Modernios technologijos žemdirbystėje užtikrina maksimalų derlių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Iš­ma­nu­sis "Kver­ne­land" plū­gas "i-plough" su pil­nu dir­vos gy­lio, plo­čio, ver­ti­ka­lu­mo nu­sta­ty­mų val­dy­mu tie­siai iš ka­bi­nos.
Že­mės ūkio tech­ni­kos par­da­vė­jas UAB "Dot­nu­va Bal­tic" ir vie­nas iš ser­ti­fi­kuo­tos sėk­los, trą­šų bei au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nių tie­ki­mo ly­de­rių Lie­tu­vo­je AB "Li­nas Ag­ro" Šiau­lių re­gio­no žem­dir­biams pri­sta­tė pro­duk­ci­jos nau­jo­ves. Lau­ko die­na, ku­rio­je su­si­rin­ku­sie­ji ga­lė­jo ne tik daug su­ži­no­ti, bet ir iš­ban­dy­ti pra­ktiš­kai, už­va­kar vy­ko Šiau­lių ra­jo­no ūki­nin­ko Vir­gi­li­jaus Ivoš­ke­vi­čiaus lau­kuo­se.

Nuo – iki

Gau­siai su­si­rin­ku­siems žem­dir­biams pri­sta­ty­ta UAB "Dot­nu­va Bal­tic" pla­ti­na­ma mo­der­ni že­mės ūkio tech­ni­ka ir pa­dar­gai. Au­gin­to­jai pa­tys ga­lė­jo sės­ti prie vai­ro ir pa­jus­ti iš­ma­nios tech­ni­kos pri­va­lu­mus. Kom­piu­te­ri­zuo­ti plū­gai, sė­ja­mo­sios, skutikai ir kul­ti­va­to­riai, anot lau­ko die­nos ini­cia­to­rių, – tai il­ga­lai­kė in­ves­ti­ci­ja, su­da­ran­ti ga­li­my­bes dau­gy­bę me­tų užau­gin­ti mak­si­ma­lų der­lių mi­ni­ma­liais kaš­tais.

"Šiau­lių re­gio­ne la­bai aukš­tas žem­dir­bys­tės ly­gis ir di­de­lis mo­der­nių ūkių skai­čius – mums kaip įmo­nei la­bai svar­bu bend­ra­dar­biau­ti su nau­jo­ves ver­ti­nan­čiu klien­tu ir bū­ti ge­ru jo par­tne­riu bei pa­ta­rė­ju ren­kan­tis tech­ni­ką, tech­no­lo­gi­jas bei spren­džiant įvai­rius iš­šū­kius, su ku­riais kiek­vie­nais me­tais su­si­du­ria mū­sų žem­dir­biai", – lau­ko die­no­je ak­cen­ta­vo bend­ro­vės "Dot­nu­va Bal­tic" par­da­vi­mų va­do­vas Dan­gis Va­lai­tis.

O iš­šū­kių žem­dir­biams iš­ties ne­trūks­ta. An­tai 2017 me­tais bu­vo la­bai lie­tin­gas se­zo­nas, tai­gi, no­rė­da­mi pa­siek­ti tei­gia­mų re­zul­ta­tų, ūki­nin­kai tu­rė­jo priim­ti vie­nus spren­di­mus, o 2018–2019 me­tais – ali­nan­ti saus­ra, to­dėl, sie­kiant gau­ti ūkio eko­no­mi­nės nau­dos ir už­dirb­ti pel­no, spren­di­mus te­ko priim­ti vi­sai ki­tus. Sup­ras­da­ma iš­šū­kius, su ku­riais ten­ka su­si­dur­ti klien­tams, šiais me­tais įmo­nė siū­lo ne­ma­žai nuo­lai­dų, ak­ci­jų, o svar­biau­sia – pa­lan­kių at­si­skai­ty­mo są­ly­gų. Už tech­ni­ką siū­lo­mas ati­dė­ji­mas net iki 7 me­tų, taip pat po­pu­lia­rus at­si­skai­ty­mas grū­dais.

"Mū­sų už­duo­tis – pa­dė­ti klien­tui pa­si­rink­ti tei­sin­gą spren­di­mą ir že­mės įdir­bi­mo bū­dą, at­si­žvel­giant į se­zo­no są­ly­gas, o tam ne­pa­mai­no­ma mū­sų siū­lo­ma uni­ver­sa­li tech­ni­ka ir pa­dar­gai", – sa­kė D. Va­lai­tis.

Tai­gi žem­dir­biams ren­gi­ny­je pri­sta­ty­ta gau­sy­bė že­mės ūkio tech­ni­kos, dau­giau­siai dė­me­sio, be abe­jo­nės, ski­riant nau­jau­siai, iš­ma­nias ga­li­my­bes tu­rin­čiai tech­ni­kai. Tai iš­ma­nu­sis plū­gas, sun­ku­sis kul­ti­va­to­rius, nau­jo­ji "Kver­ne­land" sė­ja­mo­ji "u-drill", ku­ri ga­li sė­ti tie­siai į ra­žie­ną ar­ba skus­tą dir­vą, dis­ki­niai ir no­ra­gi­niai sku­ti­kai ir kt.

Pris­ta­ty­ti ir kom­bai­nai bei purkš­tu­vai, ku­rių už­duo­tis – su­rink­ti der­lių ar­ba jį pri­žiū­rė­ti. Taip pat pri­sta­ty­tas kom­bi­nuo­tas že­mės įdir­bi­mo ag­re­ga­tas – dir­bant juo dir­va sė­jai pa­ruo­šia­ma vi­so la­bo vie­nu va­žia­vi­mu ir dėl to iš­ven­gia­ma dir­vo­že­mio su­slė­gi­mų, be to, vi­sam dar­bui pa­kan­ka vie­no ope­ra­to­riaus, tai­gi klien­tas ga­li su­tau­py­ti kaš­tų.

Pil­nas ap­tar­na­vi­mas po tech­ni­kos įsi­gi­ji­mo

Žem­dir­biai in­for­muo­ti ne tik apie nau­jau­sią bend­ro­vės "Dot­nu­va Bal­tic" siū­lo­mą pro­duk­ci­ją, bet ir pir­kė­jams su­tei­kia­mas pa­slau­gas. Tam rei­ka­lui bend­ro­vė šiais me­tais de­šim­ta­da­liu pa­di­di­no vi­są pa­rą dir­ban­čią ser­vi­so ko­man­dą. Vei­kia ir at­sar­gi­nių že­mės ūkio tech­ni­kos da­lių pa­da­li­nys, ku­ris ga­li pri­sta­ty­ti de­ta­les per 24 va­lan­das. Be­je, bend­ro­vės ap­tar­na­vi­mo cent­ras vei­kia ir Jo­niš­ky­je, čia klien­tai ga­li gau­ti at­sar­gi­nių de­ta­lių ir ser­vi­so pa­slau­gas.

"Kad tech­ni­ka ko­ky­biš­kai dirb­tų bū­ti­nas ko­ky­biš­kas jos ap­tar­na­vi­mas. Klien­tui at­ga­be­nus nau­ją tech­ni­ką su ją nė­ra taip pa­pras­ta dirb­ti, to­dėl kom­pe­ten­tin­gi mū­sų dar­buo­to­jai ga­li pa­tar­ti, pa­mo­ky­ti pir­mo­jo ir vė­les­nių ap­si­lan­ky­mų ūkiuo­se me­tu", – sa­kė bend­ro­vės "Dot­nu­va Bal­tic" par­da­vi­mų va­do­vas. Pas­te­bė­ta, kad spe­cia­lis­tų vė­les­nių ap­si­lan­ky­mų ūkiuo­se me­tu su­teik­ta in­for­ma­ci­ja dar­bo iš­ma­nią­ja tech­ni­ka na­šu­mą pa­di­di­na 10–20 pro­cen­tų, o bu­vo, kad ir dvi­gu­bai.

Di­de­lės ga­li­my­bės įvai­riais se­zo­nais

Ūki­nin­ko V. Ivoš­ke­vi­čiaus ūky­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je nau­jau­sios tech­ni­kos ga­li­my­bės ne tik pri­sta­ty­tos, bet ir pa­de­monst­ruo­tos pra­ktiš­kai.

Bend­ro­vės pa­si­di­džia­vi­mas – iš­ma­ni sė­ja­mo­ji, ja pa­de­monst­ruo­ta, kaip ga­li­ma sė­ti įvai­rio­mis se­zo­no są­ly­go­mis – tiek tie­siai į ari­mą, tiek į kul­ti­vuo­tą že­mę, tiek į sku­ti­kų pa­ruoš­tą dir­vą. Pa­sak Min­dau­go Dik­šai­čio, UAB "Dot­nu­va Bal­tic" pro­duk­tų va­dy­bi­nin­ko, at­sa­kin­go už že­mės dir­bi­mo ir sė­jos tech­ni­ką, ši sė­ja­mo­ji vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­ta, vi­si pa­ra­met­rai val­do­mi iš trak­to­riaus ka­bi­nos, yra ga­li­my­bė keis­ti sėk­los nor­mą pa­gal lau­ko že­mė­la­pius, be to, pa­dar­gas ga­li dirb­ti tiek su trą­šų įter­pi­mu, tiek vien ja­vų.

"Sė­ja­mo­ji, iš anks­to kom­piu­te­ry­je įve­dus lau­ko matmenis ir kon­tū­rą, ga­li iš­si­jung­ti ga­lu­lau­kė­se – taip iš­ven­gia­ma dvi­gu­bo pa­sė­ji­mo. Jos ra­tai iš­dės­ty­ti šach­ma­ti­ne tvar­ka, kad ją bū­tų ga­li­ma leng­vai trauk­ti ir ji ne­skęs­tų, ne­si­stum­tų že­mė", – mo­der­naus įren­gi­nio pri­va­lu­mus žem­dir­biams var­di­jo M. Dik­šai­tis.

Ki­ta nau­jie­na – iš­ma­nu­sis plū­gas su pil­nu dir­vos gy­lio, plo­čio, ver­ti­ka­lu­mo nu­sta­ty­mų val­dy­mu tie­siai iš ka­bi­nos.

"Pa­dar­gą su­jun­gus su GPS sis­te­ma, iš­lai­ko­ma tie­si va­ga, ne­prik­lau­so­mai nuo trak­to­riaus va­žia­vi­mo – kur rei­kia pa­si­siau­rins, kur rei­kia pa­si­pla­tins, bet va­ga bus tie­si", – ak­cen­ta­vo M. Dik­šai­tis.

Lau­ko die­no­je bu­vo pri­sta­ty­tos dvi pa­grin­di­nės že­mės įdir­bi­mo tech­no­lo­gi­jos: tra­di­ci­nė – ari­mas, kul­ti­va­vi­mas ir sė­ja bei sku­ti­mas no­ra­gi­niu ar dis­ki­niu sku­ti­ku ar­ba kom­bi­nuo­tu sku­ti­ku, ku­ris tu­ri tiek dis­ki­nio, tiek no­ra­gi­nio sku­ti­ko sa­vy­bių ir ga­lin­tis dirb­ti gi­lia­me sluoks­ny­je.

"Mū­sų tech­ni­ką ga­li­ma pri­tai­ky­ti dar­bui bet ko­kioms są­ly­goms, – sa­kė spe­cia­lis­tas. – Tai pui­kūs įran­kiai, no­rint pa­siek­ti no­ri­mą der­lių kuo ma­žes­niais kaš­tais".

Kom­bai­nas – su­perdaik­tas

Kad "Dot­nu­va Bal­tic" tech­ni­ka – šiuo me­tu vie­na iš mo­der­niau­sių pa­tvir­ti­no ir plo­tų, ku­ria­me vy­ko Lau­ko die­na, sa­vi­nin­kas, Šiau­lių ra­jo­no, Aukš­tel­kės kai­mo ūki­nin­kas, rap­sų, grū­di­nių kul­tū­rų, pu­pų au­gin­to­jas Vir­gi­li­jus Ivoš­ke­vi­čius. Jis įsi­gi­jo ir šie­met jau iš­ban­dė "Dot­nu­va Bal­tic" ro­to­ri­nį kom­bai­ną "Ca­se IH".

"Su­perdaik­tas. Pa­si­tei­si­no 100 pro­cen­tų. Pil­nai au­to­ma­ti­nis, iš­to­bu­lin­tas iki... Pats nu­si­sta­to, kaip kul­ti, ko­kia drėg­mė, koks šiukš­lin­gu­mas – nuo to pri­klau­so ir der­lius", – nau­ja­jam kom­bai­nui ge­rų žo­džių ne­gai­lė­jo dau­giau nei 1 000 hek­ta­rų kar­tu su duk­ros ūkiu dir­ban­tis au­gin­to­jas.

Tech­ni­ka, anot V. Ivoš­ke­vi­čiaus, leng­vai val­do­ma, ją val­dy­ti ap­mo­ko kva­li­fi­kuo­ti "Dot­nu­va Bal­tic" spe­cia­lis­tai.

Kom­bai­ną įsi­gi­jęs ūki­nin­kas, ne­sa­ko "ne", tai­gi ga­li bū­ti, kad jo ūky­je ka­da nors dar­buo­sis ir dau­giau mo­der­nios "Dot­nu­va Bal­tic" pri­sta­ty­tos tech­ni­kos.

Sau­gus ir svei­kas au­ga­las – ge­ras der­lius

Be mo­der­nios šiuo­lai­ki­nės tech­ni­kos gau­siai su­si­rin­kę žem­dir­biai ren­gi­ny­je tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su AB "Li­nas Ag­ro" siū­lo­mais dir­vo­že­mio pra­tur­ti­ni­mo ir au­ga­lų prie­žiū­ros pre­pa­ra­tais.

Tech­no­lo­gi­jų plėt­ros ir mik­roe­le­men­tų pre­ky­bos va­do­vas And­rius Lu­ko­še­vi­čius ak­cen­ta­vo, kaip svar­bu, kad ūki­nin­kai skir­tų dė­me­sio dviem svar­biau­sioms žem­dir­bys­tės kryp­tims – dir­vo­že­mio tur­ti­ni­mui, nuo ko pri­klau­so au­ga­lo vys­ty­ma­sis, au­gi­mas, svei­ka­ta, at­spa­ru­mas ne­pa­lan­kioms au­gi­mo są­ly­goms, ir au­ga­lo su­for­ma­vi­mui iš ru­dens.

Bend­ro­vė "Li­nas Ag­ro" au­gin­to­jams ga­li pa­siū­ly­ti mik­roor­ga­niz­mų, ku­rie at­pa­lai­duo­ja, pa­vyz­džiui, fos­fo­rą že­mė­je, ge­ri­na dir­vos struk­tū­rą, drėg­mės iš­lai­ky­mą hu­mu­so kau­pi­mą­si.

Be to, siū­lo­mos prie­mo­nės, ku­rių dė­ka au­ga­lą ga­li­ma su­for­muo­ti taip, kad jis iš ru­dens bū­tų ge­riau iš­si­vys­tęs, stip­res­nis, at­spa­res­nis li­goms ir ne­pa­lan­kioms žie­mo­ji­mo są­ly­goms.

"Ge­res­nis iš­si­vys­ty­mas ru­de­nį, duo­da stip­res­nį star­tą pa­va­sa­rį, o tai reiš­kia, kad au­ga­las grei­čiau au­ga, ge­riau vys­to­si ir duo­da di­des­nio der­liaus re­zul­ta­tą", – sa­kė kon­sul­tan­tas.

Ren­gi­ny­je "Li­nas Ag­ro" Šiau­lių re­gio­no žem­dir­biams pri­sta­tė star­ti­nes trą­šas, ku­rios yra įter­pia­mos kar­tu su sėk­la – vie­nu va­žia­vi­mu su sė­ja­mą­ja.

Taip pat kal­bė­ta apie bio­lo­gi­nius prie­dus sėk­los bei­ca­vi­mo me­tu. To­kie ga­lė­tų bū­ti BIO­MAS li­ni­jos pro­duk­tai Bio­mas Grow, Bio­mas Uni­ver­sal ir Bio­mas Pro­tect. Sėk­lą ap­sau­go­ję ir jos dy­gi­mo są­ly­gas pa­ge­ri­nę mik­roor­ga­niz­mų pre­pa­ra­tai, pa­sak A. Lu­ko­še­vi­čiaus, ga­ran­tuo­ja 15 pro­cen­tų aukš­tes­nį sėk­los su­dy­gi­mą, va­di­na­si, ir di­des­nį der­lių.

Kal­bė­ta ir apie mik­roor­ga­niz­mus, skir­tus su­dy­gu­sių au­ga­lų prie­žiū­rai – jie duo­da ne stai­gų efek­tą, bet vei­kia la­bai il­gai pa­di­din­da­mi au­ga­lo at­spa­ru­mą, mais­to me­džia­gų kon­cent­ra­ci­ją šak­nų zo­no­je.

O ko­kia au­ga­lo prie­žiū­ra be her­bi­ci­dų, iš­va­lan­čių lau­ką nuo pikt­žo­lių ir au­ga­lams ne­be­lie­kan­čių kon­ku­ren­ci­jos leng­viau aug­ti ir gau­ti dau­giau mais­to me­džia­gų? Tuo klau­si­mu bend­ro­vė "Li­nas Ag­ro" taip pat tu­ri, ką pa­siū­ly­ti ir pa­tar­ti.

No­ri­te pa­si­kon­sul­tuo­ti ar gau­ti in­for­ma­ci­jos?

KON­TAK­TAI: UAB "Dot­nu­va Bal­tic" pro­duk­tų va­dy­bi­nin­kas Min­dau­gas Dik­šai­tis, tel. 8 612 06315, el. pa­štas min­dau­gas.diksaitis@dotnuvabaltic.lt, www.dot­nu­va­bal­tic.lt

AB "Li­nas Ag­ro" Tech­no­lo­gi­jų plėt­ros ir mik­roe­le­men­tų pre­ky­bos va­do­vas And­rius Lu­ko­še­vi­čius, tel. 8 686 56652, el. pa­štas a.lukosevicius@linasagro.lt, www.rap­sai.lt

Komentarai

kike    Šeš, 2019-09-28 / 21:01
Maksimalų derlių užtikrina besaikis chemijos naudojimas. Kažin, žemė ilgai tai "paveš".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.