Ar kelsis blusų turgelis į Prisikėlimo aikštę?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kaš­to­nų alė­ja at­gy­ja per blu­sų tur­ge­lį, jis su­tei­kia spal­vų ir mies­tui.
Šiau­liuo­se Kaš­to­nų alė­jo­je tre­čia­die­niais įsi­ku­rian­tis blu­sų tur­ge­lis čia gy­vuo­ja pa­sku­ti­nes die­nas. Po nau­ja­me­čių šven­čių pra­si­dės alė­jos re­konst­ruk­ci­ja, o kur kel­sis tur­ge­lis? Gal į Pri­si­kė­li­mo aikš­tę?

Va­kar blu­sų tur­ge­ly­je ne­trū­ko nei sen­daik­čių par­da­vė­jų, nei pir­kė­jų. Gied­ras oras, ne­di­de­lis šal­tu­kas – pa­lan­kūs pre­ky­bai. Kas į alė­ją su­ko tie­siog pa­si­dai­ry­ti, kas pi­giai ko­kio daik­to nu­si­pirk­ti.

Ko tik čia nė­ra: se­nos kny­gos, megz­tos ko­ji­nės, ke­pu­rės, lė­lės, gin­ta­ri­niai ka­ro­liai, va­zos, in­dai, sta­tu­lė­lės. Iš­ri­kiuo­ti is­to­ri­niai gar­sie­ji te­le­vi­zo­riu­kai "Ši­le­lis". Net du­jo­kau­kių ga­li nu­si­pirk­ti.

Se­nų pi­ni­gų par­da­vė­jas siū­lo­si pa­ro­dy­ti "pir­mą po­pie­ri­nį lie­tu­viš­ką pi­ni­gą" – 1918 me­tų ka­sos ženk­lą. Ver­čia al­bu­mą su ca­ri­niais rub­liais, ame­ri­ko­niš­kais bank­no­tais, bet lie­tu­viš­ko ne­be­ran­da: "Ma­tyt, par­da­viau".

Po 50 cen­tų – ir ka­lė­di­nės do­va­nų ko­ji­nės, ir se­no­vi­nio po­rce­lia­no lėkš­tės.

"Vi­są gy­ve­ni­mą rin­kau in­dų ser­vi­zus, o ma­no suau­gu­siems vai­kams jie ne­rei­ka­lin­gi, sa­ko, jog iš­mes, tai at­ne­šiau čia – ati­duo­du po 50 cen­tų", – siū­lo mo­te­ris.

"Mes pa­tys nie­kam ne­rei­ka­lin­gi, esam čia lyg ša­šas ant už­pa­ka­lio", – sa­ko vy­ras, at­ne­šęs par­duo­ti įvai­rių įran­kių.

Par­da­vė­jai ži­no, jog ne­beil­gai čia pre­kiaus:"Tu­rim lei­di­mus iki Nau­jų me­tų, o dau­giau nie­ko ne­ži­nom".

Tik vie­nas ki­tas drą­siau da­li­ja­si nuo­mo­ne, ar blu­sų tur­gus rei­ka­lin­gas mies­tui ir mies­tie­čiams?

"Se­niai kal­ba, kad ne­rei­ka­lin­gas. O jis la­bai rei­ka­lin­gas, – ti­ki­na Čes­lo­vas. – Žmo­gus tu­ri ne­rei­ka­lin­gą daik­tą, o pi­ni­gė­lių trūks­ta – tai at­ne­šė – par­da­vė. Ant­ras da­ly­kas, rei­ka­lin­gas ir ko­lek­cio­nie­riams."

"Kaip toks tur­ge­lis ga­li bū­ti ne­rei­ka­lin­gas? Pa­žiū­rė­kit, čia juk vie­ni ži­la­gal­viai, jie par­duo­da daik­tus, kad iš­gy­ven­tų", – tei­gia ki­tas pre­kei­vis, bet ne­no­ri įsi­var­dy­ti.

Liu­ci­ja pa­sa­ko­ja, jog ko­kie penk­ti me­tai atei­na čia kiek­vie­ną tre­čia­die­nį.

"Gau­nu 268 eu­rus neį­ga­lu­mo pen­si­jos, nu­mez­gu ką nors ir atei­nu par­duo­ti. Atei­nu ir dėl to, kad pa­bū­čiau tarp žmo­nių, nes vie­na esu, ir ko­kį eu­riu­ką dar už­si­dir­bu, – sa­ko mo­te­ris. – Man čia la­bai ma­lo­nu ir la­bai ge­ra."

Ni­ko­la­jus taip pat pa­si­da­li­ja, jog atei­na ne tik ko­kio se­no daik­to par­duo­ti, bet ir tur­ge­lio "oru pa­kvė­puo­ti".

"Aš ant­rus me­tus čia atei­nu, čia yra bend­ra­vi­mas, čia yra ma­lo­nu­mas, – sa­ko vy­ras. – Nie­ko šian­dien dar ne­par­da­viau, bet nie­ko bai­saus. Aš se­niai esu šiau­lie­tis, bu­vau vil­nie­tis. Pa­ly­gin­da­mas ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Šiau­liai yra la­bai ge­ras mies­tas ir aš lai­min­gas, kad čia gy­ve­nu. Neį­si­vaiz­duo­ju, kur mus ga­lė­tų per­kel­ti, bet, ma­nau, iš­spręs tą klau­si­mą."

Liu­das atė­jo pa­si­dai­ry­ti, "ko nors įdo­mes­nio".

"Vie­nam daik­tas ne­be­rei­ka­lin­gas, o ki­tam rei­ka­lin­gas – žiū­riu, gal ra­siu ko­kį me­džio dro­ži­nu­ką, ar ką iš me­ta­lo iš­kal­tą – tu­riu na­muo­se vi­są ko­lek­ci­ją", – pa­si­džiau­gia po­nas Liu­das.

"Aš ma­nau, kad toks tur­gus yra rei­ka­lin­gas, – pa­si­da­li­ja nuo­mo­ne ir tei­si­nin­kas Bo­les­lo­vas, atė­jęs pa­si­dai­ry­ti se­nų kny­gų. – Vi­so­je Eu­ro­po­je to­kie tur­gūs yra. Du da­ly­kai čia svar­būs: vie­nas ko­kį per­tek­li­nį daik­tą tu­ri, ki­tas jį nu­per­ka. Čia ir bend­ra­vi­mas, ir nau­da, ir lo­bis, ir mū­sų is­to­ri­ja. Vo­kie­ti­jo­je, Olan­di­jo­je te­ko bū­ti, ten di­džiu­liai plo­tai blu­sų tur­gui ati­duo­da­mi, yra kur akis pa­ga­ny­ti."

Tai ar spren­džia Sa­vi­val­dy­bė, kur per­kels blu­sų tur­ge­lį, o gal nu­ma­rins?

Skam­bi­na­me vi­ce­me­rui Do­mui Griš­ke­vi­čiui, va­kar jis pa­va­da­vo iš­vy­ku­sį me­rą.

"Per alė­jos re­konst­ruk­ci­ją tur­gus tik­rai ne­veiks, – pa­ti­ki­na vi­ce­me­ras. – Ki­tos vie­tos dar ne­svars­tė­me. Ma­nau, ga­lė­tų tre­čia­die­niais veik­ti Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je. Gal ko­kių pa­siū­ly­mų tu­rė­tų ir pa­tys žmo­nės?"

Kaš­to­nų alė­jo­je blu­sų tur­ge­lis šur­mu­lia­vo de­vy­ne­rius me­tus – nuo 2010 me­tų lie­pos. Tur­ge­lio idė­ją mies­tui do­va­no­jo ir įgy­ven­di­no dvi Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­den­tės fi­lo­lo­gės. Jos tą va­sa­rą alė­jo­je or­ga­ni­za­vo ir pir­mą­jį blu­sų tur­ge­lį.

Komentarai

turgus?    Ket, 2019-12-12 / 16:02
turgus? greiciau atlieku pardavinejamas.... o laikrastis tik kad igelti valdziai, ieskot pigaus populairumo, skandalu ir clicku
is tiesu    Ket, 2019-12-12 / 16:16
tai zmoniu bendravimo priemone, apjungimo, isgyvenimo. Tegu tik gyvuoja, gerbkime vieni kitus ir palaikykime.
miestietis    Ket, 2019-12-12 / 17:18
Esu užklydęs į tą turgelį ir įspūdis toks, kad ir juokas nuo kai kurių prekių , bet yra ir dėmesio vertos, tačiau esu visiškai įsitikinęs, kad tas blusturgis turi teisę egzistuoti, tad valdžia privalo rasti tinkamą vietą, kad jis neužsilenktu.
bate    Ket, 2019-12-12 / 18:59
o žalti, net nežinojau, kad Šiauliuose toks yra. Būtinai reikės apsilankyt!
Ssnia Kerbelis    Ket, 2019-12-12 / 21:07
Manau Frenkelio fabriko teritorijoj galėtų tokiam turgeliui rasti vietą.
Ramus    Pen, 2019-12-13 / 02:17
Šiaip jau Šiaulius vadina turginių miestu. Pakruojį - varnajiedų.
Saulius    Pen, 2019-12-13 / 09:23
Turgelis turi gyvuot, nes tai vienas žaismingesnių miesto bruožų.Praeidamas pro Didždvarį vis prisimenu tą močiutę, kuri ten prekiavo knygomis.Vietą jam reiktų laikinai skirt kažkur bulvare, kad ne per toli nuo senosios.
ddd    Pen, 2019-12-13 / 12:01
Skverelis Stoties, Visinskio g. kampe tiktu, tik tualeto klausima reiktu isspresti.
Turgelis patinka    Pen, 2019-12-13 / 12:42
Prieš keletą metų kažkaip nedrąsiai nusinešiau į turgelį keletą nereikalingų daiktų. Ir visai patiko. Susipažinom, susibendravom ir laukiu jau to trečiadienio. Turgelio norėtųsi labiau vakarietiško - kad tai būtų pomėgių realizavimo, bendravimo vieta, o ne didelio nepritekliaus išraiška. Deja, tokia realybė, kai sako mūsų premjeras.
Jei turgelis nutols nuo Centrinio turgaus, jis bus negyvas..    Pen, 2019-12-13 / 14:39
Jei turgelis nutols nuo Centrinio turgaus, jis bus negyvas...
as    Šeš, 2019-12-14 / 10:36
jokių blusturgių nei bulvare, nei Kaštonų alėjoj neturi būti, penki žingsniai iki turgaus ir prekiaukit. Nesuprantu, kas buvo toks "gudrus", kuris iš viso leido tam šiukšlynui įsigalėti, atrodo apgailėtinai. Turguj pilna padorių tuščių stalų ir vietos visiems blusturgiams ir prekeivių paliktą bardaką sutvarko turgaus valytojos, ir prekybininkams prisėsti yra kur, ir į šiltą tualetą nueiti. Ten ir klientų daugiau, nes visi eina apsipirkti. O bulvaras yra poilsio zona.
mes    Šeš, 2019-12-14 / 11:43

In reply to by as

Blusturgis, kaip reiškinys, nuo turgaus skiriasi. Ir veikia tas turgiukas tik keletą valandų per savaitę. Nejaugi per tiek laiko taip sudrumsčia tamstos poilsį? O poilsis yra labai plati sąvoka. Pasidairyti ir pabendrauti turgelyje - irgi poilsis. Neįsivaizduoju, kuo įdomi "poilsio zona", kurioje niekas nevyksta. Ir tas skirstymas "zonomis" labai jau kažką primena. Kad turgelis yra suorganizuotas apgailėtinai, sutinku - savivaldybė suranda šimtus tūkstančių auksiniams medeliams ir sidabrinėms trinkelėms, bet nesugeba suorganizuoti elementarios paprastos įrangos tokiai prekyvietei. O šiaip viskas ok. Idėja gera, leiskite jai gyvuoti. Nes miestas ir taip pamažu miršta. Auksinių medelių ir sidabrinių trinkelių karste.
1 Euras    Šeš, 2019-12-14 / 14:25
Toks įtarimas, kad komentarą prieš Kaštonų turgelį parašė suinteresuota ir apgailėtina turgaus šiukšlė...
nulis    Šeš, 2019-12-14 / 15:48
Į katedros šventorių perkelkit. Bus ir labdara, ir bendravimas, ir miesto centras.
Turgelis    Sek, 2019-12-15 / 17:37
gyvenu Anglijoj jau daug metu ir tiek pat metu mano mieste veikia toks turgelis antradieniais irgi sekmadieniais,prekiautojams net dengtos vietos miesto centre irengtos,nes labai populiaru.va ir siandien sekmadieni oras geras,sauleta,labai smagu pasivaikscioti po centra,ka nors nusipirkti,sutikti pazystamu,nueiti isgerti alaus ir pabendrauti.Tokie turgai Car Boots veikia ne tik miestuose,bet ir uzmiesty,kur susirenka simtai zmoniu ir dar bet kokiu oru ir nieks cia net nekelia klausimo,kad anuos uzdaryti.....
Andrius Suruchajevas    Tre, 2020-01-22 / 06:26
Sveiki, tokie turgeliai yra miesto dvasia ir siluma, net minties negali buti apie uzdaryma tiktai plestis ir plestis. Esu pabuvojas Italijoje, Anglijoje, nesenai grizau is USA. Tokie turgeliai populiarus visame pasaulyje - vertinami ir globojami, tai ir vyresnio amziaus zmoniu susiburimo vieta, laiko leidimas, bendravimas. Puoselekime sia tradicija !!!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.