Kaip pavadintos Šiaulių gatvės?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Pernai mieste atsirado Frenkelių gatvė.
"Ar ka­da nors su­si­do­mė­jo­te, kiek Šiau­liuo­se gat­vių? Ko­kiais var­dais jos pa­va­din­tos ir ką jie reiš­kia?" – klau­sia Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės kal­bos tvar­ky­to­ja Auš­ri­nė Rin­ke­vi­čie­nė ir ap­žvel­gia mies­to gat­vių pa­va­di­ni­mų gru­pes.

Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, Šiau­liuo­se yra 648 gat­vės. Nors gat­vė­mis va­di­na­si ne vi­sos: 3 yra alė­jos (Auš­ros, Kaš­to­nų, Sig­na­ta­rų), 1 pro­spek­tas (Drau­gys­tės), 3 aikš­tės (Pri­si­kė­li­mo, Sau­lės Laik­ro­džio, Tur­gaus), 12 ta­kų (Auš­ros, Dai­na­vos, Dai­nų, Drau­gys­tės, Gvaz­di­kų, Ly­ros, Nau­jo Ry­to, Paukš­čių, Po­pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II, Ra­gu­vos, Sau­lės, Švie­sos), 4 skers­gat­viai (Ai­do, Aud­ros, Vė­jo ir Žve­jų).

Di­džiau­sią Šiau­lių gat­vių pa­va­di­ni­mų gru­pę su­da­ro vie­to­var­džiai. Įvai­rių vie­tų var­dais pa­va­din­tos net 170 gat­vių. Mies­tų (Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir kt.), mies­to da­lių (Ai­do, Dai­nų, Me­de­ly­no, Pa­ba­lių), mies­te­lių (Dot­nu­vos, Jo­niš­kė­lio, Kra­žių, Kur­tu­vė­nų, Ly­du­vė­nų ir ki­tų), kai­mų (Aukš­ta­ba­lio, Ba­čiū­nų, Ber­tu­žių, No­rei­kių, Pai­lių ir ki­tų) pa­va­di­ni­mai su­teik­ti per 100 mies­to gat­vių.

Ne­lie­tu­viš­kais vie­to­var­džiais pa­va­din­tos 6 Šiau­lių gat­vės: Ly­dos, Kry­mo, Se­vas­to­po­lio ir dvie­jų su Šiau­liais drau­gau­jan­čių mies­tų – Et­ten-Leu­ro (Olan­di­ja) ir Kris­tians­ta­do (Šve­di­ja).

Kai­mų, ypač nyks­tan­čių, var­dais sie­kia­ma pa­va­din­ti nau­jai pro­jek­tuo­ja­mas mies­to gat­ves. Taip pat daug gat­vių pa­va­din­ta vis la­biau pri­mirš­ta­mais Ka­ra­liau­čiaus (Ka­li­ning­ra­do) sri­ties vie­to­var­džiais. To­kiais iš praei­ties pri­kel­tais vie­to­var­džiais pa­va­din­ta 12 gat­vių: Dar­kie­mio, Gum­bi­nės, Ka­ra­liau­čiaus, Laz­dy­nė­lių, Nad­ru­vos ir ki­ti. 2019 me­tais nau­jai gat­vei, esan­čiai Šven­tu­pio gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne, taip pat su­teik­tas is­to­ri­nės že­mės Pie­tų Prū­si­jo­je Pa­me­dės gat­vės pa­va­di­ni­mas.

Ant­ra di­de­lė pa­va­di­ni­mų gru­pė – is­to­ri­nių as­me­ny­bių, gar­sių, Šiau­liams ir Lie­tu­vai nu­si­pel­niu­sių žmo­nių var­dais ir pa­var­dė­mis, sla­py­var­džiais pa­va­din­tos gat­vės. To­kių yra 74.

Daug gat­vių pa­va­din­ta Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čių var­dais: Dau­man­to, Tre­nio­tos, Trai­de­nio, Taut­vi­lo, Švit­ri­gai­los. Skir­tin­gus is­to­ri­jos tarps­nius me­na Mor­tos (pir­mo­ji ka­rū­nuo­ta Lie­tu­vos ka­ra­lie­nė, Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go žmo­na), Gra­fo Zu­bo­vo (ru­sų kil­mės Lie­tu­vos dva­ri­nin­kas, gy­ve­nęs Šiau­liuo­se ir gar­sė­jęs ge­rais dar­bais bei me­ce­na­vi­mu), Fe­lik­so Vait­kaus (lie­tu­vių kil­mės JAV la­kū­nas), Jo­no Ado­mai­čio (pe­da­go­gas, ver­tė­jas, teat­ro kri­ti­kas, nu­si­pel­nęs mo­ky­to­jas), Jo­no Že­mai­čio (Lie­tu­vos ka­ri­nin­kas, re­zis­ten­tas, par­ti­za­nų va­das, di­mi­si­jos bri­ga­dos ge­ne­ro­las), Ole­go Tru­cha­no (lie­tu­vių ke­liau­to­jas, et­nog­ra­fas, gam­to­sau­gi­nin­kas, fo­tog­ra­fas), Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio (tei­si­nin­kas, ad­vo­ka­tas, tei­sė­jas, vi­suo­me­nės ir po­li­ti­nis vei­kė­jas, spau­dos dar­buo­to­jas), Pet­ro Mo­tie­kai­čio (Lie­tu­vos in­ži­nie­rius, avia­mo­de­liuo­to­jas, avia­konst­ruk­to­rius, iš­ra­dė­jas, bio­lo­gas), Ri­man­to Stan­ke­vi­čiaus (la­kū­nas ban­dy­to­jas, vie­nin­te­lis lie­tu­vis-kos­mo­nau­tas), Vin­cen­to Vai­te­kū­no (kraš­to­ty­ri­nin­kas, mu­zie­ji­nin­kas, es­pe­ran­ti­nin­kas) ir ki­tų var­dai, įam­žin­ti gat­vių pa­va­di­ni­muo­se.

Po­pu­lia­ru gat­ves pa­va­din­ti au­ga­lų var­dais: Ru­gia­gė­lių, Smil­gų, Šer­mukš­nių, Vir­žių, Že­muo­gių... Iš vi­so mies­te 55 gat­vės su au­ga­lų pa­va­di­ni­mais. Gy­vū­nų var­dai su­teik­ti kur kas re­čiau – 16 gat­vių, pa­vyz­džiui: Da­gi­lių, Griež­lių, Ka­ma­nių, Ul­du­kų, Žio­gų ir ki­tos.

38 gat­vėms su­teik­ti as­me­nų pa­va­di­ni­mai. Pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą pa­va­di­ni­mai bū­din­gi 11 gat­vių – Bal­tų, Bar­tų, Lie­tu­vi­nin­kų, Sė­lių, Skal­vių ir ki­tos. Pa­gal tau­ty­bę pa­va­di­ni­mai su­teik­ti 4 gat­vėms – Bal­ta­ru­sių, Es­tų, Lat­vių, Len­kų, o pa­gal veik­los rū­šį – 18 gat­vių (Mo­ky­to­jų, Odi­nin­kų, So­di­nin­kų, Sta­ty­bi­nin­kų, Žem­dir­bių ir kt.). Dar 4 gat­vių pa­va­di­ni­mai žy­mi įvai­rius ki­to­kius as­me­nų pa­va­di­ni­mus: Pa­sau­lio Tei­suo­lių, Sig­na­ta­rų, Su­ki­lė­lių, Va­sa­ro­to­jų.

Hid­ro­ni­mų var­dai su­teik­ti 31 gat­vei, pa­vyz­džiui, Rū­dės, Ši­la­džio, Šim­šos, Šo­nos, Švė­tės ir kt.

4 gat­vėms – Med­vė­ga­lio, Ram­by­no, Sal­du­vės ir Šat­ri­jos – duo­ti Lie­tu­vos kal­nų var­dai. Miš­kų var­dais pa­va­din­tos 3 gat­vės: Ber­žy­nės, Duk­to, Pikt­miš­kio. Gam­tos reiš­ki­nių pa­va­di­ni­mai at­si­spin­di 31 gat­vės pa­va­di­ni­me, kaip pa­vyz­džiui, Dau­bos, Kal­ne­lio, Kran­ti­nės, Ly­gu­mų, Rais­to.

7 gat­vės pa­va­din­tos mi­to­lo­gi­nių bū­ty­bių, die­vy­bių var­dais: Ait­va­rų, Aus­tė­jos, Ga­bi­jos, Lauk­sar­gio, Per­kū­no, Vai­di­lu­tės, Že­my­nos.

Ne­re­tai gat­vės pa­va­di­ni­mą nu­lė­mė to­je gat­vė­je ar ne­to­li esan­tis ar­ba bu­vęs sta­ti­nys, įmo­nė, ki­tas ob­jek­tas. Taip at­si­ra­do net 33 pa­va­di­ni­mai, pa­vyz­džiui: Nuk­lo­no, Sto­ties, Tau­ro, Te­le­vi­zo­rių, Tink­lų.

Tam tik­ros gat­vių ypa­ty­bės, ma­tyt, lė­mė, kad 8 gat­vėms pa­rink­ti api­bū­di­na­mo­sios reikš­mės žo­džiai: Aukš­to­ji, Il­go­ji, Krei­vo­ji, Siau­ro­ji, Ža­lio­ji.

Mies­te yra 17 gat­vių, ku­rių pa­va­di­ni­mai tu­ri abst­rak­čią reikš­mę. Tai Avia­ci­jos, Erd­vės, Poil­sio, Pri­si­kė­li­mo, Skry­džio gat­vės ir pa­na­šiai.

Kal­bos tvar­ky­to­ja ak­cen­tuo­ja, kad nau­jų gat­vių pa­va­di­ni­mai su­da­ro­mi at­si­žvel­giant į ša­lia jau esa­mų gat­vių pa­va­di­ni­mus (pa­vyz­džiui, bu­vu­sios Prū­si­jos te­ri­to­ri­jos lie­tu­viš­ki vie­to­var­džiai, as­me­nų pa­va­di­ni­mai pa­gal te­ri­to­ri­ją, au­ga­lų pa­va­di­ni­mai), į reikš­min­gas da­tas ar įvy­kius, į gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mus. Gat­vių pa­va­di­ni­mai įver­ti­na­mi va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­ja „Dėl gat­vių pa­va­di­ni­mų su­da­ry­mo ir ra­šy­mo“.

Šiau­lių gat­vių pa­va­di­ni­mus pa­ren­ka, ap­ta­ria ir siū­lo tvir­tin­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai Gat­vių bei vi­suo­me­ni­nių ob­jek­tų, esan­čių Šiau­lių mies­te, pa­va­di­ni­mų pa­rin­ki­mo ko­mi­si­ja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.