11-ta Šiaulių ambasadorė – Jungtinėje Karalystėje

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
11-kos Glo­ba­lių Šiau­lių am­ba­sa­do­rių įvai­rio­se ša­ly­se bū­rį pa­pil­dė As­ta Kaz­laus­kai­tė iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė bend­ra­dar­biau­ja su įvai­rio­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se vei­kian­čiais 10 ofi­cia­lių Glo­ba­lių Šiau­lių am­ba­sa­do­rių. Jų tink­las vis ple­čia­si, taip at­ver­da­mas nau­jų ga­li­my­bių bend­ra­vi­mui, pro­jek­ti­nei veik­lai, tau­tie­čių grį­ži­mui at­gal į Lie­tu­vą. Šių me­tų pra­džio­je to­kių am­ba­sa­do­rių bū­rį pa­pil­dė As­ta Kaz­laus­kai­tė, jau 12 me­tų gy­ve­nan­ti Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.

Mo­te­ris yra ak­ty­vi lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­rė, o praė­ju­sių me­tų lie­pos pa­ti įkū­rė ofi­cia­lią vie­tos bend­ruo­me­nę Mil­ton Key­nes mies­te, esan­čia­me ne­to­li Lon­do­no. Vie­šė­da­ma Šiau­liuo­se ji ap­si­lan­kė ir Sa­vi­val­dy­bė­je, kur su­si­ti­ko su me­ro pa­va­duo­to­ju Egi­di­ju­mi Eli­jo­šiu­mi, ki­tais Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais.

Mil­ton Key­nes vei­kia šeš­ta­die­ni­nė lie­tu­vių mo­kyk­la, o at­si­ra­dus ofi­cia­liai bend­ruo­me­nei, or­ga­ni­zuo­ja­ma vis dau­giau ren­gi­nių: šven­čia­mos vals­ty­bi­nės šven­tės, vyk­do­mos edu­ka­ci­jos, spor­to ren­gi­niai, įvai­rūs su­si­ti­ki­mai.Su­si­ti­ki­me ap­tar­ti ren­gi­niai, ku­riuos bū­tų ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti tiek drau­ge, tiek ly­giag­re­čiai juos vyk­dant Šiau­liuo­se ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, švie­ti­mo ga­li­my­bės, bend­rų atei­ties pro­jek­tų idė­jos.