11-ta Šiaulių ambasadorė – Jungtinėje Karalystėje

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
11-kos Glo­ba­lių Šiau­lių am­ba­sa­do­rių įvai­rio­se ša­ly­se bū­rį pa­pil­dė As­ta Kaz­laus­kai­tė iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė bend­ra­dar­biau­ja su įvai­rio­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se vei­kian­čiais 10 ofi­cia­lių Glo­ba­lių Šiau­lių am­ba­sa­do­rių. Jų tink­las vis ple­čia­si, taip at­ver­da­mas nau­jų ga­li­my­bių bend­ra­vi­mui, pro­jek­ti­nei veik­lai, tau­tie­čių grį­ži­mui at­gal į Lie­tu­vą. Šių me­tų pra­džio­je to­kių am­ba­sa­do­rių bū­rį pa­pil­dė As­ta Kaz­laus­kai­tė, jau 12 me­tų gy­ve­nan­ti Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.

Mo­te­ris yra ak­ty­vi lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­rė, o praė­ju­sių me­tų lie­pos pa­ti įkū­rė ofi­cia­lią vie­tos bend­ruo­me­nę Mil­ton Key­nes mies­te, esan­čia­me ne­to­li Lon­do­no. Vie­šė­da­ma Šiau­liuo­se ji ap­si­lan­kė ir Sa­vi­val­dy­bė­je, kur su­si­ti­ko su me­ro pa­va­duo­to­ju Egi­di­ju­mi Eli­jo­šiu­mi, ki­tais Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais.

Mil­ton Key­nes vei­kia šeš­ta­die­ni­nė lie­tu­vių mo­kyk­la, o at­si­ra­dus ofi­cia­liai bend­ruo­me­nei, or­ga­ni­zuo­ja­ma vis dau­giau ren­gi­nių: šven­čia­mos vals­ty­bi­nės šven­tės, vyk­do­mos edu­ka­ci­jos, spor­to ren­gi­niai, įvai­rūs su­si­ti­ki­mai.Su­si­ti­ki­me ap­tar­ti ren­gi­niai, ku­riuos bū­tų ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti tiek drau­ge, tiek ly­giag­re­čiai juos vyk­dant Šiau­liuo­se ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, švie­ti­mo ga­li­my­bės, bend­rų atei­ties pro­jek­tų idė­jos.

Komentarai

Oi, oi    Ant, 2020-01-28 / 09:20
oi koks pasaulinio lygio pripažinimas ;))))))))))))))) Geriau ir plačiau jau rašykite apie Lietuvoje dirbantį ir kuriantį jaunimą.
Je..    Ant, 2020-01-28 / 10:14

In reply to by Nu

Va tokie kai parašinėja, tai jokie investitoriai nesirodys. Kažkokia ubagų imperija, visiems tik duok, tik įdarbink, tik pralinksmink... Stok į Darbo partiją ir būsi įdarbinta per 11 dienų.
nulis    Ant, 2020-01-28 / 10:42

In reply to by O

Eik tu... Tik nesinori padorioj kompanijoj sakyti, kur... Tai ką valdys, jeigu viską sunaikins? Sėdi zyzlių komanda ir smurgą varvina, vietoj to, kad pasidžiaugtų aktyviu žmogumi, nesibodinčiu savo kilmės ir gimtinės. Geriau ieškokit būdų užmegzti bendradarbiavimą su savo ir jų bendruomenėmis, kontaktuokit su pasaulio lietuviais, ant valdžios nevarę. Kokie jūs - tokia ir valdžia. Geresnės nenusipelnėt.
Auga    Ant, 2020-01-28 / 10:46

In reply to by Nu

O kokią profesiją turi, kokia patirtis, įgūdžiai, rekomendacijos iš buvusių darbdavių, kokia tavo, kaip darbuotojo kvalifikacija ir reputacija? Parašyk viešai, gal ir čia gerą darbą pasiūlysiu. Bet jei tik 10 klasių ir 3 koridoriai, o patirtis tik vežimėlių stumdyme + keli atleidimai iš darbo už pravaikštas, pareigų neatlikimą ar neblaivų stovį darbe - sorry. Darbo rinkoje tokie nevertinami.
miestietis    Ant, 2020-01-28 / 11:07
Jeigu tik Šiauliams nuo Astutės K. veiklos bus geriau(suprask- proveržis), tai aš visomis keturiomis esu už, o niurzgliams- riebus tfiu.
miestietis    Ant, 2020-01-28 / 17:10

In reply to by Ehe

Niekaip nesusitaikau su tuo, kad kai kurie mano tautiečiai protiniu lygiu prilygsta nebent primatams, ir tai dar kažin, nes ir tie net žino, kad tokie ambasadoriai yra ne didžiojo kapitalo ar investicijų skirstytojai. Čia pakvipo LRT laidos Klausimėlis personažais, ane Ehe.
Svečias    Tre, 2020-01-29 / 05:23
Kaip lietuviškai yra globalus.Įtariu kad pasaulinis.Tai bliat ir rašykit kaip priklauso.Peckeliai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.