„Saulė“ turi naują vadovą

Redakcijos archyvo nuotr.
Koncertinei įstaigai „Saulė“ vadovaus konkursą laimėjęs Vaidotas Katutis.

Nuo gruo­džio pra­džios Šiau­lių kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ vai­rą pe­rims nau­jas va­do­vas. Spa­lio pa­bai­go­je įvy­ku­sį kon­kur­są įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms lai­mė­jo šiau­lie­tis, va­do­vau­jan­tis Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­rui, Vai­do­tas Ka­tu­tis.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė in­for­ma­vo, kad kon­kur­se da­ly­va­vo trys kan­di­da­tai, jie tu­rė­jo pri­sta­ty­ti veik­los pro­gra­mą ir po­kal­bio me­tu pa­pa­sa­ko­ti apie tu­ri­mas įstai­gos vi­zi­jas ar­ti­miau­siems me­tams. Anot ve­dė­jos, kon­kur­so lai­mė­to­jas iš­si­sky­rė sa­vo pa­tir­ti­mi, kom­pe­ten­ci­ja, fi­nan­si­nių da­ly­kų iš­ma­ny­mu.
Kon­kur­so są­ly­go­se bu­vo rei­ka­lau­ja­ma 2-ejų me­tų va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties. Ki­ti du pre­ten­den­tai va­do­va­vo įstai­goms, ku­rio­se ne­bu­vo dau­giau dar­buo­to­jų. Ve­dė­ja ma­no, kad šio­je vie­to­je yra įsta­ty­mo spra­ga. Pre­ten­den­tas va­do­vau­ja­mo­jo dar­bo pa­tir­tį ga­li tu­rė­ti va­do­vau­da­mas vie­ša­jai įstai­gai, or­ga­ni­za­ci­jai, ku­ri per­ka pa­slau­gas, įgy­ven­di­na pro­jek­tus, ta­čiau va­do­va­vi­mo ko­lek­ty­vui pa­tir­ties toks va­do­vas ne­tu­ri.
Su V. Ka­tu­čiu dar­bo su­tar­tis bus su­da­ry­ta pen­ke­riems me­tams. Jis Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jo­je yra įgi­jęs vie­šo­jo val­dy­mo ma­gist­ro laips­nį bei Šiau­lių uni­ver­si­te­te – est­ra­dos me­no teat­ro ba­ka­lau­rą. V. Ka­tu­tis taip pat yra po­pu­lia­rios gru­pės „Ki­ta­va“ na­rys. Jis su Šiau­lių de­mok­ra­tų są­ra­šu „Var­dan Lie­tu­vos“ da­ly­va­vo vie­tos sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, ta­čiau į mies­to Ta­ry­bą neiš­rink­tas.
Kon­kur­sas kon­cer­ti­nės įstai­gos „Sau­lė“ va­do­vo pa­rei­goms bu­vo pa­skelb­tas, kai šių me­tų sau­sį me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas at­šau­kė iš pa­rei­gų il­ga­me­tį įstai­gos va­do­vą Sau­lių Kau­nec­ką. Jam bu­vo prie­kaiš­tau­ja­ma dėl už­si­tę­su­sios įstai­gos kon­cer­ti­nės sa­lės re­konst­ruk­ci­jos. Be­veik me­tus įstai­gai lai­ki­nai va­do­vo Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė Ba­čiu­lė.
Nors įstai­gos pa­sta­to prie­sta­tas jau už­baig­tas ir ko­lek­ty­vai ja­me re­pe­tuo­ti ga­li, pa­čios kon­cer­ti­nės sa­lės re­mon­tas, apau­gęs skan­da­lais ir teis­mais, vis dar tę­sia­si. Sa­vi­val­dy­bė ža­da, kad sa­lė at­vers du­ris ki­tų me­tų pir­mą­jį pus­me­tį. Tre­jus me­tus trun­kan­čios re­konst­ruk­ci­jos bai­gi­mu jau teks rū­pin­tis nau­jam va­do­vui.