Eglutę puošia valgomais žaisliukais

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius ka­lė­di­nius žais­lus iš­ke­pė iš me­duo­li­nės teš­los ir puoš­niai de­ko­ra­vo.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius ka­lė­di­nius žais­lus iš­ke­pė iš me­duo­li­nės teš­los.

Žais­lai de­ko­ruo­ti gla­ju­mi, ita­liš­ku kre­mu, ar­tis­ti­ku, že­lė lan­ge­liais.

Ska­nės­tus mo­ky­to­ja Dai­va Vi­du­gi­rie­nė ir maž­daug 14 moks­lei­vių ke­pė dvi sa­vai­tes.

Kad žais­las bū­tų ap­va­lus, teš­lą dė­jo ant me­ta­li­nio du­bens. Išp­jaus­tė no­ri­mus or­na­men­tus ir ke­pė. Ga­liau­siai sten­gė­si kuo at­sar­giau nuim­ti, kad ke­pi­nys ne­su­lūž­tų.

Iš vi­so moks­lei­viai iš­ke­pė 38 eg­lu­tės pa­puo­ša­lus – ir vie­ną jau "su­du­žu­sį".

Va­kar žais­liu­kai bu­vo eks­po­nuo­ja­mi ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riu­je. Ant sta­lų bu­vo iš­dė­lio­ti ne tik puoš­nūs me­duo­li­niai "bur­bu­lai", bet ir per 70 sau­sai­nu­kų – ma­žy­čių žiur­kių.

Šian­dien kep­ti žais­liu­kai, įdė­ti į ce­lo­fa­ni­nius mai­še­lius, pa­puoš ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus Ka­lė­dų eg­lu­tę.

Pa­sak ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ve­dė­jos Re­na­tos Ver­šins­kie­nės, val­go­mais eko­žais­liu­kais bend­ruo­me­nė no­ri pa­ska­tin­ti tau­so­ti gam­tą. Per Tris Ka­ra­lius juos bus ga­li­ma su­val­gy­ti.

"Ne­be­pir­ki­te plas­ti­ko, ne­si­vai­ky­ki­te ma­dų: kep­ki­te su šei­mo­mis gra­žius žais­lus, de­ko­ruo­ki­te, jais puoš­ki­te eg­lu­tę. Pas­kui eg­lu­tę grą­žin­ki­te į Bo­ta­ni­kos so­dą ar­ba pa­so­din­ki­te, o žais­liu­kus su­val­gy­ki­te", – ra­gi­na R. Ver­šins­kie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.