Benamius gyvūnus atves į Savivaldybės kiemą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Be­veik 20 me­tų Lie­tu­vos gy­vū­nų drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus nau­do­tam pa­sta­tui, ku­ria­me vei­kia gy­vū­nų prie­glau­da, ke­ti­na­ma skelb­ti nuo­mos kon­kur­są.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bai tei­kia­mas spren­di­mas iš­nuo­mo­ti be­veik 183 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­sta­tą K. Jan­kaus­ko gat­vė­je 21. Ja­me dau­ge­lį me­tų vei­kė Lie­tu­vos gy­vū­nų drau­gi­jos Šiau­lių sky­rius, o te­ri­to­ri­jo­je įreng­ta gy­vū­nų prie­glau­da.Kur dėsis benamiai gyvūnai?

Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus Tur­to val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­ja Ire­na Kru­giš­kie­nė aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te in­for­ma­vo, kad 2016 me­tais pra­tęs­ta pa­nau­dos su­tar­tis su Lie­tu­vos gy­vū­nų drau­gi­jos Šiau­lių sky­riu­mi pa­si­bai­gė dar praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį.

Pos­ky­rio ve­dė­ja mums ak­cen­ta­vo, kad pa­si­kei­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo nuo­sta­toms, Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pas su­teik­ti pa­nau­dos su­tar­ti­mi ga­li­ma tik or­ga­ni­za­ci­joms, vyk­dan­čioms įsta­ty­me api­brėž­tas veik­las. Lie­tu­vos gy­vū­nų glo­bos drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus vyk­do­ma veik­la nea­ti­tin­ka funk­ci­jų, nu­ro­dy­tų mi­nė­ta­me tei­sės ak­te, to­dėl to­liau su­teik­ti pa­tal­pų pa­gal pa­nau­dą Sa­vi­val­dy­bė ne­be­tu­ri ga­li­my­bių.

Nuo­mos pra­di­nė kai­na – 1 eu­ras, su­tar­tis su­da­ro­ma pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui.

Lie­tu­vos gy­vū­nų glo­bos drau­gi­jos Šiau­lių sky­rius ne­se­niai lai­mė­jo kon­kur­są ir su­da­rė su Sa­vi­val­dy­be su­tar­tį tri­jų me­tų lai­ko­tar­piui dėl gy­vū­nų gau­dy­mo vie­šo­je vie­to­je, paė­mi­mo esant po­rei­kiui iš na­mų (pa­tal­pų), gai­še­nų su­rin­ki­mo, eu­ta­na­za­vi­mo, eu­ta­na­zuo­tų gy­vū­nų ir gai­še­nų uti­li­za­vi­mo, ve­te­ri­na­ri­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo, ka­čių kast­ra­vi­mo, vak­ci­na­ci­jos, de­chel­me­ti­za­ci­jos, mik­ros­che­mų įdie­gi­mo ir mai­ti­ni­mo ka­ran­ti­na­vi­mo lai­ko­tar­piu – 14 pa­rų.

Už vi­sų pa­slau­gų pa­ke­to su­tei­ki­mą per mė­ne­sį or­ga­ni­za­ci­jai mo­ka­ma fik­suo­ta 3330 eu­rų kai­na. Vie­ša­ja­me pir­ki­me dau­giau da­ly­vių ne­bu­vo, nors Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­siun­ti­nė­jo kvie­ti­mus įvai­rioms gy­vū­nus glo­bo­jan­čioms įmo­nėms.

Lie­tu­vos gy­vū­nų drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus, va­do­vė Bi­ru­tė Vai­čiu­le­vi­čie­nė, pa­klaus­ta ar da­ly­vaus nuo­mos kon­kur­se, sa­kė jog iš mū­sų apie jį iš­gir­do pir­mą kar­tą. Esą su ja nie­kas apie tai ne­si­kal­bė­jo.

Va­do­vė pik­ti­no­si, kad su­tar­tis Sa­vi­val­dy­bė su­da­ro vos ke­le­riems me­tams, to­dėl or­ga­ni­za­ci­ja ne­ga­li in­ves­tuo­ti į pa­sta­tą, nes po me­tų ki­tų ga­li bū­tų iš­kraus­ty­ta. Ji tei­gė pa­ra­šiu­si pra­šy­mą Sa­vi­val­dy­bei pa­nau­dos ar­ba sim­bo­li­nės nuo­mos su­tar­tį su­da­ry­ti il­ges­niam lai­ko­tar­piui, ta­čiau at­sa­ky­mo ne­ga­vo.

B. Vai­čiu­le­vi­čie­nė ak­cen­ta­vo, kad pa­sta­tas yra to­kios pra­stos būk­lės, kad net drau­di­mo kom­pa­ni­jos at­si­sa­ko jį ap­draus­ti. va­do­vė ne­ri­mau­ja, kad ki­lus gais­rui dar lik­tų kal­ta, kad neapd­raus­tas.

"Per 20 me­tų pra­šiau, kad duo­tų nors ko­kį pi­ni­gė­lį pa­da­ry­ti re­mon­tui. Rei­kė­jo elekt­rą įsi­ves­ti, sto­gą su­re­mon­tuo­ti. Nė cen­to ne­ga­vau. Sa­vo jė­go­mis įsi­ren­gė­me ope­ra­ci­nę, ke­tu­ris me­tus ste­ri­li­za­vo­me gy­vū­nus. O kur dar Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos rei­ka­la­vi­mai", – kal­bė­jo B. Vai­čiu­le­vi­čie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad pir­miau­siai čia mies­to in­te­re­sas, kad bū­tų tvar­ka su be­glo­biais gy­vū­nais.

Pak­laus­ta, ar da­ly­vaus nuo­mos kon­kur­se, va­do­vė at­sa­kė: "Nie­kur aš ne­da­ly­vau­siu. Aš su­de­du gink­lus, at­ve­du į Sa­vi­val­dy­bės kie­mą vi­sus gy­vū­nus ir te­gul jie pa­siun­ta. Už­ten­ka man čia kan­kin­tis tarp tų vi­sų ne­są­mo­nių. Aš su sa­vo dar­buo­to­jais iš­gel­bė­jau 11 tūks­tan­čių gy­vū­nų. Jei­gu mies­tas to ne­ver­ti­na, tai te­gul jie pa­tys tvar­ko­si. Te­gul nu­sto­ja lau­žui skelb­ti kon­kur­sus. Paė­mus kū­jį ir ge­rai trink­te­lė­jus, tas pa­sta­tas su­by­rės", – pik­ti­no­si gy­vū­nų glo­bė­ja.Jei kon­kur­sas bus pa­skelb­tas, ji sa­kė ra­šy­sian­ti pra­šy­mą nu­trauk­ti su­tar­tis su Sa­vi­val­dy­be. Va­do­vė pa­tvir­ti­no, kad iš Sa­vi­val­dy­bės šį­met gau­na po 3300 eu­rų per mė­ne­sį už su­teik­tas pa­slau­gas, ta­čiau at­krei­pė dė­me­sį, kad per tūks­tan­tį eu­rų grą­ži­na per mo­kes­čius.