Irkluotojai kelsis į naują elingą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" irk­la­vi­mo ba­zės elin­gas prie Talk­šos eže­ro jau bai­gia­mas įreng­ti, jau grei­tai spor­ti­nin­kai ga­lės čia per­si­neš­ti sa­vo val­tis.
Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" irk­la­vi­mo ba­zė­je prie Talk­šos eže­ro jau bai­gia­mi elin­go sta­ty­bos dar­bai. Tai pir­ma­sis iš nu­ma­ty­tų dvie­jų sta­ty­bos eta­pų. Iš pus­šim­tį me­tų sto­vė­ju­sių ir jau su­ke­žu­sių me­di­nių elin­gų spor­ti­nin­kai grei­tai ga­lės per­kraus­ty­ti sa­vo in­ven­to­rių į nau­ją mo­der­nų elin­gą.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" di­rek­to­rius Gied­rius Snu­dai­tis sa­ko, kad ant elin­go sto­go esan­čio­je te­ra­so­je bus įreng­tos žiū­ro­vų tri­bū­nos, iš kur bus ga­li­ma pa­to­giai ste­bė­ti bai­da­rių, ka­no­jų ir irk­la­vi­mo var­žy­bas.

Lau­kia kaip ka­lė­di­nės do­va­nos

Spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" di­rek­to­rius Gied­rius Snu­dai­tis ap­ro­do bai­gia­mą sta­ty­ti elin­gą. Pas­ta­te bai­gia­mas įreng­ti ap­švie­ti­mas, at­lie­ka­mi ki­ti bai­gia­mie­ji dar­bai. Išo­rė­je bai­gia­ma mon­tuo­ti ap­dai­la ir įreng­ti te­ra­sa. Elin­go priei­go­se įreng­ta trin­ke­lė­mis grįs­ta aikš­te­lė.

Erd­via­me elin­ge su­tilps irk­la­vi­mo val­tys bei ka­no­jos ir bai­da­rės. Per­sik­raus­ty­ti ti­ki­ma­si dar šie­met.

"Lau­kiam įkur­tu­vių. Mums tai bus kaip ka­lė­di­nė do­va­na", – šyp­so­si di­rek­to­rius.

Elin­gas – ne tik vie­ta su­si­dė­ti val­tims. Ant sto­go įreng­ta erd­vi te­ra­sa, ku­rio­je įsi­tai­sę žiū­ro­vai ga­lės ste­bė­ti bai­da­rių, ka­no­jų ar irk­la­vi­mo var­žy­bas. Iš te­ra­sos at­si­ve­ria be­veik vi­so eže­ro vaiz­das.

G. Snu­dai­tis vi­lia­si, kad neužt­ruks ir ant­ra­sis eta­pas, ku­rio me­tu at­si­ras dar du tū­riai. Juo­se bus įreng­ti per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, tre­ne­rių ka­bi­ne­tai, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė, dvi spor­to sa­lės ir ki­tos rei­ka­lin­gos pa­tal­pos.

Pir­ma­sis eta­pas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei at­siė­jo 604 tūks­tan­čius eu­rų. Ant­ra­jam eta­pui lė­šų ti­ki­ma­si gau­ti iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos.

Iš­šū­kis – pa­ma­tai

1 000 kvad­ra­ti­nių met­rų nau­ją­jį elin­gą sta­tė Kau­ne įsi­kū­ru­si sta­ty­bų įmo­nė "Avo­na". Pa­sak sta­ty­bos va­do­vo Ar­vy­do Ale­šiū­no, pa­sta­tas nė­ra su­dė­tin­gas, an­ga­ro ti­po, jo aukš­čiau­sias taš­kas sie­kia 8 met­rus, o vi­du­je su­kur­ta di­de­lė erd­vė. Konst­ruk­ty­vui nau­do­tas me­ta­las ir daug me­di­nių ele­men­tų, fa­sa­do ap­dai­lai – il­gaam­žės fib­ro­ce­men­ti­nės len­te­lės.

Sta­ty­bos va­do­vas sa­ko, kad di­džiau­sias iš­šū­kis bu­vo pa­ma­tų įren­gi­mas. Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta per­nai ru­de­nį ir že­mės dar­bus te­ko at­lik­ti lapk­ri­tį ir gruo­dį, pa­čiais ne­pa­lan­kiau­siais to­kiems dar­bams mė­ne­siais. Ka­dan­gi elin­gas bu­vo sta­to­mas prie pat eže­ro, že­mės dar­bus ap­sun­ki­no ir aukš­tas van­dens ly­gis. Ko­rek­ci­jų įne­šė ir grun­tas, nes, įren­giant po­li­nius pa­ma­tus, te­ko įveik­ti dur­pių sluoks­nį.

"Pa­ma­tus įren­gi­nė­jo­me sun­kiai pro­gno­zuo­ja­ma­me dur­pin­ga­me grun­te. To­dėl ope­ra­ty­viai te­ko ieš­ko­ti efek­ty­vių spren­di­mų, pa­ma­tų po­lius įren­gė­me ap­sau­gi­niuo­se vamz­džiuo­se", – pa­sa­ko­jo A. Ale­šiū­nas.

Šal­tuo­ju me­tų lai­ku sta­ty­bos dar­bus te­ko stab­dy­ti, nes oro są­ly­gos ne­lei­do ne tik at­lik­ti bū­ti­nų dar­bų – su­dė­tin­ga bu­vo net įva­žiuo­ti į sta­tyb­vie­tę.

Dar­bus vi­siš­kai baig­ti pla­nuo­ja­ma per mė­ne­sį.

Lau­kiam įkur­tu­vių. Mums tai bus kaip ka­lė­di­nė do­va­na.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Se­nie­ji me­di­niai elin­gai grei­tai taps is­to­ri­ja. Jie Talk­šos pa­kran­tė­je sto­vi nuo irk­la­vi­mo ba­zės įsi­kū­ri­mo 1954 me­tais.