Į Šiaulius vis dažniau užsuka turistų iš Azijos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių TIC di­rek­to­rė Rū­ta Stan­ku­vie­nė sa­kė, kad mies­te tu­ris­tų srau­tas di­dė­ja.
Šiau­lių mies­to tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras (TIC) rug­sė­jo 27-ąją, Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, pa­si­tin­ka skai­čiuo­da­mas dau­giau tu­ris­tų ir lauk­da­mas nau­jų pa­tal­pų. Cent­ras apie kitų metų va­sa­rio mė­ne­sį kel­sis į šiuo me­tu re­mon­tuo­ja­mas bu­vu­sio "Ži­bu­rio" kny­gy­no pa­tal­pas pės­čių­jų bul­va­re. Ten pla­nuo­ja­ma įkur­ti Bal­tų ke­lio koor­di­na­ci­nį cent­rą, ku­ria­me bus ga­li­ma in­te­rak­ty­viai su­si­pa­žin­ti su šiuo marš­ru­tu ir ob­jek­tais.

Tu­ris­tų skai­čius au­ga

Cent­ro di­rek­to­rė Rū­ta Stan­ku­vie­nė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tvir­ti­no, kad Šiau­liuo­se, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, tu­ris­tų srau­tas di­dė­ja. Per 9 šių me­tų mė­ne­sius mies­tą ap­lan­kė per 38 tūks­tan­čius tu­ris­tų ir tai yra be­veik 7 pro­cen­tais dau­giau nei per­nai. Šiau­lių TIC'e ap­si­lan­kė per 7 tūks­tan­čius už­sie­nie­čių ir tai yra be­veik penk­ta­da­liu dau­giau. Ypač išau­go ke­liau­jan­čių žmo­nių skai­čius šią lie­pą – net treč­da­liu.

Anot R. Stan­ku­vie­nės dau­gė­ja ne tik į Šiau­lius už­su­kan­čių už­sie­nie­čių, bet ir ke­liau­jan­čių lie­tu­vių. Šį­met jų skai­čius ūg­te­lė­jo be­veik 5 pro­cen­tais. Di­rek­to­rė pa­ste­bė­jo, kad pa­si­bai­gus va­sa­ros se­zo­nui itin suak­ty­vė­jo tau­tie­čių sa­vait­ga­lio ke­lio­nės po Šiau­lių re­gio­ną ir Lie­tu­vą.

Cent­ro va­do­vė tei­gė, kad tu­ris­tų geog­ra­fi­ja iš­lie­ka pa­na­ši. Dau­giau­siai at­vyks­ta ke­liau­to­jų iš Is­pa­ni­jos, Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos ir ki­tų ša­lių. Ta­čiau yra ir nau­jų ten­den­ci­jų – dau­gė­ja at­vyks­tan­čių­jų iš Azi­jos ša­lių, to­kių kaip Ja­po­ni­ja, Ki­ni­ja, Pie­tų Ko­rė­ja. Šie ke­liau­to­jai pa­si­ren­ka ke­lio­nę per vi­sas tris Bal­ti­jos ša­lis.

"Azi­jos ša­lims mes tin­ka­me dėl to, kad pas mus iš­li­kę daug au­ten­tiš­ko, na­tū­ra­laus. Jie no­ri iš­mok­ti, pa­ban­dy­ti da­ry­ti. Pa­vyz­džiui, me­džio dro­žy­ba, lip­dy­mai ar pa­na­šiai. Tu­ri­me tai panau­do­ti", – sa­kė mies­to Sa­vi­val­dy­bės Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė.

Šiau­liai tu­ri sa­vo žai­di­mą

Šiau­lių TIC da­ly­vau­ja pro­jek­tuo­se ir nuo­lat ku­ria nau­jo­ves, ku­rias ga­lė­tų pa­siū­ly­ti at­vyks­tan­tiems žmo­nėms. Kar­tu su spaus­tu­ve "Tit­na­gas" TIC iš­lei­do žai­di­mą, ku­rį šei­mos ga­li žais­ti na­muo­se – ke­liau­ti žai­di­mo lan­ge­liais. Taip ska­ti­na­ma pa­žin­ti mies­tą, gi­lin­ti apie jį ži­nias. Ki­to­je žai­di­mo pu­sė­je at­spaus­tas mo­kyk­li­nių me­tų ka­len­do­rius, spau­dos ke­lias.

R. Stan­ku­vie­nė sa­kė, jog šis žai­di­mas – do­va­na ne tik mies­to sve­čiams, bet ir šiau­lie­čiams. Jį ne­mo­ka­mai ga­li­ma pa­siim­ti cent­re.

Žai­di­mas iš­leis­tas ir lat­vių kal­ba, nes di­džiau­sią da­lį Šiau­lius ap­lan­kan­čio tu­ris­tų srau­to su­da­ro bū­tent mū­sų kai­my­nai. TIC di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad prieš sa­vai­tę 1,5 tūks­tan­čio žai­di­mo vie­ne­tų nu­si­ve­žus į Lat­vi­ją, ne­li­ko jų per pus­die­nį.

TIC ak­ty­viai da­ly­vau­ja Šv. Jo­kū­bo ke­lio pro­jek­te. Pa­va­sa­rį bu­vo su­žy­mė­tas Šv. Jo­kū­bo ke­lio marš­ru­tas Šiau­lių mies­te.

Bend­ra­dar­biau­jant su ko­le­go­mis iš ki­tų re­gio­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rų, iki me­tų pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma su­kur­ti Šiau­lių kraš­to tu­ris­ti­nių iš­tek­lių mo­bi­lią­ją ap­li­ka­ci­ją.

Šei­moms su vai­kais su­si­vok­ti mies­to in­for­ma­ci­jo­je pa­dės TIC iš­leis­tas lei­di­nys "Šiau­liai – su mei­le šei­mai". Ja­me tė­vai ga­li ras­ti in­for­ma­ci­jos, kur ska­niai pa­val­gy­ti, ko­kio­se mai­ti­ni­mo­si įstai­go­se yra įreng­tos erd­vės vai­kams, kur mies­te yra vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės ir pa­na­šiai. Šis lei­di­nys iš­leis­tas ne tik lie­tu­vių, bet ir lat­vių, ang­lų bei vo­kie­čių kal­bo­mis.

Šį ru­de­nį tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras siū­lo nau­ją eks­kur­si­jų cik­lą "Šiau­lių gat­vės pa­sa­ko­ja". Tai ke­lio­nės la­biau­siai ty­ri­nė­to­mis mies­to gat­vė­mis – Vy­tau­to, Dva­ro, Var­po, Tra­kų, Sto­ties, Po­vi­lo Vi­šins­kio, Auš­ros alė­jos.

Taip pat siū­lo­mi trys vie­nos die­nos te­mi­niai marš­ru­tai. "Stop kad­ras" – ga­li­ma rink­ti in­te­rak­ty­vias edu­ka­ci­jas Fo­tog­ra­fi­jos, Ki­no, Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos mu­zie­juo­se. "Šiau­lių zoo" sie­ti­nas su Ka­ti­nų mu­zie­ju­mi ir Gy­vū­nų so­du. "Ne­si­gy­dyk pa­ts" kvies ap­lan­ky­ti Pa­to­lo­gi­jos, Vais­ti­nin­kys­tės mu­zie­jus, Bo­ta­ni­kos so­dą.

Įdo­mių eks­kur­si­jų šiau­lie­čiams ir mies­to sve­čiams pa­siū­lys Šiau­lių TIC gi­dai ir Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną.

Pa­si­bai­gus va­sa­ros se­zo­nui itin suak­ty­vė­jo tau­tie­čių sa­vait­ga­lio ke­lio­nės po Šiau­lių re­gio­ną ir Lie­tu­vą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių TIC iš­lei­do spaus­din­to žai­di­mo va­rian­tą ir da­li­ja jį ne­mo­ka­mai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.