Pyragų dieną – parama šalia esantiems

Teis­mo nuo­tr.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Pak­ruo­jo rū­mų ko­lek­ty­vas su sa­vo ke­pi­niais. Au­ko­mis dar­buo­to­jai pa­rems nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­siai šei­mai.
Py­ra­gų die­ną tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai ir dar­buo­to­jai ke­pė, tu­rė­da­mi tiks­lą su­rink­ti lė­šų, ku­rio­mis pa­dė­tų pa­gal­bos rei­ka­lin­giems žmo­nėms.
Be­veik 800 eu­rų – tiek Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja su­rin­ko jau penk­tą kar­tą su­reng­to­je Py­ra­gų die­nos ak­ci­jo­je.

Po­li­ci­jos dar­buo­to­jų paau­ko­ti pi­ni­gai bus skir­ti pa­rem­ti šei­mas, iš įvai­rių ap­skri­ties ra­jo­nų, ku­rioms la­biau­siai rei­ka­lin­ga pa­gal­ba.

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo dar­buo­to­jai ke­pė py­ra­gus, ki­ti ska­na­vo ir au­ko­jo. Per šven­tę su­rink­ta apie 1150 eu­rų.

Šiau­lių ir Jo­niš­kio rū­mų dar­buo­to­jai šie­met au­ko­jo sa­vo ko­le­goms, ku­riems la­bai rei­kia pa­ra­mos. Rad­vi­liš­kio rū­mai su­rink­tas lė­šas ski­ria su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­jai "Rad­vi­liš­kio vil­tis", Ra­sei­nių rū­mai už su­rink­tus pi­ni­gus nu­pirks rei­kia­mus daik­tus Ra­sei­nių ra­jo­no, Vi­duk­lės Si­mo­no Sta­ne­vi­čiaus gim­na­zi­jos sun­kiai gy­ve­nan­tiems mo­ki­niams. Kel­mės rū­mų dar­buo­to­jai nu­spren­dė pa­rem­ti sun­kiai gy­ve­nan­tį ne­pil­na­me­tį. Pak­ruo­jo rū­mai paau­ko­tus pi­ni­gus ski­ria nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sios glo­bė­jos šei­mai pa­rem­ti.

Komentarai

Šiaulietė    Ket, 2019-11-07 / 10:04
Maisto bankas, pyragų diena, maltiečių sriuba ir t. t. - aukos, aukos. Pagalvoju, kad ištiestų rankų Lietuvoje jau daugiau, negu dirbančių

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.