Jau skanaujame lietuviškas braškes

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­čiams siū­lo­mos pir­mo­sios lie­tu­viš­kos braš­kės pi­ges­nės nei per­nai. Ta­da jos kai­na­vo po 10–12 eu­rų už ki­log­ra­mą.
Šiau­lių Lie­po­rių tur­ge­ly­je pa­si­ro­dė lie­tu­viš­kos braš­kės – po 7 eu­rus už ki­log­ra­mą. Bet ne Šiau­lių kraš­to lau­kuo­se au­gin­tos – Uk­mer­gės ra­jo­ne, šilt­na­my­je. Cent­ri­nia­me tur­gu­je rau­do­nuo­ja tik grai­kiš­kos ir len­kiš­kos braš­kės. Šiau­lių ra­jo­no ūki­nin­kai į tur­gų braš­kių at­veš tik po po­ros sa­vai­čių. Šal­nos pa­kan­do anks­ty­vų­jų braš­kių žie­dus.

Ieš­ko­me lie­tu­viš­kų braš­kių

Cent­ri­nia­me tur­gu­je ant pre­kys­ta­lių – grai­kiš­kos ir len­kiš­kos braš­kės. Ir vie­nos, ir ki­tos – po 5 eu­rus už ki­log­ra­mą. Iš Len­ki­jos braš­kės pra­dė­tos vež­ti šią sa­vai­tę.

Lie­tu­viš­kų ne­si­ma­to, nors jų dai­ro­mės pa­na­šiu me­tu, kaip per­nai. Praė­ju­siais me­tais pre­ky­ba lie­tu­viš­ko­mis braš­kė­mis mies­to tur­guo­se pra­si­dė­jo ge­gu­žės 23 die­ną. Ta­da jos kai­na­vo po 10–12 eu­rų už ki­log­ra­mą.

"Lie­tu­viš­kos bus tik po po­ros sa­vai­čių, Šiau­lių ra­jo­no ūki­nin­kai jų dar ne­ve­ža", – sa­ko par­da­vė­ja, pre­kiau­jan­ti Cent­ri­nia­me tur­gu­je.

"No­ri­te lie­tu­viš­kų braš­kių? Dar­že ieš­ko­ki­te ir in­ter­ne­te – jis braš­kių pil­nas,– pa­ta­ri­nė­jo uo­gų par­da­vė­jai ki­ta­me mies­to ga­le – Lie­po­rių tur­ge­ly­je. – Kaž­kas va­ka­re bu­vo at­ve­žęs prie "Ak­ro­po­lio" par­duo­ti."

In­ter­ne­te iš tie­sų vie­na par­da­vė­ja nuo ant­ra­die­nio siū­lė­si va­ka­rop į Šiau­lius at­vež­ti švie­žiai su­skin­tų braš­kių iš Kel­mės ra­jo­no – jei­gu už­si­sa­ky­si. Iš pra­džių – po 8 eu­rus už ki­log­ra­mą, o ki­tą die­ną – jau už 7 eu­rus.

Bet ir Lie­po­rių tur­ge­ly­je ant vie­no pre­kys­ta­lio iš­vys­ta­me lie­tu­viš­kas braš­kes. Di­de­lės, gal kiek švie­ses­nės nei ki­tos, ir vi­lio­ja už­ra­šu "3,50 eu­ro už 0,5 ki­log­ra­mo" – ma­tyt, kad vi­so ki­log­ra­mo kai­na per daug akių ne­ba­dy­tų.

"Pir­mą die­ną lie­tu­viš­ko­mis pre­kiau­ju, jos šilt­na­my­je au­gin­tos, iš Uk­mer­gės ra­jo­no at­ve­žė", – sa­ko par­da­vė­ja.

Ša­lia grai­kiš­kų braš­kių ki­log­ra­mas kai­nuo­ja po 3,80 eu­ro, o kios­ke­ly­je ša­lia tur­ge­lio dar pi­giau – 3,40 eu­ro. Pa­čios pi­giau­sios tur­ge­ly­je len­kiš­kos braš­kės – po 3,30 eu­ro už ki­log­ra­mą.

Už­su­kę į pre­ky­bos cent­rus ran­da­me lie­tu­viš­kų braš­kių, au­gin­tų ūki­nin­ko Tau­ra­gės ra­jo­ne. Vie­nur 500 gra­mų kai­nuo­ja pus­penk­to eu­ro, ki­tur – vi­sus 5 eu­rus.

Mes dar ge­rai lai­ko­mės, o Aukš­tai­ti­jo­je ar Ši­la­lė­je vi­siš­kai vis­kas nu­vi­rė – bu­vo net 9 laips­niai šal­čio.

Nu­ša­lo treč­da­lis braš­kių

"Bus braš­kių tik po dvie­jų sa­vai­čių, nes pir­mie­ji žie­dai nu­ša­lo – bū­tų bu­vu­sios pa­čios di­džiau­sios, gra­žiau­sios braš­kės, – sa­ko Dai­nius Ser­va, vie­nas di­džiau­sių uo­gų au­gin­to­jų Šiau­lių ra­jo­ne. – Pla­na­vom šį sa­vait­ga­lį jų at­vež­ti į tur­gų, bet vis­kas at­si­de­da."

Tris hek­ta­rus braš­kių au­gi­na, treč­da­lį plo­to su­nai­ki­no šal­nos. Nu­ša­lo ir kriau­šės, obe­lys.

Ko­kios ga­li bū­ti pir­mų­jų braš­kių kai­nos?

"Kai at­ve­ši­me par­duo­ti, ta­da bus ma­ty­ti, – sa­ko ūki­nin­kas. – Žiū­rė­sim, ko­kia tuo­met bus len­kiš­kų uo­gų kai­na. Bet lie­tu­viš­kos braš­kės ne­bus pi­gios. Kai ap­link pa­si­šne­ki su ūki­ni­nin­kais, tai mes dar ge­rai lai­ko­mės, o Aukš­tai­ti­jo­je ar Ši­la­lė­je vi­siš­kai vis­kas nu­vi­rė – bu­vo net 9 laips­niai šal­čio. Braš­kė bu­vo deng­ta, bet ir deng­ta kaž­kiek pa­ša­lo."

Ki­tas ži­no­mas braš­kių au­gin­to­jas – Šiau­lių ra­jo­no ūki­nin­kas Ry­man­tas Nor­kus nuo ant­ra­die­nio pre­kiau­ja braš­kė­mis iš na­mų. Per die­ną su­ski­na po ke­lio­li­ka ki­log­ra­mų. Šiau­lie­čiai at­va­žiuo­ja, net lat­viai už­su­ka. Par­duo­da braš­kes po 8 eu­rus už ki­log­ra­mą.

"Kai­na žmo­nes ten­ki­na, sa­ko, svar­bu, kad uo­ga švie­žia. Per ma­žai dar jų su­ski­na­me, kad vež­tu­me į mies­tą, gal tik ki­tą sa­vait­ga­lį at­ve­ši­me", – svars­to ūki­nin­kas.

Jo nuo­mo­nė dėl kai­nų pa­na­ši, kaip ko­le­gos: braš­kės ne­ga­li bū­ti pi­ges­nės ir ne­bus.

"Žiū­rė­kit, grai­kiš­kos da­bar kai­nuo­ja 5 eu­rus, o jos juk ke­tu­rių die­nų: su­ski­na per po­rą die­nų, kol at­ve­ža – pu­sant­ros die­nos, o lie­tu­viš­kos – švie­žios, na­tū­ra­lu, kad bran­giau tu­ri kai­nuo­ti", – dės­to ūki­nin­kas.

Be to, anks­ty­vų­jų braš­kių der­lius šie­met bus ma­žes­nis. Ma­žiau bus ir ki­tų uo­gų: ser­ben­tų, ag­ras­tų.

"Žie­dai bu­vo nu­juo­dę, net nei­nu ir ne­žiū­riu, ar yra už­si­mez­gu­sių, kam skau­din­ti šir­dį, – sa­ko R. Nor­kus. – O braš­kės nuo šal­nų nu­ken­tė­jo ne tik pas mus: ir Kau­no, ir Ra­sei­nių, ir Pa­ne­vė­žio ra­jo­nuo­se. Vė­ly­vų­jų braš­kių, aiš­ku, bus, nors gam­ta vis­ko iš­kre­čia, yra bu­vę, kad kru­šos žie­dus iš­dau­žo."

Iš emig­ra­ci­jos grį­žo braš­kių au­gin­ti

Kai­my­nai pa­ne­vė­žie­čiai jau val­go sa­vo kraš­to braš­kes. Į Pa­ne­vė­žį jas at­ve­ža Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne Pi­nia­vos kai­me braš­kes šilt­na­my­je au­gi­nan­tis And­rius.

"Tre­čią die­ną Pi­nia­voj pre­kiau­jam ir į Pa­ne­vė­žį ve­žam, – sa­ko te­le­fo­nu at­si­lie­pęs And­rius. – Pir­mą die­ną po 9 eu­rus, o da­bar po 8 eu­rus, o ma­žes­nes ir po 7 eu­rus. Aš dėl tų braš­kių au­gi­ni­mo iš už­sie­nio grį­žau, nuo ko­vo pir­mo­sios pra­dė­jau – nes rei­kė­jo dai­gus so­din­ti."

Vie­nuo­li­ka me­tų Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­no ir dir­bo. Kol kas braš­kes tik šilt­na­my­je au­gi­na.

"Čia tik ban­do­ma­sis au­gi­ni­mas, bet žiū­rim, kad vi­sai ne­blo­gai ei­na­si, – pa­si­džiau­gia vy­ras. – Tur­būt ki­tais me­tais dau­giau au­gin­si­me."

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.