Gyventojai sunerimo dėl Sosnovskio barščių Dainų parke

Skai­ty­to­jų nuo­tr.
Prie įė­ji­mo į Dai­nų par­ką pa­ma­tę šiuos au­ga­lus, gy­ven­to­jai su­ne­ri­mo: ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė ne­nai­ki­na Sos­novs­kio barš­čių to­kio­je lan­ko­mo­je vie­to­je?
Šiau­lie­čiai, gy­ve­nan­tys pie­ti­nia­me mies­to ra­jo­ne, at­siun­tė nuo­trau­kų, kaip at­ro­do įė­ji­mas į Dai­nų par­ką.

"Pa­ma­čiau bė­gio­jan­čius vai­kus ir iš­si­gan­dau: vi­sai ša­lia au­ga Sos­novs­kio barš­čiai! Pers­pė­jau tė­vus, kad pa­sau­go­tų vai­kus, nes ga­li nu­si­de­gin­ti. Ko­dėl mies­to Sa­vi­val­dy­bė ne­pa­si­rū­pi­na ir tų bai­sių au­ga­lų ne­nai­ki­na? Juk čia vaikš­to dau­gy­bė žmo­nių. Ta­ką nu­tie­sė, o kas prie ta­ko au­ga, ne­ma­to?" – re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo ne­to­li par­ko gy­ve­nan­ti šiau­lie­tė.

Šiuo me­tu sklei­džia­si Sos­novs­kio barš­čių žie­dai, įspū­din­go aukš­čio in­va­zi­nis au­ga­las yra vi­sas nuo­din­gas, o pri­si­lie­tus gre­sia ant­ro laips­nio nu­de­gi­mas. An­to spe­cia­lis­tų, pūs­lėms už­gi­jus nu­de­gi­mų vie­to­se il­giems me­tams ga­li lik­ti dė­mės. Jei sul­čių pa­ten­ka į akis, ga­li­ma net apak­ti.

Nuot­rau­kas nu­siun­tė­me ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riui. Vyr. spe­cia­lis­tė Li­li­ja Vai­če­liū­nie­nė in­for­ma­vo: "Vi­sa­me Dai­nų par­ke ir jo priei­go­se šiuo me­tu pjau­na­ma žo­lė. Sos­novs­kio barš­čių Dai­nų par­ke, prie įė­ji­mo nuo Gar­di­no gat­vės, dar ne­bu­vo už­fik­suo­ta. Bet ačiū šiau­lie­čiams už in­for­ma­ci­ją, bū­ti­nai juos nai­kin­si­me."

Komentarai

xxx    Ant, 2019-07-02 / 11:08
ne Sosnovskio cia. Straipsnio autorius galėtų truputi pasidomėti prieš sėdamas paniką.
Tam xxx    Tre, 2019-07-03 / 08:34
Tai pabraidykite basi ryto rasoj ar saulės kaitroj... Fotografuoti nebereikės. Iš karto atpažinsite. 😕

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.