Nuotolinis darbas ir saugos reikalavimai

Shut­ters­tock nuo­tr.
Pas­ta­ruo­ju me­tu spar­čiai be­si­kei­čian­čios tech­no­lo­gi­jos kei­čia ir dar­buo­to­jų bei darb­da­vių po­žiū­rį į dar­bą. Daž­nas spe­cia­lis­tas, ypač jei jo veik­la su­si­ju­si su IT ar kon­sul­ta­ci­jo­mis, yra lin­kęs da­lį ar net vi­są lai­ką dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du. Dir­ban­čių­jų ne biu­re skai­čius pa­sau­ly­je nuo­lat au­ga, nuo pa­sau­lio ten­den­ci­jų neat­si­lie­ka ir Lie­tu­va.

Ta­čiau tam, kad dir­bant nuo­to­li­niu bū­du bū­tų už­tik­ri­na­mos tiek dar­buo­to­jų, tiek darb­da­vių tei­sės, rei­kia at­si­min­ti ke­lis da­ly­kus. Dar­bo ko­dek­se yra nu­ro­dy­ta, kad nuo­to­li­nis dar­bas yra ta­da, kai dar­buo­to­jas jam pri­skir­tas dar­bo funk­ci­jas ar jų da­lį vi­są ar­ba da­lį dar­bo lai­ko su darb­da­viu su­de­rin­ta tvar­ka re­gu­lia­riai at­lie­ka nuo­to­li­niu bū­du, tai yra ki­to­je ne­gu dar­bo­vie­tė vie­to­je. Ge­riau­sia yra raš­tu api­brėž­ti dar­bo vie­tos rei­ka­la­vi­mus, jei­gu to­kie bū­tų, dar­bui su­tei­kia­mas nau­do­ti dar­bo prie­mo­nes, taip pat nu­ro­dy­ti at­sa­kin­gą as­me­nį, ku­riam dar­buo­to­jas tu­ri at­si­skai­ty­ti už at­lik­tą dar­bą.

Ta­čiau taip pat rei­kia ne­pa­mirš­ti ir dar­bo sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Nuo­to­li­nį dar­bą dir­ban­tiems dar­buo­to­jams tu­ri bū­ti su­da­ry­tos to­kios pat dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos są­ly­gos, kaip ir ki­tiems įmo­nės dar­buo­to­jams. Ta­čiau kar­tu dar­buo­to­jas pri­va­lo rū­pin­tis sa­vo pa­ties ir ki­tų as­me­nų, ku­rie ga­lė­tų nu­ken­tė­ti dėl ne­tin­ka­mo jo el­ge­sio ar klai­dų, sau­ga ir svei­ka­ta, taip pat tin­ka­mu dar­bo prie­mo­nių, as­me­ni­nių ap­sau­gos prie­mo­nių nau­do­ji­mu.

At­siž­vel­giant į tai, kad nuo­to­li­nis dar­bas yra ver­ti­na­mas kaip lanks­tes­nis bū­das dar­buo­to­jui at­lik­ti dar­bo funk­ci­jas, ša­lys nė­ra sais­to­mos pa­rei­gos su­si­tar­ti, kad nuo­to­li­nio dar­bo vie­ta bū­tų api­brėž­ta tik kaip vie­na fi­zi­nė vie­ta, ir yra lais­vos su­si­tar­ti, kad dar­buo­to­jas dar­bo funk­ci­jas at­liks sa­vo nuo­žiū­ra pa­si­rink­to­je vie­to­je (pvz., na­muo­se, bib­lio­te­ko­je, so­dy­bo­je ar kt.). Tuo at­ve­ju, kai darb­da­viui nė­ra ob­jek­ty­vios ga­li­my­bės įver­tin­ti konk­re­čių dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės ri­zi­kos dar­bo vie­to­je, darb­da­vys ga­lė­tų ini­ci­juo­ti dar­buo­to­jų, dir­ban­čių nuo­to­li­niu bū­du, ap­mo­ky­mus pro­fe­si­nės ri­zi­kos ver­ti­ni­mui. Nuo­to­li­nį dar­bą dir­ban­tys dar­buo­to­jai ga­lė­tų pa­tys įver­tin­ti konk­re­čio­je dar­bo vie­to­je ky­lan­čias ri­zi­kas ir priim­ti konk­re­čius spren­di­mus. Ta­čiau vi­sos reikš­min­gos ap­lin­ky­bės dėl ga­li­mų ri­zi­kų, dar­buo­to­jo vei­ki­mo bū­dai ky­lant ri­zi­koms, ap­sau­gos prie­mo­nių nau­do­ji­mo tvar­ka ir ki­tos fak­ti­nės ap­lin­ky­bės tu­ri bū­ti do­ku­men­tuo­tos ir pa­tvir­tin­tos dar­buo­to­jų ir darb­da­vių nu­si­sta­ty­ta tvar­ka.

Jei tu­ri­te dau­giau klau­si­mų, kvie­čia­me kon­sul­tuo­tis su Vals­ty­bi­ne dar­bo ins­pek­ci­ja ar­ba įsi­lie­ti į so­cia­li­nį dia­lo­gą in­ter­ne­te ad­re­su www.soc­dia­lo­gas.lt

Užs. Nr. 432063

darbas