Pre­zi­den­ti­niai pie­tūs – kur ir ką val­gė ša­lies va­do­vas

Asmeninė nuotr.
Mai­ti­ni­mo įstai­gai gar­bė ir pri­pa­ži­ni­mas, jei jo­je pie­tus iš­si­ren­ka pa­ts ša­lies va­do­vas. Ša­lia LR Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos – „For­rest“ ka­vi­nės šei­mos vers­lo at­sto­vė Ire­na Ra­ma­naus­kie­nė (viduryje) su kolektyvu.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ra­jo­ne vie­šė­jo JE LR Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da su pir­mą­ja po­nia Dia­na ir ko­man­da.
Ka­dan­gi vi­zi­tas už­tru­ko be­veik vi­są die­ną, ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas, o kur­gi pie­ta­vo mū­sų Pre­zi­den­tas su pa­ly­da? Ko­kiais iš­skir­ti­niais pa­tie­ka­lais vai­ši­no­me? To­kius klau­si­mus mums už­da­vė mū­sų skai­ty­to­jai, o mes sa­vo ruož­tu krei­pia­mės į Vil­kiau­šio miš­ko ka­vi­nės „For­rest“ šei­mi­nin­kus – ko­kiais gur­ma­niš­kais sko­niais bu­vo pa­ma­lo­nin­ti pre­zi­den­ti­niai pie­tūs?

Vi­si no­ri sės­ti už pre­zi­den­ti­nio sta­liu­ko...
– Ži­no­kit, po ket­vir­ta­die­nio, kai mū­sų šei­mos val­do­mo­je miš­ko ka­vi­nė­je „For­rest“ pie­ta­vo LR Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da su žmo­na Dia­na, tai da­bar dau­ge­lis mū­sų klien­tų tik ir klau­si­nė­ja, prie ku­rio gi sta­liu­ko val­gė Pre­zi­den­tas. Ki­tiems įdo­mu, ku­rio­je ka­vi­nės vie­to­je pie­ta­vo po­nia Dia­na, – juo­kia­si šei­mos vers­lo at­sto­vė Irena Ra­ma­naus­kie­nė. – Ma­tyt taip jau lem­ta, kad tu­rė­si­me kaip nors įam­žin­ti sta­liu­kus, prie ku­rių pie­ta­vo JE Pre­zi­den­tas su pir­mą­ja po­nia. Mums tai pres­ti­žas ir mū­sų mai­ti­ni­mo įstai­gos pri­pa­ži­ni­mas. Juk dar sa­vai­tės pra­džio­je, ke­lios die­nos prieš vi­zi­tą bu­vo ren­ka­ma rajono ka­vi­nė, ku­rio­je pie­taus mū­sų ša­lies va­do­vas. Kiek ži­nau, kan­ce­lia­ri­ja rin­ko­si vie­ną iš tri­jų va­rian­tų. Kas tie ki­ti, man iki šiol ne­ži­no­ma. Bet sma­giau­sia, kad mus pa­si­rin­ko.
Be­je, dar tik ant­rus me­tus dir­ban­čio­je miš­ko ka­vi­nė­je „For­rest“ jau yra pie­ta­vu­sių ir dau­giau svar­bių as­me­nų – Mi­nist­rė Pir­mi­nin­kė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen.

Pre­zi­den­ti­niais pie­tu­mis ga­li pa­si­mė­gau­ti kiek­vie­nas
Ka­vi­nės „For­rest“ dar­buo­to­jai LR Pre­zi­den­tą, pir­mą­ją po­nią ir jų ko­man­das mai­ti­no ne spe­cia­liais pa­tie­ka­lais, o iš sa­vo fir­mi­nio val­gia­raš­čio.
Iš anks­to bu­vo pa­siū­ly­ta pa­si­rink­ti pa­tie­ka­lus ar­ba iš kiau­lie­nos, ar­ba viš­tie­nos, ar­ba žu­vies. Ša­lies va­do­vas, čia pie­ta­vęs nuo 12.30 iki 13.30 val., už­tik­rin­tai pa­si­rin­ko žu­vį – ka­vi­nės še­fas Ig­nas Mo­ti­kas jam iš­ke­pė ster­ko fi­le su kre­ve­tė­mis. Pa­tie­ka­las pa­tiek­tas su ry­žiais ir švie­žio­mis dar­žo­vė­mis.
– Bu­vo­me pri­vi­rę net ke­lių rū­šių sriu­bų. Ypač to­bu­la bu­vo žu­vie­nė. Bet LR Pre­zi­den­tas pa­sa­kė, kad no­ri barš­čių. De­ser­tui pa­teik­tas avie­čių la­te su ka­va. Ge­riau­sia, kas nu­ti­ko, tai LR Pre­zi­den­to nuo­tai­kin­gas komp­li­men­tas mums: „Pa­vo­jin­ga čia gy­ven­ti! Toks ska­nus mais­tas, de­ser­tai!“ –  pa­sa­ko­ja Ire­na Ra­ma­naus­kie­nė.
JE LR Pre­zi­den­to pa­ly­da iš­skir­ti­nai val­gė tik ypa­tin­guo­sius, fir­mi­nius ka­vi­nės kiau­lie­nos žan­du­kus.
Ka­dan­gi ša­lies va­do­vo ir pir­mo­sios po­nios vi­zi­to dar­bot­var­kės bu­vo skir­tin­gos, Dia­na Nau­sė­die­nė su ko­man­da miš­ko ka­vi­nė­je pie­ta­vo šiek tiek vė­liau – nuo 14.30 val.
Tuo me­tu kaip tik ka­vi­nė­je bu­vo tuš­čia, nė vie­no lan­ky­to­jo. Pri­sė­du­si prie pa­deng­to pie­tums sta­lo pir­mo­ji ša­lies po­nia bal­siai pa­si­džiau­gė čia tvy­ran­čia ra­my­be ir jau­ku­mu.
Kaip ir LR Pre­zi­den­tas, pir­mo­ji ša­lies po­nia rin­ko­si barš­čių sriu­bą, o ant­rą­jam pa­tie­ka­lui – po­pu­lia­riau­sius kiau­lie­nos žan­du­kus. De­ser­tui pir­ma­jai ša­lies po­niai pa­tiek­tas  vie­to­je pa­čių dar­buo­to­jų kep­tas obuo­lių py­ra­gas, ir­gi su­lau­kęs ne­per­dė­tų Dia­nos Nau­sė­die­nės pa­gy­rų. Miš­ko ka­vi­nės šei­mi­nin­kų ša­lies va­do­vas klau­si­nė­jo apie jų pla­nus, bū­si­mas idė­jas, pla­nuo­ja­mas įgy­ven­din­ti miš­ke. Ire­na Ra­ma­naus­kie­nė šei­mos var­du in­for­ma­vo, kad va­sa­rą par­kas bus baig­tas tvar­ky­ti ir pa­kvie­tė LR Pre­zi­den­tą čia dar sy­kį ap­si­lan­ky­ti. Pa­dė­ko­jęs už ma­lo­nų priė­mi­mą ša­lies va­do­vas pa­li­ko vil­tin­gą ir šil­tą pa­ža­dą – „Gal­būt ir at­va­žiuo­siu...“
Po vi­zi­to ka­vi­nės šei­mi­nin­kai iš LR Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jos su­lau­kė at­ski­ros raš­tiš­kos pa­dė­kos – ir už ma­lo­nų ap­tar­na­vi­mą, ir la­bai ska­nų mais­tą, su palinkėjimu ko­lek­ty­vui di­džiau­sios sėk­mės.