"Išvarymo" trijulės nuotykiai Saulės mieste

Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.
1. Au­to­bu­siu­ku jie "iš­va­rė" į Lon­do­ną, au­to­bu­siu­ku ir grį­žo į tė­vy­nę.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lio "Iš­va­ry­mas" pa­grin­di­nė tri­ju­lė – Van­da­las, Eg­lė ir Be­nas – su­ži­no­jo, kad 2020 me­tų va­sa­rio 1-2 die­no­mis jų spek­tak­lis at­vyks į Šiau­lius ir nu­ta­rė trum­pam me­tę dar­bus Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ap­lan­ky­ti šį mies­tą, ku­ria­me "Iš­va­ry­mas" iki šiol ro­dy­tas ne­bu­vo.
Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.

2. "Keis­tas jaus­mas grįž­ti į Lie­tu­vą", – sa­kė Be­nas. Van­da­las, ne­gal­vo­da­mas apie jo­kius jaus­mus, vil­ko sa­vo di­de­lį krep­šį. Kiek tre­nin­gų ja­me – ne­ži­no nie­kas.

Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.

3. Vie­nas kad­ras – duok­lė fo­tog­ra­fui, o po to jau pra­si­dė­jo eks­kur­si­ja po mies­tą.

Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.

4. Vos at­vy­kę į Šiau­lius, Eg­lė, Be­nas ir Van­da­las už­tai­kė į mies­to šven­tę.

Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.

5. Ir nu­spren­dė su­reng­ti sa­vo pa­si­ro­dy­mą.

Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.

6. Pra­dė­jo šok­ti, links­min­tis.

Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.

7. Bet grei­tai Van­da­lui vis­kas at­si­bo­do ir jis nu­ta­rė pa­trauk­ti pas "sa­vo pa­ca­nus".

Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.

8. "Štai ma­niš­kiai", – Van­da­las iš­di­džiai ro­dė pie­ši­nį ant vie­no iš pa­sta­tų Be­nui.

Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.

9. Eg­lė pa­no­ro vai­ki­nus įam­žin­ti kur, pa­sak šiau­lie­čių, fo­tog­ra­fuo­ja­si dau­gu­ma jau­na­ve­džių. "Mes kaip ir la­pė – ge­le­ži­niai, at­lai­kę emig­ra­ci­jos iš­ban­dy­mą", – tvir­ti­no vy­ru­kai.

Dmit­rij Mat­ve­jev nuo­tr.

10. Ir ga­liau­siai vi­si nu­sku­bė­jo prie Šiau­lių are­nos, į ku­rią ža­da su­grįž­ti jau ki­tų me­tų va­sa­rio 1, 2 die­no­mis su di­de­le "Iš­va­ry­mo" ak­to­rių ir mu­zi­kan­tų ko­man­da.

 

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lis "Iš­va­ry­mas", rež. Os­ka­ras Kor­šu­no­vas, Šiau­lių are­no­je bus ro­do­mas va­sa­rio 2020 m. va­sa­rio 1, 2 die­no­mis. Dau­giau in­for­ma­ci­jos – www.teat­ras.lt

Ak­to­riai:

Eg­lė – Gai­lė But­vi­lai­tė, Van­da­las – Ma­rius Rep­šys, Be­nas – Kęs­tu­tis Ci­cė­nas.