Permainos Šiaulių mero komandoje

Permainos Šiaulių mero komandoje

Per­mai­nos Šiau­lių me­ro ko­man­do­je

Šiau­lių mies­to me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dą pa­pil­dė nau­ja na­rė – pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais Vir­gi­ni­ja Mic­ka­vi­čie­nė.

36 me­tų tei­si­nin­kė dar­bin­tis į Sa­vi­val­dy­bę atė­jo iš Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mų, kur be­veik 5 me­tus dir­bo tei­sė­jo pa­dė­jė­ja. Prieš tai dir­bo vy­riau­siąja spe­cia­lis­te Šiau­lių vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bo­je, be­veik me­tus jai lai­ki­nai va­do­va­vo.

V. Mic­ka­vi­čie­nė My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te yra įgi­ju­si tei­sės ba­ka­lau­ro ir ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­jas. Nau­ja pa­ta­rė­ja pa­kei­tė net ke­tu­riems Šiau­lių me­rams pa­ta­ri­nė­ju­sią tei­si­nin­kę Do­vi­lę Žu­kaus­kie­nę – ji iš­vy­ko gy­ven­ti į už­sie­nį.

Me­rui jau ant­rą ka­den­ci­ją pa­ta­rė­ju dir­ba bu­vęs ad­vo­ka­tas Ar­nas Il­gaus­kas. Jis lai­ki­nai ei­na Ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vo (sek­re­to­riaus) pa­rei­gas. A. Il­gaus­kas pa­tvir­ti­no ži­nią, kad svars­to apie ga­li­my­bę pa­lik­ti Sa­vi­val­dy­bę.

„Ke­ti­nau sa­vo dar­bą baig­ti su­lig pa­si­bai­gu­sia ka­den­ci­ja, ta­čiau ne­baig­tų dar­bų sū­ku­rys įtrau­kė ir kol kas spren­di­mo ne­priė­miau. Ma­nau, tai pa­da­ry­siu lie­pos-rugp­jū­čio mė­ne­sių lai­ko­tar­py­je, kai bus per­trau­ka tarp Ta­ry­bos po­sė­džių“, – paaiš­ki­no me­ro pa­ta­rė­jas, pri­dū­ręs, kad pa­li­kęs me­ro ko­man­dą grįž­tų prie ad­vo­ka­to dar­bo.

A. Il­gaus­kas ir nau­jo­ji pa­ta­rė­ja V. Mic­ka­vi­čie­nė yra kar­tu dir­bę Šiau­lių vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bo­je.

Dar vie­no pa­ta­rė­jo eta­tas lais­vas. Me­ras tu­ri ir vie­ną pa­dė­jė­ją. Ja to­liau dirbs pir­mo­sios me­ro ka­den­ci­jos vi­du­ry­je pa­dė­jė­ja įdar­bin­ta Vi­ta Kuš­lei­kie­nė.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Per­mai­nos Šiau­lių mies­to me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko (kairėje) ko­man­do­je: atei­na nau­ji žmo­nės, o apie išė­ji­mą svars­to sek­re­to­ria­to va­do­vas Ar­nas Il­gaus­kas.