Še­du­vos LEZ te­be­lau­kia in­ves­tuo­to­jų

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio LEZ'o te­ri­to­ri­jo­je prieš pen­ke­rius me­tus įsi­kū­rė UAB „Juo­de­liai“ pjau­ti­nės me­die­nos ap­dir­bi­mo ce­chas. Še­du­va in­ves­tuo­to­jų vis dar lau­kia.
Še­du­vo­je pa­reng­ta 37 hek­ta­rų plo­to lais­vo­ji eko­no­mi­nė zo­na iki šiol te­be­lau­kia in­ves­tuo­to­jų. Prieš po­rą me­tų ra­jo­no val­džia džiau­gė­si: Še­du­vos LEZ'u do­mi­si bent ke­lios vers­lo įmo­nės, tarp ku­rių – ir už­sie­nie­čiai. Tad ko iš­si­gan­do ga­li­mi in­ves­tuo­to­jai?
Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Jus­ti­nas Pra­nys: „Pa­de­da­mi VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, Še­du­vos LEZ'ą pa­ro­dy­si­me pla­tes­nei vers­lo au­di­to­ri­jai.

Su­si­ti­ko su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je„

2017 me­tų pa­bai­go­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jos Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ži­niask­lai­dą in­for­ma­vo apie ke­lis ga­li­mus in­ves­tuo­to­jus Še­du­vo­je, ku­rie pa­dė­tų pa­ge­rin­ti ne­ko­kią in­ves­ti­ci­jų sta­tis­ti­ką ra­jo­ne.

Nuo tos spau­dos kon­fe­ren­ci­jos praė­jo dau­giau nei dve­ji me­tai, ta­čiau Še­du­vos LEZ'as vis dar sto­vi tuš­čias ir tik šio­mis die­no­mis Sa­vi­val­dy­bė vėl in­for­ma­vo apie šio­kį to­kį ju­dė­ji­mą – įvy­ku­sį su­si­ti­ki­mą su VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­ve.

Su Bi­ru­te Kur­ba­no­vai­te, VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ Pro­jek­tų val­dy­mo de­par­ta­men­to Re­gio­nų plėt­ros pro­jek­tų va­do­ve, dis­ku­tuo­ta apie ga­li­my­bes pa­trauk­les­nė­mis są­ly­go­mis in­ves­tuo­to­jams pa­siū­ly­ti tu­ri­mą dau­giau nei 37 hek­ta­rų skly­pą Še­du­vos lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je.

Pa­sak su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sio Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo Jus­ti­no Pra­nio, Šio­je te­ri­to­ri­jo­je yra pa­reng­ti ke­li įvai­raus dy­džio skly­pai, ku­riuo­se ga­lė­tų bū­ti vyk­do­ma ga­my­ba ar­ba sta­to­mos san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pos.

„Sa­vi­val­dy­bė nu­si­tei­ku­si lanks­tiems spren­di­mams ir dėl skly­pų dy­džio kei­ti­mo, ir dėl jų pri­tai­ky­mo konk­re­tiems in­ves­tuo­to­jams. Jei in­ves­tuo­to­jas pa­gei­daus konk­re­taus plo­to skly­po, to­kį ir ga­lė­si­me jam pa­siū­ly­ti.

At­si­ra­dus in­ves­tuo­to­jui, su juo bū­tų ga­li­ma de­rė­tis ir dėl rei­ka­lin­gų ko­mu­ni­ka­ci­jų at­ve­di­mo: du­jų, elekt­ros, van­dens, nuo­te­kų. Kal­ba ga­lė­tų ei­ti ir apie že­mės nuo­mos mo­kes­čio leng­va­tas“, – re­dak­ci­jai sa­kė J. Pra­nys.

Pa­sak pa­va­duo­to­jo, Še­du­vo­je pa­reng­ti LEZ'o skly­pai yra stra­te­giš­kai pa­trauk­lio­je vie­to­je: čia ir geog­ra­fi­nė pa­dė­tis ge­ra, ša­lia yra ge­le­žin­ke­lio vė­žė, nuo ku­rios pri­rei­kus bū­tų ga­li­ma nu­ties­ti at­ša­ką iki in­ves­tuo­to­jų iš­si­rink­to skly­po. Čia pat ir ma­gist­ra­li­nis ke­lias.

Ra­jo­no me­ro An­ta­no Če­po­no­nio tei­gi­mu, ra­jo­ne dau­giau to­kių vals­ty­bi­nių skly­pų, ku­rie ati­tik­tų vers­lo rei­ka­la­vi­mus ir ku­riuos Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų siū­ly­ti vers­lui, nė­ra.

Rad­vi­liš­kio mies­te įkur­to­je LEZ'o te­ri­to­ri­jo­je vei­kia me­die­nos ap­dir­bi­mo įmo­nė „Juo­de­liai“.

Kas pa­si­rin­ko Bal­ta­ru­si­ją, kas dar del­sia

„Šiau­lių kraš­tas“ pa­si­tei­ra­vo me­ro, kur din­go tie po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai, apie ku­riuos jis kal­bė­jo prieš dve­jus me­tus?

Tą­kart me­ras ži­niask­lai­dą in­for­ma­vo, jog įsi­kū­ri­mu Še­du­vo­je do­mi­si Slo­vė­ni­jos at­sto­vai, ku­rie kar­tu su ra­jo­no vers­lo įmo­ne no­rė­tų čia sta­ty­ti ga­myk­lą, ga­mi­nan­čią stam­bią­ją san­tech­ni­kos įran­gą: plas­ti­ki­nius vamz­džius ir ki­ta.

Pa­sak A. Če­po­no­nio, su jais jau bu­vo įvy­kę ke­li su­si­ti­ki­mai, slo­vė­nai Sa­vi­val­dy­bę su­pa­žin­di­no su rin­ka, ku­riai pla­nuo­ja tiek­ti pro­duk­ci­ją: tai Uk­rai­na, Bal­ta­ru­si­ja, Ru­si­ja.

Me­ras tą­kart sa­kė, jog vyks­ta de­ry­bos ir dėl bal­dų ga­my­bos įmo­nės, ku­rio­je dirb­tų apie 70 dar­buo­to­jų, ati­da­ry­mo. Do­mė­ta­si ir vais­tų ga­myk­los ra­jo­ne ati­da­ry­mu.

„De­ja, slo­vė­nai vie­toj Še­du­vos pa­si­rin­ko Bal­ta­ru­si­ją ir vers­lą vys­tys ten, nes jiems ten bu­vo pa­lan­kes­nės są­ly­gos – pi­ges­nė dar­bo jė­ga.

Nors su jais jau bu­vo įvy­kę trys su­si­ti­ki­mai, slo­vė­nai tuo pa­čiu me­tu žiū­ri­nė­jo­si vers­lo są­ly­gas ir Lat­vi­jo­je bei Bal­ta­ru­si­jo­je. Ir pa­si­rin­ko pa­sta­ruo­sius.

Bal­dų ga­min­to­jai šiuo me­tu sėk­min­gai įgy­ven­di­na in­ves­ti­ci­jas Pa­ne­vė­žy­je ir kai ten 2021 me­tais baigs dar­bus, ti­ki­mės, jog vėl tęs de­ry­bas mū­sų ra­jo­ne, kur yra nu­si­žiū­rė­ję kaž­ku­rią iš dvie­jų vie­tų: vie­ną – Še­du­vo­je ir ki­tą – link Aukš­tel­kų, kur de­ra­si su pri­va­čiu že­mės sa­vi­nin­ku.

Vais­tų ga­min­to­jai skly­pu Še­du­vo­je do­mi­si ir da­bar. Juos do­mi­na 8 hek­ta­rų skly­pas ir da­bar yra ruo­šia­ma in­for­ma­ci­ja, ko­kios jiems bū­tų su­teik­tos elekt­ros, du­jų bei van­dens tie­ki­mo ga­li­my­bės. Tie­siog šiuo me­tu vyks­ta žval­gy­ba.

Še­du­vos LEZ'u do­mė­jo­si ir sau­lės ba­te­ri­jų ga­min­to­jai, ku­rie jau yra įsi­kū­rę Bai­so­ga­lo­je. Jiems bū­tų bu­vęs pa­trauk­lus 20 hek­ta­rų skly­pas, ta­čiau mes ma­no­me, kad Še­du­va la­biau tin­ka­ma ga­my­bi­niam vers­lui, to­dėl su šiais in­ves­tuo­to­jais de­ry­bų ne­vyk­dė­me“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė me­ras A. Če­po­no­nis.

Vie­ną skly­pą siū­lys auk­cio­ne

Su­si­ti­ki­me su „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­ve nu­tar­ta pa­reng­ti są­ly­gas 17 hek­ta­rų skly­po nuo­mai Še­du­vos LEZ'e ir pa­siū­ly­ti šį skly­pą nuo­mo­tis per Na­cio­na­li­nės že­mės ūkio tar­ny­bos or­ga­ni­zuo­ja­mus že­mės skly­pų nuo­mos auk­cio­nus. Šiuo me­tu svars­to­mos pa­grin­di­nės skly­po nuo­mos są­ly­gos.

Sa­vi­val­dy­bės in­ves­ti­ci­jų ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo Gin­ta­ro Pi­ly­po ma­ny­mu, šis skly­pas in­ves­tuo­to­jui ga­li bū­ti pa­trauk­lus ir dėl to, kad jis yra Še­du­vos mies­to te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je gy­ve­na ma­žiau kaip 3 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų, to­dėl vers­lui kur­ti ar plė­to­ti ga­li­ma gau­ti pa­ra­mą iš Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mų ES pa­ra­mos pro­jek­tų.

J. Pra­nys, į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo po­stą atė­jęs iš Še­du­vos se­niū­ni­jos, ti­ki­si kad VšĮ „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ pa­dės pa­rek­la­muo­ti Še­du­vos LEZ'ą bei pa­ro­dys jį pla­tes­nei vers­lo au­di­to­ri­jai.

„Žen­gė­me bū­tent to­kį žings­nį ir pra­dė­si­me vyk­dy­ti „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ už­duo­tus „na­mų dar­bus“ – skai­čiuo­si­me, kiek kas ga­lė­tų kai­nuo­ti, ruo­ši­me są­ly­gas bū­si­mam kon­kur­sui.

Ti­ki­mės, kad di­des­nis LEZ'o vie­ši­ni­mas pla­tes­niu mas­tu at­neš dau­giau nau­dos nei iki šiol, kai „vi­rė­me sa­vo­se sul­ty­se“, – sa­kė J. Pra­nys.