Dailės mokyklos direktorė palieka darbą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
I. Šliu­že­lie­nė kon­kur­se Dai­lės mokyklos di­rek­to­riaus pa­rei­goms ne­be­da­ly­va­vo.
Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba iš pa­rei­gų at­lei­do il­ga­me­tę Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­rę Ire­ną Šliu­že­lie­nę.

Ka­dan­gi įstai­gai va­do­vau­ja jau per 20 me­tų, į jos pa­rei­gas pa­gal nau­ją Švie­ti­mo įsta­ty­mą pri­va­lu šį­met pa­skelb­ti kon­kur­są. I. Šliu­že­lie­nė kon­kur­se ne­da­ly­va­vo. Kon­kur­sas neį­vy­ko, nes no­rin­čių ja­me da­ly­vau­ti neat­si­ra­do.

I. Šliu­že­lie­nė liks lai­ki­nai di­rek­to­rės pa­rei­go­se, kol nau­jo kon­kur­so bū­du bus iš­rink­tas nuo­la­ti­nis va­do­vas.

"Per 25 me­tus pa­da­riau vis­ką, dėl ko bu­vau atė­ju­si. Mo­kyk­la skli­di­na vai­kų, su­re­mon­tuo­ta, ba­zė ap­rū­pin­ta. Yra lai­kas ei­ti ir kaž­ką pa­keis­ti sa­vo as­me­ni­niuo­se sie­kiuo­se, to­dėl nu­spren­džiau ne­be­da­ly­vau­ti kon­kur­se", – iš Ta­ry­bos tri­bū­nos aiš­ki­no I. Šliu­že­lie­nė.