Paskirta Savivaldybės kontrolierė

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­re ir Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos va­do­ve nuo va­kar pa­skir­ta In­ga Šim­kū­nai­tė.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nuo va­kar die­nos Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­re pa­tvir­ti­no In­gą Šim­kū­nai­tę. Ji dir­bo Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­riaus pa­va­duo­to­ja, o 2017 me­tais iš pa­rei­gų at­lei­dus il­ga­me­tį kont­ro­lie­rių Ar­vy­dą Ušec­ką, lai­ki­nai ėjo Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos va­do­vės pa­rei­gas.

2017 me­tų lie­pos 4 die­ną įvy­kęs kon­kur­so į mi­nė­tas pa­rei­gas me­tu ko­mi­si­ja lai­mė­to­ja pri­pa­ži­no I. Šim­kū­nai­tę. Ta­čiau ki­tam kon­kur­so da­ly­viui ap­skun­dus ko­mi­si­jos spren­di­mą, teis­mas pri­tai­kė rei­ka­la­vi­mo už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nę ir už­drau­dė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai tęs­ti priė­mi­mo į pa­rei­gas pro­ce­dū­rą iki įsi­tei­sės ga­lu­ti­nis teis­mo spren­di­mas. Po il­go teis­mi­nio pro­ce­so Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas šių me­tų rugp­jū­čio 14 die­ną ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi at­me­tė pa­reiš­kė­jo ape­lia­ci­nį skun­dą ir kliū­čių I. Šim­kū­nai­tei užim­ti pa­rei­gas ne­be­li­ko.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2019-10-05 / 13:22
Labai tikiuosi, kad su Ingos Šimkūnaitės paskyrimu kontroliere, baigėsi beveik 30 metų trukęs raudonųjų viešpatavimas visur ir visame kame. Vsio zakonno grupės draugų pavardžių neminėsiu, taip kaip, save gerbiantis žmogus juk neskaito kas pribraižyta ant viešojo tualeto sienos(citata iš kažkur).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.