Kas stebės Savivaldybės automobilius: gyventojai ar įranga?

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Šau­ko­to se­niū­ni­jos se­niū­nas Vid­man­tas Ta­mo­šiū­nas – pa­sku­ti­nis, ta­čiau ne vie­nin­te­lis Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kas, pikt­nau­džia­vęs tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu ir VTEK pri­pa­žin­tas pa­žei­du­siu tei­sės ak­tus.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no val­di­nin­kai vie­nas po ki­to aiš­ki­na­si Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai (VTEK) dėl ga­li­mai ne­tei­sė­to tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo. Kol kas pa­žei­dė­jus "už­pe­len­guo­ja" tik aky­los gy­ven­to­jų akys.
Kad pa­žei­di­mų bū­tų ma­žiau ir juos bū­tų ne­sun­ku išaiš­kin­ti, siū­lo­ma vi­suo­se Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiuo­se au­to­mo­bi­liuo­se įreng­ti trans­por­to prie­mo­nių ste­bė­ji­mo sis­te­mas.

Įk­liu­vo Šau­ko­to se­niū­nas

Pas­ku­ti­nis į gy­ven­to­jų "ra­da­rų" aki­ra­tį pa­kliu­vęs Rad­vi­liš­kio ra­jo­no val­di­nin­kas – Šau­ko­to se­niū­ni­jos se­niū­nas Vid­man­tas Ta­mo­šiū­nas.

Se­niū­nas sau­sio 22 die­ną, pa­si­bai­gus dar­bo lai­kui, pa­ste­bė­tas va­žiuo­jan­tis link na­mų, kur pa­sta­tė se­niū­ni­jai pri­klau­san­tį tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį "Nis­san Na­va­ro".

Apie tai bu­vo in­for­muo­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ra­jo­no An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja bei VTEK.

Aky­las gy­ven­to­jas taip pat pa­ste­bė­jo, jog se­niū­ni­jos tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis nė­ra pa­žy­mė­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos lo­go­ti­pu, nors au­to­mo­bi­liu se­niū­ni­ja nau­do­jo­si be­veik 9 mė­ne­sius nuo įsi­gi­ji­mo da­tos.

Pa­reiš­kė­jo tei­gi­mu, se­niū­nas ne­ven­gia tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu ap­si­lan­ky­ti ir Rad­vi­liš­ky­je, kur tu­ri gy­ve­na­mą­jį na­mą.

Gau­tą­jį skun­dą VTEK per­siun­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ku­ri pa­ve­dė jį iš­tir­ti su­da­ry­tai ko­mi­si­jai, ti­rian­čiai at­ve­jus, ar vals­ty­bės tar­nau­to­jai ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo.

Pri­pa­žin­tas pa­žei­dęs įsta­ty­mą

Pa­sak šiai ko­mi­si­jai va­do­va­vu­sio Sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio ir vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jo Ar­nol­do Ma­tu­ze­vi­čiaus, bu­vo nu­sta­ty­ta, jog se­niū­nas V. Ta­mo­šiū­nas, nau­do­da­mas tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį ne tar­ny­bos reik­mėms ir lai­ky­da­mas jį ki­to­je nei nu­sta­ty­ta vie­to­je, pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.

To­dėl, va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, V.Ta­mo­šiū­nas vie­ne­rius me­tus nuo pa­žei­di­mo paaiš­kė­ji­mo die­nos ne­ga­lės bū­ti ska­ti­na­mas, prii­ma­mas, ski­ria­mas ar ren­ka­mas į aukš­tes­nes pa­rei­gas.

Pa­sak ve­dė­jo, pa­da­ry­tą pa­žei­di­mą sa­vo paaiš­ki­ni­me pri­pa­ži­no ir pa­ts se­niū­nas.

An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs A. Ma­tu­ze­vi­čius jos na­rius pa­ti­ki­no, jog vi­si Sa­vi­val­dy­bės įstai­goms pri­skir­ti tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai pri­va­lo bū­ti pa­žy­mė­ti spe­cia­liu žy­mė­ji­mu, iš ku­rio bū­tų aiš­ku, kas nau­do­ja­si au­to­mo­bi­liu.

Anot A. Ma­tu­ze­vi­čiaus, Šau­ko­to se­niū­ni­jos nau­do­ja­mas tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis, da­bar jau yra pa­žy­mė­tas.

Tą re­dak­ci­jai pa­tvir­ti­no ir pa­ts se­niū­nas V. Ta­mo­šiū­nas. Ko­dėl tiek lai­ko au­to­mo­bi­lis ne­bu­vo pa­žy­mė­tas, se­niū­nas at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo.

"Sup­ran­tu, kad pa­da­riau nu­si­žen­gi­mą. Bet au­to­mo­bi­lį prie na­mų pra­dė­jau lai­ky­ti tik prieš žie­mą, kai se­niū­ni­jos ga­ra­žas bu­vo už­pil­dy­tas ang­li­mis. Pa­ma­niau, kad už ke­lių šim­tų met­rų nuo se­niū­ni­jos, kur ma­no na­mų val­dą sau­go šuo, jį lai­ky­ti sau­giau, ne­gu se­niū­ni­jos kie­me.

Da­bar ang­lys jau ap­si­kū­re­no, iš­stum­dėm jas į pa­ša­lius ir vėl pa­ruo­šėm vie­tą se­niū­ni­jos ma­ši­nai", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė se­niū­nas.

VTEK "gir­no­se" – dar du val­di­nin­kai

Tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio nau­do­ji­mas, pa­žei­džiant tei­sės ak­tus, nu­sta­ty­tas ne tik Šau­ko­to se­niū­ni­jo­je.

Prieš tre­jus me­tus VTEK priė­mė spren­di­mą, jog tuo­me­ti­nis Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Ka­zi­mie­ras Au­gu­lis pa­žei­dė įsta­ty­mą, kai ato­sto­gų me­tu per sū­naus ves­tu­ves nau­do­jo­si tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu.

Tą­kart vi­ce­me­ras aiš­ki­no, jog, neuž­si­ve­dus jo as­me­ni­niam au­to­mo­bi­liui, jis pa­pra­šė Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ją pa­vež­ti jį tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu.

Po ke­lių die­nų, pa­si­va­ži­nė­ji­mams jau iš­ki­lus į vie­šu­mą, į Sa­vi­val­dy­bės są­skai­tą vi­ce­me­ras už pa­si­nau­do­ji­mą tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu per­ve­dė 5,71 eu­ro.

Ta­čiau tai K. Au­gu­lio neiš­gel­bė­jo nuo baus­mė. VTEK šį vi­ce­me­ro poel­gį įvar­di­jo kaip ydin­gą pra­kti­ką, prieš­ta­rau­jan­čią ga­lio­jan­čiam tei­si­niam re­gu­lia­vi­mui, kur nu­ro­dy­ta, jog tar­ny­bi­nis trans­por­tas ga­li bū­ti nau­do­ja­mas tik tar­ny­bos tiks­lais.

Gy­ven­to­jų aky­lu­mas į VTEK "gir­nas" praė­ju­sių me­tų rug­sė­jį pa­siun­tė ir Še­du­vos glo­bos na­mų di­rek­to­rę An­dže­lą Bra­zie­nę.

VTEK nu­spren­dė, jog A. Bra­zie­nė pa­te­ko į in­te­re­sų konf­lik­tą, kai 2017 me­tų lapk­ri­tį iš­lei­do įsa­ky­mą, ku­riuo, be ki­ta ko, nu­sta­tė glo­bos na­mų tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio "Ško­da Ok­ta­via" sau­go­ji­mo vie­tą ne tik glo­bos na­mų, bet ir sa­vo dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos ad­re­su.

Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mu, to­kiais veiks­mais ji su­kū­rė pa­lan­kias są­ly­gas mi­nė­tą­jį au­to­mo­bi­lį nau­do­ti ne tar­ny­bos reik­mėms, su­tau­py­ti as­me­ni­nių lė­šų bei su­kė­lė abe­jo­nių dėl tin­ka­mo ir ra­cio­na­laus jos va­do­vau­ja­mų glo­bos na­mų lė­šų pa­nau­do­ji­mo.

VTEK pa­brė­žė, kad ne­tin­ka­ma tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mo kont­ro­lė su­da­ro prie­lai­das pikt­nau­džia­vi­mui ir at­ve­ria ga­li­my­bes tar­ny­bi­niais au­to­mo­bi­liais nau­do­tis ne tar­ny­bos tiks­lais.

To­dėl Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai ko­mi­si­ja pa­siū­lė už­tik­rin­ti, kad Še­du­vos glo­bos na­mų tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se bū­tų įdieg­ta trans­por­to prie­mo­nių ste­bė­ji­mo sis­te­ma.

Pa­reikš­ta ir pa­sta­ba, jog ke­lio­nės la­puo­se tu­ri at­si­spin­dė­ti vi­si tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių ju­dė­ji­mo duo­me­nys, įskai­tant iš­vy­ki­mo ir at­vy­ki­mo lai­ką bei de­ta­lų ke­lio­nės marš­ru­tą.

Me­ras: pra­dė­si­me nuo sa­vęs

Ra­jo­no An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je svars­tant Šau­ko­to se­niū­no pa­si­va­ži­nėj­mus tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu, vėl pri­si­min­tas VTEK siū­ly­mas dėl trans­por­to prie­mo­nių ste­bė­ji­mo sis­te­mos įdie­gi­mo Sa­vi­val­dy­bės tar­ny­bi­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se.

Ko­mi­si­jos na­rių siū­ly­mas bu­vo toks: tai tiks­lin­ga pa­da­ry­ti ne tik VTEK mi­nė­tuo­se še­du­vių au­to­mo­bi­liuo­se, o vi­so­se Sa­vi­val­dy­bės trans­por­to prie­mo­nė­se.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ju­ris­to A. Ma­tu­ze­vi­čiaus, vien įdieg­ti to­kią sis­te­mą au­to­mo­bi­liuo­se ne­pa­kaks – ją tu­ri kaž­kas pri­žiū­rė­ti ir kont­ro­liuo­ti jos rod­me­nis. O tai esą daug kai­nuo­ja ir tam tu­rė­tų pri­tar­ti bei nu­ma­ty­ti fi­nan­sa­vi­mą ra­jo­no Ta­ry­ba.

Ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė pa­lai­kan­tis to­kį siū­ly­mą.

"Tai bus da­ro­ma pa­laips­niui. Šiuo me­tu yra skai­čiuo­ja­ma, kiek to­kios sis­te­mos ga­lė­tų kai­nuo­ti. Pra­dė­si­me nuo me­ro ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės au­to­mo­bi­lių, o vė­liau pe­rei­si­me ir prie ki­tų. Skelb­si­me kon­kur­są ir jau šie­met tai pla­nuo­ja­me pa­da­ry­ti", – re­dak­ci­jai sa­kė me­ras.