Nuotekos į karjerą leistos be taršos leidimo

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to tu­ri­mais duo­me­ni­mis, šiuo me­tu įmo­nė van­dens iš­lei­di­mą su­stab­dė, tad kar­je­re sken­din­čių me­džia­gų kon­cernt­ra­ci­ja tu­rė­tų su­ma­žė­ti.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Jo­niš­kio gy­ven­to­jas, pra­šy­da­mas pa­dė­ti iš­siaiš­kin­ti, ko­dėl di­dy­sis Skaist­gi­rio kar­je­ras ta­po bal­tas ir ne­per­ma­to­mas, lyg už­ba­lin­tas pie­nu. Skun­dą per­da­vė­me ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams. Po jų at­lik­to ty­ri­mo paaiš­kė­jo, kad UAB „Skaist­gi­rio skal­da“ ne­tu­rė­jo tar­šos lei­di­mo. Įteik­tas pri­va­lo­ma­sis nu­ro­dy­mas jį iš­siim­ti, o už ter­ša­lų iš­lei­di­mą gre­sia bau­da.

Į re­dak­ci­ją krei­pę­sis gy­ven­to­jas pa­sa­ko­jo, kad di­džio­jo Skaist­gi­rio kar­je­ro van­duo ta­po bal­tas su šiek tiek žals­vo­ku at­spal­viu ir ne­skaid­rus. Žmo­gus spė­jo, kad tai grei­čiau­siai kaž­ko­kios me­džia­gos, pa­ten­kan­čios iš gre­ta vei­kian­čios skal­dy­no įmo­nės UAB „Skaist­gi­rio skal­da“. Ir anks­čiau bū­da­vo pa­ba­li­ni­mų, bet ne to­kių stip­rių. Ta­da ir dug­nas ma­tę­si, nors gy­lis sie­kia tris met­rus, o da­bar ge­riau­siu at­ve­ju vos 20 cen­ti­met­rų gy­ly­je ga­li ką nors įžvelg­ti.

Žmo­gus spė­lio­jo, kad gal­būt iš skal­dy­no į van­de­nį pa­ten­ka la­bai di­de­lis nuo­plo­vų kie­kis ir žmo­nėms ky­la klau­si­mas, ar tar­ša ne­ken­kia žu­vims, ki­tiems van­dens gy­viams bei au­ga­lams.

Re­dak­ci­ja po ap­si­lan­ky­mo prie kar­je­ro dar gruo­džio mė­ne­sį nuo­trau­kas ir už­klau­są pa­tei­kė Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, iš kur ne­tru­kus ga­vo at­sa­ky­mą, kad ap­lin­kos ap­sau­gos pa­rei­gū­nai at­li­ko pa­tik­ri­ni­mą.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nu­so­din­tu­ve, į ku­rį pum­puo­ja­mas van­duo iš ša­lia esan­čio do­lo­mi­to skal­dos kar­je­ro ir vė­liau į jį iš­te­ka, bu­vo vyk­do­mi dumb­lo va­ly­mo dar­bai. Ta­čiau, sie­kiant tiks­liai įver­tin­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, bu­vo pra­dė­tas ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nų ty­ri­mas.

Jį at­li­kus Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Ie­va Krikš­to­pai­ty­tė in­for­ma­vo, kad UAB „Skaist­gi­rio skal­da“, vyk­dy­da­ma do­lo­mi­to skal­dos ga­my­bą, ima van­de­nį iš ša­lia esan­čio ne­beeksp­loa­tuo­ja­mo Skaist­gi­rio kar­je­ro.

Po to pa­nau­do­tas van­duo iš­lei­džia­mas į pul­pos (nu­so­di­ni­mo) lau­ką, o ta­da po nu­skaid­rė­ji­mo sa­vi­ta­ki­ne sis­te­ma, tai yra – sa­vai­me – su­grįž­ta į tą pa­tį tven­ki­nį kar­tu su eksp­loa­tuo­ja­ma­me kar­je­re su­si­kau­pian­čiu van­de­niu.

Pa­tik­ri­ni­mo me­tu bu­vo vyk­do­mi nu­si­sto­vė­ju­sių nuo­sė­dų va­ly­mo dar­bai. Ka­sant nuo­sė­das van­duo bu­vo su­drums­tas, tai yra, van­de­ny­je su­ki­lo sken­din­čios me­džia­gos, li­ku­sios nu­plo­vus do­lo­mi­to skal­dą, ku­rios su pa­pil­do­mai pum­puo­ja­mu van­de­niu iš eksp­loa­tuo­ja­mo kar­je­ro per iš­lei­di­mo vamz­dį te­kė­jo į neeksp­loa­tuo­ja­mą kar­je­rą ir ja­me pa­dau­gė­jo sken­din­čių me­džia­gų. Pa­gal at­lik­tus ty­ri­mus, jų kie­kis sie­kė 1683+/-202 mi­lig­ra­mus lit­re.

Van­duo, ku­ris iš­bė­ga nu­plo­vus do­lo­mi­tą, lai­ko­mas nuo­te­ko­mis, o joms Nuo­te­kų tvar­ky­mo reg­la­men­te di­džiau­sia leis­ti­na nor­ma nė­ra reg­la­men­tuo­ta. Ta­čiau įmo­nė, iš­lei­džian­ti dau­giau ne­gu pen­kis ku­bi­nius met­rus ga­my­bi­nių nuo­te­kų per pa­rą tu­ri tu­rė­ti Tar­šos lei­di­mą, to­dėl įmo­nei įteik­tas pri­va­lo­ma­sis nu­ro­dy­mas kreip­tis į Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­rą ir jį iš­siim­ti.

Už ter­ša­lų iš­lei­di­mą į ap­lin­ką ne­tu­rint tar­šos lei­di­mo fi­zi­niams as­me­nims gre­sia bau­da nuo 300 iki 560 eu­rų, ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams – nuo 900 iki 1700 eu­rų ir ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo 600 iki 1150 eu­rų. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to tu­ri­mais duo­me­ni­mis, šiuo me­tu įmo­nė van­dens iš­lei­di­mą su­stab­dė.