Pakruojo rajonas turi gerų žinių

Pakruojo rajonas turi gerų žinių

Pak­ruo­jo ra­jo­nas tu­ri ge­rų ži­nių

Dau­ge­lį me­tų gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ją jau­tęs Pak­ruo­jo ra­jo­nas ne­drą­siai džiau­gia­si, jog šį po­ky­tį „ne ra­jo­no nau­dai“ pa­ga­liau pa­vy­ko sta­bi­li­zuo­ti. Pas­te­bi­ma, kad pa­sta­rai­siais me­tais nau­ja­ku­riai vis ak­ty­viau do­mi­si ga­li­my­bė­mis gy­ven­ti ma­žuo­se šio ra­jo­no mies­te­liuo­se. Šak­nis vis no­riau lei­džia ir sen­bu­vių vai­kai. Prio­ri­te­tas tei­kia­mas toms gy­ven­vie­tėms, su ku­rio­mis ge­ras su­si­sie­ki­mas ir yra svar­būs ob­jek­tai – am­bu­la­to­ri­ja, mo­kyk­la, vai­kų dar­že­lis, par­duo­tu­vė.

Edi­ta KARK­LE­LIE­NĖ

edita@skrastas.lt

Kai­mus ža­di­na ko­ky­biš­ki ke­liai

Išs­kir­ti­nai sma­gią ten­den­ci­ją pa­sta­ruo­ju me­tu jau­čia Ly­gu­mų mies­te­lis. Šiuo se­niū­ni­jos cent­ru ir ap­lin­ki­niais kai­mais do­mi­si vis dau­giau no­rin­čių­jų čia gy­ven­ti.

Ly­gu­mų se­niū­ni­jos va­do­vė Ive­ta Ov­siu­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad su­si­do­mė­ji­mą gy­ve­ni­mu bū­tent šio­je se­niū­ni­jo­je le­mia tai, jog bu­vo lai­ku pa­si­rū­pin­ta ko­ky­biš­kais ke­liais – pa­grin­di­nė­mis ar­te­ri­jo­mis, ve­dan­čio­mis pro ma­žes­nes ar di­des­nes gy­ven­vie­tes bei ženk­liai su­trum­pi­nan­čio­mis ke­lią, pa­vyz­džiui, į Šiau­lius ar Pak­ruo­jį.

An­tai ne­be­li­ko at­kar­po­je nuo De­gu­čių per Sta­čiū­nus iki Pa­vėz­gių kai­mo bu­vu­sio žvyr­ke­lio – jį per­nai pa­kei­tė ko­ky­biš­kas as­fal­tas. Se­niū­nė pa­ste­bė­ju­si, kad, nu­tie­sus as­fal­tą, pa­ke­liui esan­čio­mis so­dy­bo­mis, ku­rios dau­gy­bę me­tų sto­vė­jo tuš­čios, ėmė do­mė­tis pir­kė­jai, no­rin­tys čia įsi­reng­ti va­sar­na­mius. Kai ku­rios se­no­vi­nės so­dy­bos jau at­sta­to­mos.

Ke­lias

Šiuo me­tu vil­tin­go pa­gy­vė­ji­mo lai­ko­tar­pį iš­gy­ve­na ir tie­siau­sias ke­lias iš Šiau­lių į Pak­ruo­jį per Ly­gu­mus. Vyks­ta pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Be­veik nea­be­jo­ja­ma, kad šio­je at­kar­po­je iš­lie­jus as­fal­to dan­gą, vie­tos gy­ven­to­jams bus ga­li­my­bė į dar­bus iš gy­ve­na­mų­jų vie­tų vyk­ti kom­for­ta­bi­liai, o tai tu­rė­tų di­din­ti pa­ke­liui esan­čių gy­ven­vie­čių pa­trauk­lu­mą.

Ko­ky­biš­kais ke­liais ap­rū­pi­nus Sta­čiū­nų gy­ven­vie­tę, no­rin­čių­jų čia gy­ven­ti taip pat at­si­ran­da – juk nuo čia Rad­vi­liš­kis ran­ka pa­sie­kia­mas.

I. Ov­siu­kie­nė sa­ko jau­čian­ti pir­kė­jų suak­ty­vė­ji­mo ten­den­ci­jas ir pa­čia­me Ly­gu­mų mies­te­ly­je. An­tai iki praė­ju­sių me­tų vi­du­rio gy­ven­vie­tė­je bu­vo ne vie­na tuš­čia so­dy­ba, o šie­met par­duo­da­mų neap­gy­ven­din­tų so­dy­bų jau ne­bė­ra.

Anot pa­šne­ko­vės, jei kai­mų „pil­nė­ji­mas“ vyk­tų to­kiu tem­pu, koks jis yra šian­dien, į ma­žes­nes ra­jo­no gy­ven­vie­tes grei­čiau­siai at­si­suk­tų ir pri­va­tūs pa­slau­gų tei­kė­jai – gal­būt mai­ti­ni­mo, gal ap­nak­vin­di­ni­mo, gal ki­tų vers­lo sri­čių.

Dar­že­li­nu­kams vie­tos bus

Bet ge­riau­sią ži­nią tu­ri Ly­gu­mų pa­grin­di­nė mo­kyk­la: vai­kų skai­čius jo­je kiek­vie­nais me­tais di­dė­ja.

Šiuo me­tu mo­kyk­los ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pri­vers­ti su­kti gal­vas, kur su­tal­pin­ti ma­žiau­sius se­niū­ni­jos gy­ven­to­jus – dar­že­li­nu­kus, mat į vie­ną Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­se vei­ku­sią dar­že­lio miš­rią 3–5 me­tų 20-ies vai­kų gru­pę jie jau ne­be­tel­pa. Tė­vai sa­vo ruož­tu dai­ro­si, kur rei­kės ki­tais moks­lo me­tais ves­ti sa­vo vai­kus, ar tik ne­rei­kės jų vež­ti į Šiau­lius.

Ly­gu­mų mo­kyk­los di­rek­to­rė As­ta Ga­siū­nie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tei­kė nau­jau­sią ži­nią: Ly­gu­muo­se bus įkur­tas mo­du­li­nis dar­že­lis, ku­ria­me bus įkur­ta ant­ra 2–3 me­tų vai­kams skir­ta gru­pė – pro­jek­tą Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė jau pa­lai­mi­no.

A. Ga­siū­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad mo­du­li­nis dar­že­lis – pui­ki išei­tis sie­kiant su­lai­ky­ti sa­vo vai­kus, nes pra­dė­ję lan­ky­ti Šiau­lių ar Pak­ruo­jo iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gą, jie grei­čiau­siai čia pa­si­rink­tų ir mo­kyk­lą.

„Ne­ga­li­me leis­ti, kad mū­sų atei­tis pa­lik­tų mies­te­lį“, – sa­kė di­rek­to­rė.

Veik­los pa­kan­ka

Su Lat­vi­ja be­si­ri­bo­jan­ti Žei­me­lio se­niū­ni­ja taip pat gy­ve­na ak­ty­vios plėt­ros lai­ko­tar­piu. Žei­me­lie­čiai są­stin­gio ne­ju­tę ir anks­čiau, bet pa­sta­rai­siais me­tais suak­ty­vė­ji­mas aki­vaiz­dus.

Se­niū­ni­jos va­do­vės Vi­ta­li­jos Dob­ro­vols­kie­nės tei­gi­mu, dar­bo sty­gius se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams ne­beg­re­sia. Dar­bo at­ran­da vi­si no­rin­tys, mat se­niū­ni­jo­je yra net dvi že­mės ūkio bend­ro­vės, apie de­šim­t stip­rių ūki­nin­kų, pel­nin­gų pri­va­taus vers­lo įmo­nių, mo­ky­mo cent­rų. Ne per se­niau­siai įsi­kū­ru­si UAB „Žei­me­lio tri­ko­ta­žas“ įdar­bi­no dar apie pen­kias de­šim­tis vie­tos gy­ven­to­jų.

Se­niū­ni­jo­je vei­kia am­bu­la­to­ri­ja. Tei­gia­ma, kad anks­čiau gy­dy­tis į kai­my­ni­nį Jo­niš­kį va­žia­vę žei­me­lie­čiai, su­sty­ga­vus me­di­kų dar­bą, grįž­ta čia. Esą ne­re­tai no­rint su­lauk­ti priė­mi­mo pas gy­dy­to­ją jau ten­ka sto­ti į sa­vai­tės ar dvie­jų ei­lu­tę – to­kią in­for­ma­ci­ją ga­vu­si Sa­vi­val­dy­bė gal­vo­ja, ką pa­da­ry­ti, kad gy­ven­to­jai pa­slau­gą gau­tų kuo grei­čiau.

Anot V. Dob­ro­vols­kie­nės, iš­skir­ti­nai ak­ty­vios ir se­niū­ni­jos kai­mų bend­ruo­me­nės – jos pa­grin­di­niai taš­kai nau­ja­ku­riams, no­rin­tiems gau­ti in­for­ma­ci­jos apie par­duo­da­mus būs­tus ir vie­tos pa­slau­gų spekt­rą.

Me­ras: Pak­ruo­jį įma­no­ma at­gai­vin­ti

Pak­ruo­jo ra­jo­no me­ras Sau­lius Mar­gis įsi­ti­ki­nęs, kad prieš ke­le­rius me­tus tik liūd­no­mis žmo­nių ma­žė­ji­mo ten­den­ci­jo­mis gy­ve­nu­sį Pak­ruo­jo ra­jo­ną įma­no­ma at­gai­vin­ti.

Da­bar žmo­nės, anot se­niū­no, gy­ve­na mo­bi­liai: jei pa­kruo­jie­tis gau­na di­des­nį at­ly­gi­ni­mą Šiau­liuo­se ar Pa­ne­vė­žy­je – jis ne­sun­kiai ap­si­spren­džia ten ir va­žiuo­ti, o kai ku­rios įmo­nės dar­buo­to­jų net at­va­žiuo­ja – nu­ve­ža ir par­ve­ža.

„Pri­si­ri­ši­mo dirb­ti ten, kur gy­ve­ni, šiais lai­kais ne­bė­ra. Vie­na, ką ga­liu pa­sa­ky­ti: jei Pak­ruo­jo ra­jo­ne ma­žės tam tik­rų pa­grin­di­nių pa­slau­gų – me­di­ci­ni­nių, kul­tū­ri­nių, so­cia­li­nių – apim­tys, tai bus mi­nu­sas ra­jo­nui, ir vis­kas vėl pra­dės trauk­tis. To ne­ga­li­ma leis­ti“, – pa­brė­žė ra­jo­no va­do­vas.

Tai to­dėl jis yra prieš Pak­ruo­jo li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus su­nai­ki­ni­mą: Vai­kų li­gų sky­riaus pa­nai­ki­ni­mas esą bū­tų sig­na­las tė­vams gal­vo­ti, kur vai­ką vež­ti gy­dy­ti, o gal ne­tgi kraus­ty­tis gy­ven­ti ar­čiau gy­dy­mo įstai­gos.

„Jei no­ri­me at­gai­vin­ti Pak­ruo­jo ra­jo­ną, šis sky­rius mū­sų li­go­ni­nė­je tu­ri bū­ti“, – įsi­ti­ki­nęs nau­ja­sis va­do­vas.

Prio­ri­te­tas – jau­ni­mas

Pak­ruo­jo ra­jo­nas nė­ra prie pa­grin­di­nių ša­lies ke­lių, ne­tu­ri jis nei stra­te­gi­nių ob­jek­tų, nė­ra ir pra­mo­ni­nis.

Bet, S. Mar­gio žo­džiais, ra­jo­nas yra geog­ra­fiš­kai pa­to­gio­je vie­to­vė­je – po 30 ki­lo­met­rų nuo Šiau­lių ir nuo Pa­ne­vė­žio, kur žmo­nės ga­li va­žiuo­ti dirb­ti.

Me­ro vi­zi­ja – kur­ti pa­trauk­lų mie­ga­mą­jį kvar­ta­lą. Tai, anot jo, reiš­kia, jog ra­jo­ne tu­ri bū­ti tin­ka­mai su­dė­lio­ti prio­ri­te­tai: sau­gu­mo, švie­ti­mo, me­di­ci­nos.

Jei šių pa­slau­gų ko­ky­bė bus ge­ra, žmo­nės, ku­rie dir­ba mies­te, bet ne­no­ri ten gy­ven­ti ir pui­kiai jau­čia­si Pak­ruo­jo ra­jo­ne, kur jiems sau­gu, kur vie­nas ki­tą pa­žįs­ta, svei­ki­na­si, la­bi­na­si, nea­be­jo­ti­nai ap­si­sto­sian­tys čia.

„Rei­kia jau­ni­mą su­lai­ky­ti: rink­si­me gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mus, kad tu­rė­tu­me ką pa­siū­ly­ti, jei at­si­ras­tų pa­klau­sa. Bus jau­nų žmo­nių, bus užim­ti ir dar­že­liai, ir mo­kyk­los – pe­da­go­gai tu­rės dar­bo“, – įsi­ti­ki­nęs ra­jo­no va­do­vas.

Jis svars­to ir apie Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sų per­skirs­ty­mą kai ku­rio­se sri­ty­se. Esą ko­dėl gi, užuo­t me­tai iš me­tų in­ves­ta­vus į pro­fe­sio­na­lų fut­bo­lo klu­bą „Pak­ruo­jis“, ne­nuk­reip­ti šių pi­ni­gų ra­jo­no vai­kų spor­ti­niam ren­gi­mui?

S. Mar­gis tu­ri min­čių, kaip apie iš­si­kraus­ty­mą iš ra­jo­no gal­vo­jan­čius žmo­nes su­lai­ky­ti. Tam, sa­ko, tu­ri bū­ti ku­ria­ma ne tik tin­ka­ma ap­lin­ka gy­ven­ti, bet ir ieš­ko­ma vers­lo in­ves­ti­ci­jų dėl dar­bo vie­tų. Pir­mo­sios užuo­maz­gos jau esan­čios.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Vai­kų Pak­ruo­jo ra­jo­ne yra. Anot ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų, rei­kia dė­ti pa­stan­gas, kad jau­ni žmo­nės čia no­rė­tų ne tik mo­ky­tis, bet ir lik­ti gy­ven­ti.

Pak­ruo­jo ra­jo­no me­ras Sau­lius Mar­gis ti­ki­na tu­rin­tis dau­gy­bę idė­jų, kaip at­gai­vin­ti ra­jo­ną.

Me­di­ci­nos pa­slau­gos – vie­nas iš pa­grin­di­nių prio­ri­te­tų no­rint su­lai­ky­ti gy­ven­to­jus.

Žei­me­lio se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė sa­vo va­do­vau­ja­mos se­niū­ni­jos atei­tį pie­šia tik švie­sio­mis spal­vo­mis.