Mie­lie­ji žmo­nės,

Redakcijos archyvo nuotr.
praei­tais me­tais bu­vo už­grob­ta „Šiau­lių kraš­to“ fa­ce­book so­cia­li­nė pa­sky­ra, to­dėl ne­te­ko­me la­bai di­de­lės skai­ty­to­jų au­di­to­ri­jos. Kvie­čia­me tap­ti pa­sky­ros Laik­raš­tis „Šiau­lių kraš­tas“ se­kė­jais. Jū­sų dė­ka re­dak­ci­jos sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja pa­sieks kuo dau­giau žmo­nių. Ačiū jums!