Įrengs degalinę ir sutvarkys aplinką

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Jau su­vež­ta tech­ni­ka ir šio­je vie­to­je Jo­niš­ky­je iš­kils nau­ja de­ga­li­nė bei bus su­tvar­ky­ta ap­lin­ka.
Jo­niš­ky­je sta­to­ma nau­ja de­ga­li­nė, kar­tu bus su­tvar­ky­ta ir ap­lin­ka.

De­ga­li­nė su au­top­lo­vyk­la iš­kils jau ku­rį lai­ką ne­nau­do­ja­mo­je bu­vu­sios de­ga­li­nės te­ri­to­ri­jo­je. Praė­ju­sią sa­vai­tę sta­ty­bų ir ktus su tuo su­si­ju­sius klau­si­mus sa­vi­val­dy­bė­je ap­ta­rė ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė ir už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Spec­ta­tor NT“ at­sto­vas Rai­mon­das Lau­ri­na­vi­čius.

Bu­vu­sio­je ne­nau­do­ja­mo­je de­ga­li­nės te­ri­to­ri­jo­je ne tik at­si­ras nau­ji mo­der­nūs pa­sta­tai, bet ir bus su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. Atk­reip­tas dė­me­sys į pra­stą dvi­ra­čių ta­ko būk­lę prie Vil­niaus gat­vės.

Pro­jek­to vys­ty­to­jai pri­ta­rė me­ro iš­sa­ky­tam pa­siū­ly­mui ne tik per­klo­ti esa­mą dvi­ra­čių ta­ką prie sa­vo te­ri­to­ri­jos, bet ir įreng­ti nau­ją ta­ką iki ar­ti­miau­sio esa­mo pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­ko, ve­dan­čio link mies­to.

Susijusios naujienos