Gyvūnams – policijos dovanos

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Po­li­ci­jos ko­lek­ty­vas į gy­vū­nų prie­glau­dą pri­sta­tė gau­sių do­va­nų – nuo prie­žiū­rai rei­ka­lin­gų prie­mo­nių iki gy­vū­nų mais­to.
Ge­ri dar­bai ga­li bū­ti da­ro­mi ne tik prieš šven­tes, bet ir kas­dien – tai įro­dė Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­lek­ty­vas.
Su­ži­no­ję, kad bu­vo ap­vog­ta gy­vū­nų prie­glau­da "Šiau­lių le­te­nė­lė", po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­spren­dė su­rink­ti pa­ra­mos šios įstai­gos au­gin­ti­niams.

Įvai­rių ko­mi­sa­ria­tų, tar­ny­bų, sky­rių pa­rei­gū­nai, dar­buo­to­jai bei jų šei­mų na­riai au­ko­jo gy­vū­nų mais­tą, ka­čių krai­ką, pa­va­dė­lius, pa­klo­tus, ple­dus, pi­ni­gus ir ki­tas gy­vū­nui prie­žiū­rai skir­tas prie­mo­nes.

Tre­čia­die­nį vi­si pa­do­va­no­ti daik­tai per­duo­ti "Šiau­lių le­te­nė­lės" sa­va­no­riams.

Šiau­lių ra­jo­ne įsi­kū­ru­si gy­vū­nų glo­bos įstai­ga "Šiau­lių le­te­nė­lė" ap­vog­ta sau­sio 8-osios nak­tį. Il­ga­pirš­čiai nu­gvel­bė ne tik au­kų dė­žu­tę, bet ir šu­nų mais­tą.

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ne­ti­kė­tais sve­čiais džiau­gė­si šu­niu­kai, nes jie iš kar­to bu­vo pa­vai­šin­ti kau­liu­kais su mė­sa.