

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riui jau mė­ne­sį va­do­vau­ja Egi­di­jus Ur­ba.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je nuo lapk­ri­čio vi­du­rio dir­ba nau­jas Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jas. Juo pa­skir­tas kon­kur­są lai­mė­jęs šiau­lie­tis Egi­di­jus Ur­ba.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­rų­jų rei­ka­lų sky­riaus Per­so­na­lo ir vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ja­ni­na No­rai­tie­nė in­for­ma­vo, kad kon­kur­sas bu­vo pa­skelb­tas dar va­sa­rą, ta­čiau įvy­ko tik spa­lio mė­ne­sį. Į kon­kur­są bu­vo pa­kvies­ti 7 da­ly­viai, ta­čiau at­vy­ko tik trys. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką, kon­kur­so ko­mi­si­ja at­rin­ko du pre­ten­den­tus ir vie­ną iš jų rin­ko­si Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.

E. Ur­ba į Sa­vi­val­dy­bę atė­jo iš pri­va­taus vers­lo – dir­bęs ke­lio­se įmo­nė­se va­do­vu ar­ba pa­da­li­nių va­do­vu. Kon­kur­so me­tu dir­bo UAB ZMFOOD Par­da­vi­mų sky­riaus va­do­vu. Nau­ja­sis sky­riaus ve­dė­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te yra bai­gęs va­dy­bos ir vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo ba­ka­lau­ro stu­di­jas.

Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­rius be nuo­la­ti­nio va­do­vo li­ko dar bir­že­lio vi­du­ry­je, kai sa­vo no­ru iš dar­bo išė­jo bu­vu­si ve­dė­ja Kris­ti­na Šmid­tie­nė.