Savivaldybėje direktoriaus pavaduotoju dirbs buvęs komisaras

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­lių savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio pa­va­duo­to­ju pa­skir­tas per 30 me­tų po­li­ci­jo­je iš­tar­na­vęs Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius.

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju mies­to Ta­ry­ba pa­sky­rė Vin­cą Ur­bo­na­vi­čių. Slap­ta­me bal­sa­vi­me šiai kan­di­da­tū­rai pri­ta­rė 25 iš 27 po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių po­li­ti­kų. Tai reiš­kia, kad V. Ur­bo­na­vi­čius mi­nė­to­se pa­rei­go­se ti­ko ne tik val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai (po­sė­dy­je da­ly­va­vo 14 na­rių), bet ir opo­zi­ci­jai.

57 me­tų bu­vęs po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras, po­li­ci­jo­je iš­tar­na­vęs 30 me­tų ir per­nai bir­že­lį išė­jęs į pa­rei­gū­nų pen­si­ją, ko­vą vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­va­vo su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­to "Ar­tū­ro Vi­soc­ko są­ra­šas "Dir­ba­me mies­tui" są­ra­šu. Nors po rin­kė­jų rei­tin­ga­vi­mo jis iš 61 vie­tos są­ra­še pa­ki­lo į 19, tap­ti Ta­ry­bos na­riu to ne­pa­ka­ko. Man­da­tus ga­vo 16 są­ra­šo na­rių.

Šią ka­den­ci­ją ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tu­rės tik vie­ną pa­va­duo­to­ją, nors anks­čiau dirb­da­vo po du. V. Ur­bo­na­vi­čius ku­ruos so­cia­li­nę, švie­ti­mo, kul­tū­ros sri­tį.

"Bend­rų ad­mi­nist­ra­ci­nių dar­bų yra ir čia, ir po­li­ci­jo­je, kur pa­sku­ti­niu me­tu bu­vau at­sa­kin­gas už įvai­rių pro­jek­tų vyk­dy­mą. Nie­ko nau­jo ne­si­ti­kiu ir čia su­ras­ti. To­liau tar­nau­siu Šiau­liams", – sa­kė V. Ur­bo­na­vi­čius.