Gyventojai išsigando cheminių garų iš "pragaro mašinos"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ga­rai su che­mi­nė­mis me­džia­go­mis ke­liau­ja tie­siai į gy­ven­to­jų na­mus.
Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no Šiau­lių mies­to J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės gy­ven­to­ja, pa­si­pik­ti­nu­si, kad gy­ven­to­jus ga­li­mai nuo­di­ja "Šiau­lių van­de­nų" vamz­dy­nus tvar­kan­ti "pra­ga­ro ma­ši­na". Dar­bi­nin­kams dir­bant ati­da­ry­tuo­se van­den­tie­kio šu­li­niuo­se, iš jų ver­žia­si ait­rūs ga­rai, ku­rie pa­ten­ka į gy­ve­na­muo­sius na­mus. Ga­rai griau­žia gerk­lę, akis. "Ko­dėl mus nuo­di­ja?" – klau­sė šiau­lie­tė.

Ma­ža sti­re­no kon­cent­ra­ci­ja ne­pa­vo­jin­ga

Apie šią si­tua­ci­ją pa­si­tei­ra­vus UAB "Šiau­lių van­de­nys", įmo­nės ry­šių su vi­suo­me­ne at­sto­vė Džiul­je­ta Kor­sa­kie­nė in­for­ma­vo, kad J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės tarp Bi­ru­tės ir Vai­di­lu­tės gat­vių ir Vai­di­lu­tės gat­vės tarp J. Ba­sa­na­vi­čiaus ir Že­mai­tės gat­vių at­kar­po­se lapk­ri­čio 13–15 die­no­mis re­konst­ruo­ja­mi nuo­te­kų vamz­dy­nai.

Pro­jek­to dar­bus vyk­dan­tis ran­go­vas "Per Aars­leff A/S" šių gat­vių at­kar­po­se re­konst­ruo­ja 600 mm skers­mens gelž­be­to­ni­nius nuo­te­kų vamz­dy­nus be­tran­šė­ji­niu me­to­du, tai­kant vamz­dy­nų at­sta­ty­mo tech­no­lo­gi­ją vie­to­je po­li­me­ri­zuo­ja­mais vamz­džiais. Spe­cia­lios tech­ni­kos pa­gal­ba į esa­mą vamz­dy­ną yra įtrau­kia­ma sin­te­ti­nio pluoš­to įklo­tas, iš­mir­ky­tas der­vo­se, ku­rio­se po­li­me­ri­za­ci­ja vyks­ta vei­kiant ši­lu­mai. Įt­rauk­tas įklo­tas yra kai­ti­na­mas van­dens ga­rais, ga­ri­nant pa­pras­tą ge­ria­mą­jį van­de­nį be jo­kių che­mi­nių prie­dų. Kais­tant me­džia­gai, iš po­lies­te­rio der­vų sis­te­mos iš­si­ski­ria sti­re­nas. Ga­rai, praei­da­mi vamz­dy­nu, pri­si­so­ti­na ait­raus sti­re­no kva­po ir iš­si­ver­žę iš nuo­te­kų šu­li­nio pa­sklei­džia šį ne­ma­lo­nų kva­pą.

"Ait­rus der­vų kva­pas grei­tai pa­jau­čia­mas, ta­čiau grei­tai ir iš­si­sklai­do ore. Ran­go­vo tei­gi­mu, sti­re­no kva­pas jau­čia­mas nuo 0,05–0,5 ppm, o leis­ti­nas yra 25 ppm. Šis kva­pas užuo­džia­mas net ir ta­da, kai jo kon­cent­ra­ci­ja yra la­bai ma­ža. Ma­ža sti­re­no kon­cent­ra­ci­ja nė­ra pa­vo­jin­ga svei­ka­tai, jo ap­tin­ka­ma ir na­tū­ra­liai gam­to­je. Pats stip­riau­sias kva­pas jau­čia­mas sin­te­ti­nio pluoš­to me­džia­gos kai­ti­ni­mo ga­rais me­tu, ku­ris už­trun­ka apie 7 va­lan­das. Bai­gus kai­ti­ni­mą, me­džia­ga yra vė­si­na­ma ir kva­pas ne­be­jau­čia­mas. Įmo­nė "Per Aars­leff A/S", at­lik­da­ma pa­na­šius pro­jek­tus, yra iš­ma­ta­vu­si mo­men­ti­nį sti­re­no kva­po ly­gį ir jis sie­kė 1–2 ppm", – aiš­ki­no Dž. Kor­sa­kie­nė.

Siū­lo vė­din­ti pa­tal­pas

Ji per­da­vė ran­go­vo in­for­ma­ci­ją, jog tai­ko­ma be­tran­šė­ji­nė se­nų vamz­dy­nų at­sta­ty­mo tech­no­lo­gi­ja vie­to­je po­li­me­ri­zuo­ja­mais vamz­džiais yra pla­čiai nau­do­ja­ma ap­gy­ven­din­to­se te­ri­to­ri­jo­se ir mies­tuo­se ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je. Ši tech­no­lo­gi­ja pa­to­gi dėl to, kad vyk­dant dar­bus ne­rei­kia ar­dy­ti gat­vių dan­gos ir at­ka­si­nė­ti vamz­dy­nų, nes tai gy­ven­to­jams su­ke­lia daug ne­pa­to­gu­mų. Re­konst­ruo­ja­mas vamz­dy­nas pa­sie­kia­mas pa­da­rius tik ne­di­de­les iš­ka­sas prie šu­li­nių.

Be to, tai­kant šią tech­no­lo­gi­ją, mi­ni­ma­liai su­ma­ži­na­mas se­nų­jų vamz­džių skers­muo, iš­lie­ka tink­lų pra­lai­du­mas ir tuo pa­čiu at­sta­to­mas jų me­cha­ni­nis at­spa­ru­mas, o taip pat dar­bai at­lie­ka­mi žy­miai grei­čiau.

"Šiau­lių van­de­nų" at­sto­vė pa­ti­ki­no, kad ran­go­vas rea­ga­vo į gy­ven­to­jų skun­dus dėl sklin­dan­čio ne­ma­lo­naus kva­po lau­ke. Dar­buo­to­jai ne­del­siant pa­kar­to­ti­nai plo­vė vamz­dy­ną, pa­pil­do­mai už­san­da­ri­no ga­li­nius re­konst­ruo­ja­mo vamz­džio ir vei­kian­čių nuo­te­kų iš­va­dų šu­li­nius. Taip pat ran­go­vas pa­pil­do­mai ven­ti­liuo­ja dar­bų zo­ną, kad kva­pai ne­pa­tek­tų į ša­lia esan­čius pa­sta­tus: bu­vo ati­da­ry­ti tar­pi­nių šu­li­nių liu­kai bei su­mon­tuo­tas pa­pil­do­mas ven­ti­lia­to­rius vamz­džio ga­le, kad kva­pas grei­čiau iš­si­sklai­dy­tų.

"Jei vyk­dant vamz­dy­nų re­konst­ruk­ci­jos dar­bus lau­ke pa­skli­do ne­ma­lo­nus sti­re­no kva­pas, ran­go­vas pa­ta­ria gy­ven­to­jams už­da­ry­ti lan­gus, kad kva­pas ne­pa­tek­tų į pa­tal­pas", – siū­lo­ma gy­ven­to­jams.

Ran­go­vas įspė­tas ir su­rea­ga­vo

Na­cio­na­li­nio svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­to vy­res­nio­ji pa­ta­rė­ja, lai­ki­nai vyk­dan­ti di­rek­to­riaus funk­ci­jas, Si­mo­na Ab­ro­ma­vi­čie­nė in­for­ma­vo, kad įstai­ga taip pat su­lau­kė gy­ven­to­jos skun­do.

De­par­ta­men­to at­sto­vės bu­vo nu­vy­ku­sios į K. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vę ir pa­tvir­ti­no, kad iš tie­sų ait­rus ga­rų kva­pas bu­vo jau­čiams. Dėl to raš­tu įspė­tas ran­go­vas už­tik­rin­ti, kad kva­pas ne­sklis­tų ir in­for­muo­tų gy­ven­to­jus. Ran­go­vai iš kar­to su­re­ga­vo ir at­siun­tė raš­tą apie įgy­ven­din­tas pa­pil­do­mas ap­sau­gos prie­mo­nes.

"Ga­rai yra dir­gi­nan­tys kvė­pa­vi­mo ta­kus. Ga­li at­si­ras­ti ir py­ki­ni­mas, ir vė­mi­mas, ir gal­vos skaus­mas. Bet to­kie simp­to­mai at­si­ras­tų bū­nant už­da­ro­se pa­tal­po­se. Di­de­lė da­lis che­mi­nių me­džia­gų vei­kia kan­ce­ro­ge­niš­kai, ta­čiau jų po­vei­kis pri­klau­so nuo kie­kio, lai­ko, kiek bū­ni pa­tal­po­je, vei­kiant šioms me­džia­goms", – ko­men­ta­vo S. Ab­ro­ma­vi­čie­nė.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ran­go­vas re­konst­ruo­ja 600 mm skers­mens gelž­be­to­ni­nius nuo­te­kų vamz­dy­nus be­tran­šė­ji­niu me­to­du vie­to­je po­li­me­ri­zuo­ja­mais vamz­džiais.

Komentarai

Deguonis    Pen, 2019-11-15 / 10:29
Geriausiai ką gali pasakyti mero feisbukiniai - nepatinka, kelkitės gyventi į mišką.
kike    Pen, 2019-11-15 / 10:51
Darbininkai dirba nemiršta, čia matai atsirado sveikuolių. Iš tikro, eikit miške zemliankų kastis, ten oras švarus bus.
Paulina    Pen, 2019-11-15 / 10:56
Teisingai pasakyta - pirmiausiai išsivėdinkite kambarius, patalpas nuo savo pačių bezdalų ir niekas "nedirgins" jūsų kvėpavimo takų. O ta "pragaro mašina" dar nei vieno nenunuodijo, nustokite zirzti...
Marius    Pen, 2019-11-15 / 20:54
Merui po nosim galėtų atnaujinti. Visas miestas perraustas. Negi visur vamzdžiai buvo jau tokios katastrofiškos būklės? Gi ne. Nu bet svarbiau įsisavinti... Uostykit stireną valdžiažmogiai patys, tpfu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.