Čempioniško parketo istorija su detektyvo prieskoniu

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus is­to­ri­kas mu­zie­ji­nin­kas Gied­rius Gai­da­ma­vi­čius mo­ky­da­ma­sis Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je ne tik žai­dė ant "čem­pio­niš­ko" par­ke­to, bet ir do­mė­jo­si jo is­to­ri­ja.
Gal ne­dau­ge­lis pri­si­me­na, o ki­ti gal ir iš vi­so ne­ži­no, kad Šiau­liuo­se, Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je, net 12 me­tų bu­vo spor­tuo­ja­ma ant "čem­pio­niš­ko" par­ke­to. Ant to pa­ties, ant ku­rio 2003 me­tais Šve­di­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­te trium­fa­vo Lie­tu­vos rink­ti­nė, tarp jų ir trys šiau­lie­čiai: tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka, krep­ši­nin­kai Min­dau­gas Žu­kaus­kas ir Do­na­tas Sla­ni­na. Šian­dien yra iš­li­ku­si šio par­ke­to da­lis su čem­pio­nų pa­ra­šais. O kur vi­sas par­ke­tas?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­jo­je ka­bo "čem­pio­niš­ko" par­ke­to frag­men­tas su 2003 me­tų Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­nų pa­ra­šais. Vir­šu­je – čem­pio­nės Lie­tu­vos rink­ti­nės nuo­trau­ka.

Ke­liau­jan­tis par­ke­tas

Pa­si­do­mė­ti "čem­pio­niš­ko" par­ke­to li­ki­mu ir is­to­ri­ja pa­ska­ti­no Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus is­to­ri­ko mu­zie­ji­nin­ko Gied­riaus Gai­da­ma­vi­čiaus so­cia­li­nia­me tink­le "Fa­ce­book" iš­kel­tas klau­si­mas, koks par­ke­to li­ki­mas po Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lės re­konst­ruk­ci­jos. Bū­tent čia par­ke­tas gu­lė­jo pa­sta­ruo­sius 12 me­tų.

G. Gai­da­ma­vi­čius "Šiau­lių kraš­tui" pa­sa­ko­jo mo­kę­sis Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jo­je ir vi­sa­da ži­no­jęs, kad spor­tuo­ja ant "čem­pio­niš­ko" par­ke­to. Vė­liau ir pla­čiau do­mė­ję­sis šio par­ke­to is­to­ri­ja, ap­ti­kęs straips­nių spau­do­je.

Apie tai, kad 2003 me­tais Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja už sim­bo­li­nį mo­kes­tį čem­pio­na­tą ren­gu­siai, ta­čiau krep­ši­nio tra­di­ci­jo­mis ne­pa­si­žy­min­čiai Šve­di­jai, iš­nuo­mo­jo da­niš­ką Aly­taus spor­to rū­mų par­ke­tą, ra­šė "Kau­no die­na" ("Į per­ga­les ve­dė lie­tu­viš­ki ak­cen­tai ir pra­na­šys­tės", 2003-09-20).

Straips­ny­je ra­šo­ma, kad čem­pio­na­tą ren­gę šve­dai il­gai svars­tė, ar ver­ta pirk­ti par­ke­tą, ar ge­riau jį iš­si­nuo­mo­ti ko­kio­je nors krep­ši­nio ša­ly­je. Ga­liau­siai nu­spren­dė nuo­mo­tis ir krei­pė­si į Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ją. Ji su­ti­ko iš­nuo­mo­ti Aly­taus spor­to rū­mų par­ke­tą, ku­ris čia pa­pras­tai bū­da­vo su­mon­tuo­ja­mas tik per pa­čias svar­biau­sias var­žy­bas.

Čem­pio­na­tas vy­ko Stok­hol­me, "Glo­be" le­do are­no­je. Šve­dai ap­mo­kė­jo trans­por­to ir mui­ti­nės iš­lai­das, su­mo­kė­jo ir į Šve­di­ją spe­cia­liai mon­tuo­ti par­ke­tą vy­ku­siam aly­tiš­kiui in­ži­nie­riui.

Iš Lie­tu­vos į Šve­di­ją at­ke­lia­vęs par­ke­tas at­ne­šė sėk­mę Lie­tu­vos rink­ti­nei, ku­ri, žais­da­ma ant jo, ta­po Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­ne.

2003 me­tų rug­sė­jo pa­bai­go­je par­ke­tas su­grį­žo į Aly­tų. Dar po­rą me­tų ant jo rung­ty­nia­vo Aly­taus krep­ši­nio klu­bo "Ali­ta" krep­ši­nin­kai.

Spor­to rū­mų grin­dys bu­vo la­bai se­nos, var­go­me ir ne­ga­lė­jo­me priim­ti rim­tes­nių ko­man­dų. Pa­kal­bė­jo­me su Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu, ku­riam ir pri­klau­sė par­ke­tas, kad mums jį iš­nuo­mo­tų ar­ba pa­sko­lin­tų. Taip Aly­tu­je bu­vęs par­ke­tas at­ke­lia­vo pas mus.

Iš Aly­taus į Šiau­lius

2005 me­tais Aly­taus krep­ši­nio eki­pa bank­ru­ta­vo. Tuo tar­pu tre­čią­ją vie­tą Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je užė­mę Šiau­lių "Šiau­liai" ruo­šė­si de­biu­tui FI­BA Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re. Bū­tent tų me­tų ru­de­nį le­gen­di­nis par­ke­tas bu­vo pa­klo­tas se­nuo­siuo­se Šiau­lių spor­to rū­muo­se ("Tau­ro" sa­lė­je).

Apie tai ra­šė ir "Šiau­lių kraš­tas" ("Šiau­lių" spor­to rū­muo­se – nau­jas par­ke­tas", 2005-10-04).

"Šiau­lių" spor­to rū­muo­se, ku­riuo­se vei­kė spor­to mo­kyk­la ir žai­dė "Šiau­lių" krep­ši­nin­kai, pu­sės mi­li­jo­no li­tų ver­tės "čem­pio­niš­kas" par­ke­tas bu­vo pa­klo­tas 2005 me­tų spa­lio pir­mo­mis die­no­mis, prieš pat 2005–2006 me­tų krep­ši­nio se­zo­no pra­džią. Pir­mie­ji jį iš­ban­dė "Šiau­lių" ir Kė­dai­nių "Ne­vė­žio" krep­ši­nin­kai.

Tie­sa, ne vi­si nau­juo­ju par­ke­tu, pa­klo­tu spor­to rū­mų sa­lė­je, džiau­gė­si. Ka­dan­gi par­ke­tas bu­vo pri­tai­ky­tas tik krep­ši­niui, čia ne­be­ga­lė­jo tre­ni­ruo­tis ir žais­ti ran­ki­nin­kai, sa­lės fut­bo­li­nin­kai, žo­lės rie­du­li­nin­kai, jiems te­ko ieš­ko­tis ki­tos sa­lės. Apie tai taip pat ra­šė "Šiau­lių kraš­tas" ("Krep­ši­nio pi­ra­mi­dė pri­spau­dė žo­lės rie­du­lį ir ran­ki­nį", 2005-12-05).

"Spor­to rū­mų grin­dys bu­vo la­bai se­nos, var­go­me ir ne­ga­lė­jo­me priim­ti rim­tes­nių ko­man­dų. Pa­kal­bė­jo­me su Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu, ku­riam ir pri­klau­sė par­ke­tas, kad mums jį iš­nuo­mo­tų ar­ba pa­sko­lin­tų. Taip Aly­tu­je bu­vęs par­ke­tas at­ke­lia­vo pas mus. Iš­bu­vo čia vie­ną se­zo­ną. Pas­kui ga­vo­me fi­nan­sa­vi­mą, pa­si­da­rė­me nor­ma­lias grin­dis, pri­tai­ky­tas vi­soms spor­to ša­koms, o par­ke­tą pa­sko­li­no­me Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jai", – pri­si­me­na tuo­me­tis spor­to mo­kyk­los "Sau­lė" di­rek­to­rius, da­bar krep­ši­nio aka­de­mi­jos "Sau­lė" di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ben­ja­mi­nas Kirs­tu­kas.

Ir gim­na­zis­tams, ir ŠKL krep­ši­nin­kams

Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Ed­vi­nas Ged­gau­das pri­si­me­na, kad par­ke­tas gim­na­zi­jo­je at­si­ra­do Šiau­lių krep­ši­nio ly­gos (ŠKL) va­do­vo Ar­tū­ro Na­cic­ko ini­cia­ty­va, mat gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je vyk­da­vo ŠKL rung­ty­nės.

Par­ke­tas bu­vo pa­klo­tas 2006 me­tų rug­sė­jį, o pir­mie­ji krep­ši­nio rung­ty­nes ant jo su­žai­dė Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ir Sta­sio Šal­kaus­kio vi­du­ri­nės mo­kyk­los ko­man­dų krep­ši­nin­kai, taip pra­dė­da­mi de­šim­tą­jį Moks­lei­vių mė­gė­jų krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­to se­zo­ną.

"Dirb­ti ir žais­ti ant "čem­pio­niš­ko" par­ke­to bu­vo ge­ras jaus­mas, vi­si bu­vo pa­ten­kin­ti, džiau­gė­mės juo. Vi­sai ki­taip bu­vo spor­tuo­ti ant par­ke­to nei ant da­žy­tų len­tų", – pri­si­me­na E. Ged­gau­das.

Ka­dan­gi gim­na­zi­jos spor­to sa­lė kiek ma­žes­nė, at­li­ko ke­le­tas par­ke­to len­tų, vie­na jų 2008 me­tais bu­vo eks­po­nuo­ja­ma Šiau­lių spor­to mu­zie­ju­je, įsi­kū­ru­sia­me Šiau­lių are­no­je, vė­liau grį­žo į gim­na­zi­ją.

Maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus A. Na­cic­kas su­ma­nė ant šios len­tos iš­gra­vi­ruo­ti 2003 me­tų Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­nų var­dus ir su­rin­ko krep­ši­nin­kų pa­ra­šus.

Pak­laus­tas, kiek lai­ko už­gai­šo rink­da­mas pa­ra­šus, vis­gi nuo čem­pio­na­to pra­bė­go ne­ma­žai lai­ko, A. Na­cic­kas sa­ko, jog apie me­tus.

"Ne­bu­vo la­bai sun­ku. Iš­tai­ky­da­vau mo­men­tą, kai ku­ris krep­ši­nin­kas vie­šė­da­vo Šiau­liuo­se ir pa­pra­šy­da­vau au­tog­ra­fo. Trūks­ta dar dvie­jų pa­ra­šų: Kšyš­to­fo Lav­ri­no­vi­čiaus ir tre­ne­rio asis­ten­to Donn Nel­son. Bu­vo ir jie Šiau­liuo­se, bet kaž­kaip ne­priė­jau pa­pra­šy­ti. Bet ti­kiu, kad ka­da nors su­rink­siu vi­sų pa­ra­šus", – sa­ko A. Na­cic­kas.

"Čem­pio­niš­ko" par­ke­to len­ta su čem­pio­nų pa­ra­šais ka­bo An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­jo­je.

2018 me­tų ru­de­nį ruo­šian­tis Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lės re­mon­tui, "čem­pio­niš­kas" par­ke­tas bu­vo išar­dy­tas.

Pa­sak B. Kirs­tu­ko, ka­dan­gi praė­jo daug lai­ko nuo ta­da, kai par­ke­tas bu­vo pa­sko­lin­tas gim­na­zi­jai, spor­to mo­kyk­la "Sau­lė" jį "nu­ra­šė".

A. Na­cic­kas "Šiau­lių kraš­tui" pa­ti­ki­no, kad par­ke­tas ne­bus iš­mes­tas. Jis šiuo me­tu sau­giai su­san­dė­liuo­tas An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­jos pa­tal­po­se.

"Gal­būt re­no­vuo­si­me ir pa­nau­do­si­me ko­kio­je spor­to sa­lė­je. Dėl to ir sau­go­me jį, nes "čem­pio­niš­kas" ir dar ge­ras", – sa­ko A. Na­cic­kas.

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-09-18 / 11:45
Eikit sau- kokia pritrenkianti ir iš koto verčianti istorija, ir tai dar kartą įrodo, kad Šiauliai yra neeilinis miestas, o jame esantys parketai yra paliesti pačio Apvaizdos.
Ramus    Ket, 2019-09-19 / 00:59
O jei niekas nieko, tuomet koks skirtumas? Tarkim regbistai - kur juos užrašyti?
Romualdas    Pen, 2019-09-20 / 16:43
Tai kad parketa -jau n u r a s y t a s ,tai reiskie niekieno...Idomu kaip greit jis isgaruos...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.