Metų renovacijos projektą rinks visa Lietuva

BE­TA ar­chy­vo nuo­tr.
Re­no­va­ci­ja Lie­tu­vo­je.
Lie­tu­vo­je bus ren­ka­mas Me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­tas 2020 – Lie­tu­vos gy­ven­to­jai kvie­čia­mi įver­tin­ti ir pa­siū­ly­ti ge­riau­sius dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­jek­tus, ku­rių re­no­va­ci­ja baig­ta ne anks­čiau nei 2018 m. Šie­met re­no­vuo­tus dau­gia­bu­čius rinks tik vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Rin­ki­mus ini­ci­juo­ja Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (BE­TA), ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mą Lie­tu­vo­je.

Rink­ti me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­tą ga­lės vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai bal­suo­da­mi nau­jie­nų po­rta­le. Rin­ki­mų me­tų skai­ty­to­jų ver­dik­tui bus pa­teik­ta 18 įgy­ven­din­tų pro­jek­tų, iš ku­rių ge­riau­sią at­vi­ro bal­sa­vi­mo me­tu iš­rinks vi­suo­me­nė.

Šiuo me­tu jau yra su­da­ry­tas pre­li­mi­na­rus ge­riau­sių pro­jek­tų są­ra­šas, ta­čiau vi­si gy­ven­to­jai kvie­čia­mi teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus.

"Iš pa­tir­ties ži­no­me, kad sėk­min­gai at­nau­jin­tų dau­gia­bu­čių is­to­ri­jos daž­nai yra ap­ta­ri­nė­ja­mos ir pa­čių gy­ven­to­jų tar­pu­sa­vy­je, to­dėl ska­ti­na­me įsi­trauk­ti ir pra­neš­ti apie to­kius pro­jek­tus ir mums – įtrauk­si­me juos į pre­ten­den­tų są­ra­šą, o apie ko­ky­biš­kai mo­der­ni­zuo­tą dau­gia­bu­tį pa­pa­sa­ko­si­me ir vi­sai Lie­tu­vai", – sa­ko Va­lius Ser­ben­ta, BE­TA di­rek­to­rius.

Pa­de­da su­si­pa­žin­ti su re­no­va­ci­ja

BE­TA vi­suo­me­nę ska­ti­na ak­ty­viai bal­suo­ti ir su­si­pa­žin­ti su kiek­vie­nu pro­jek­tu ir pa­ty­ri­nė­ti, ko­kią nau­dą ga­vo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai po mo­der­ni­za­vi­mo dar­bų.

"Kvie­čia­me at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į dau­gia­bu­čio iš­vaiz­dą, bet at­si­žvelg­ti ir į įvai­rius kri­te­ri­jus. Pa­vyz­džiui, ener­ge­ti­nį efek­ty­vu­mą, at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius, in­dė­lį į ap­lin­ko­sau­gą, bend­ruo­me­niš­ku­mą, pro­jek­to in­dė­lį į pla­tes­nį gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos at­nau­ji­ni­mą ne tik kie­me, bet ir gat­vė­je, ra­jo­ne ar net mies­to mas­tu", – var­di­ja V. Ser­ben­ta.

Anot BE­TA di­rek­to­riaus, dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mas yra vi­sai vals­ty­bei svar­bus pro­ce­sas: "Nors įpras­tai apie dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ją gal­vo­ja­me per gra­žaus na­mo ar ma­žes­nės šil­dy­mo są­skai­tos pri­zmę, ta­čiau il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je re­no­va­ci­ja yra kur kas dau­giau: šis pro­ce­sas pri­si­de­da prie gy­ven­to­jų ge­ro­vės kū­ri­mo, eko­no­mi­kos kon­ku­ren­cin­gu­mo stip­ri­ni­mo bei ša­lies kli­ma­to kai­tos ma­ži­ni­mo įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo."

Su­si­do­mė­ji­mas re­no­va­ci­ja au­ga

Su­si­do­mė­ji­mas BE­TA ad­mi­nist­ruo­ja­ma pro­gra­ma spar­čiai au­ga – per­nai me­tų pa­bai­go­je "Spin­ter ty­ri­mų" at­lik­ta ap­klau­sa at­sklei­dė, kad net 77 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, gy­ve­nan­čių dau­gia­bu­čiuo­se, pa­sta­ty­tuo­se iki 1993 m., no­rė­tų at­nau­jin­ti sa­vo dau­gia­bu­tį.

Praė­ju­siais me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo at­nau­jin­ta dau­giau kaip 300 dau­gia­bu­čių. Šiuo me­tu ša­ly­je vyks­ta dar dau­giau nei 400 na­mų at­nau­ji­ni­mo dar­bai, o nuo 2013 m., kai į re­no­va­ci­jos pro­ce­sus įsi­trau­kė sa­vi­val­dy­bės, bu­vo at­nau­jin­ta dau­giau nei 2400 dau­gia­bu­čių.

Pre­ten­den­tai į Me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­tą vi­suo­me­nei bus pri­sta­to­mi nuo Va­sa­rio 24 d. BE­TA "Fa­ce­book" pus­la­py­je ir nau­jie­nų po­rta­le, ku­ria­me taip pat vyks ir at­vi­ras bal­sa­vi­mas.

Me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­to rin­ki­mams siū­lo­mus dau­gia­bu­čius na­mus su trum­pu ko­men­ta­ru, ko­dėl jie yra ver­ti bū­ti įtrauk­ti į ge­riau­sių­jų są­ra­šą, ga­li­ma siųs­ti el. pa­štu info@betalt.lt ar­ba ži­nu­te BE­TA "Fa­ce­book" pus­la­py­je iki va­sa­rio 28 d.. Rin­ki­mų lai­mė­to­jai paaiš­kės ba­lan­džio mėn. pra­džio­je.

Užs. Nr. 443910

1 1