Dailės mokyklos direktorė palieka darbą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
I. Šliu­že­lie­nė kon­kur­se Dai­lės mokyklos di­rek­to­riaus pa­rei­goms ne­be­da­ly­va­vo.
Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba iš pa­rei­gų at­lei­do il­ga­me­tę Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rę Ire­ną Šliu­že­lie­nę.

Ka­dan­gi įstai­gai va­do­vau­ja jau per 20 me­tų, į jos pa­rei­gas pa­gal nau­ją Švie­ti­mo įsta­ty­mą pri­va­lu šį­met pa­skelb­ti kon­kur­są. I. Šliu­že­lie­nė kon­kur­se ne­da­ly­va­vo. Kon­kur­sas neį­vy­ko, nes no­rin­čių ja­me da­ly­vau­ti neat­si­ra­do.

I. Šliu­že­lie­nė liks lai­ki­nai di­rek­to­rės pa­rei­go­se, kol nau­jo kon­kur­so bū­du bus iš­rink­tas nuo­la­ti­nis va­do­vas.

"Per 25 me­tus pa­da­riau vis­ką, dėl ko bu­vau atė­ju­si. Mo­kyk­la skli­di­na vai­kų, su­re­mon­tuo­ta, ba­zė ap­rū­pin­ta. Yra lai­kas ei­ti ir kaž­ką pa­keis­ti sa­vo as­me­ni­niuo­se sie­kiuo­se, to­dėl nu­spren­džiau ne­be­da­ly­vau­ti kon­kur­se", – iš Ta­ry­bos tri­bū­nos aiš­ki­no I. Šliu­že­lie­nė.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2019-12-14 / 10:45
Ne be reikalo yra įvestos kadencijos vadovams, nes vadovo pasikeitimas labai dažnai tik į gerą būna, o, tuo labiau, kad dailės mokykla tai ne koks mokslinis- tiriamasis institutas yra. O buvusiai garbiai vadovei linkiu sėkmės gyvenimo kelyje.
miestietis    Šeš, 2019-12-14 / 12:07

In reply to by Miestiećiui

Dar kartą kartoju- dailės mokykla ne tokia įstaiga, kur vadovo pasikeitimas turėtu neigiamas pasekmes, o labai dažnu atveju, tai tik į sveikatą tai organizacijai. Nieko nepadarysi, nes turiu teisę taip galvoti, ogi turiu šiokios tokios patirties tuose reikaluose.
Pamąstymai    Šeš, 2019-12-14 / 16:53
Protingi žmonės nebepajėgūs dirbti su Žmonių gerovės puoselėtojų utopijomis ir ufonautinėmis haštaginėmis "inovacijomis". Todėl tyliai traukiasi, matydami, beprasmybę kažką įrodinėti ir suprasdami, kad anksčiau ar vėliau neišvengiamas "gėrio" buldozeris su neocentralizuotomis buhalterijomis gali pervažiuoti per paskutinius sveikatos likučius. Natūralu, kad norisi dar suspėti pagyventi sau, nes pensijos gali kaip ir nesulaukti, jei vykdisi super duper normas. Direktorius Girčius tai suprato. Pasitraukė. Gerbiama Tamulaitienė jau kirvakočiu stumiama ant ešafoto. Kas sekantis?
mama    Šeš, 2019-12-14 / 21:00
nuostabus ir šiltas žmogus gerb. Direktorė. Gaila, kad paliekate šį postą. Jūsų profesonalumas ir nuoširdumas, supratingumas sukviečia daug norinčių mokytis šioje Meno mokykloje.... Stiprybės Jums ir Jūsų vadovaujamam kolektyvui - Jūsų kolektyvas - visi tiesiog nuostabūs žmonės.
Močiutė    Sek, 2019-12-15 / 00:07
Labai gaila. Puiki moteris, suvienijusi kolektyvą, sukūrusi draugišką mokymosi aplinką. Anūkė su didžiausiu noru lanko Dailės mokyklą antri metai. Tai mokykla, kurioje jaučiasi ne tik kūrybinė, bet ir žmogiško artumo dvasia. Ją ir kuria Direktorė. Sveikatos ir dar daug kūrybos minčių.
klausimas    Sek, 2019-12-15 / 10:51
nesuprantu komentatorių - prie ko čia meras? Pagal kažkokį ministro, o ne mero, įstatymą direktorės kadencija baigėsi, o konkurse ji nebedalyvavo, tikriausiai pabūgusi to nelemto kompetencijų vertinimo, kurį sugalvojo irgi ne miesto valdžia. Triukšmas dėl triukšmo. O direktorės gaila, puikus žmogus, pažįstu nuo vaikystės.
miestietis    Sek, 2019-12-15 / 14:53
Mokančių viešai rašyti savo pastebėjimus kviečiu atidžiai perskaityti tekstą, kur aiškiai parašyta, jog pati direktorė, po šitiekos metų, apsisprendė keisti savo gyvenimą, o tuo labiau, kad net psichologai yra pastebėję, kad net sveika darbą keisti kas septyni metai, idant nesustabarėti. O kai pagalvoji- kam dabar lengva, jei net mūsų visų gerbiamas laikraštis- portalas, neužilg paleis į laisvą rinką septyniolika dušelių, tikiuosi neprapuls.
Nuomonė    Ant, 2019-12-17 / 06:19
Iš savivaldybes bėga, iš mokyklų bėga, iš miesto bėga. Paskutinis bėgdamas neužmiršk, išjunk šviesą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.