Didmiestis nesuvaldo žiemos

Didmiestis nesuvaldo žiemos

Did­mies­tis ne­su­val­do žie­mos

Va­kar Šiau­liuo­se bu­vo pri­sni­gęs 17 cm sto­rio sluoks­nis. Ir dar šią sa­vai­tę tu­rė­tų snig­ti. Ne­va­lo­mais ša­li­gat­viais praei­viai pa­tys my­nė ta­kus. Kas pik­ti­no­si per snie­gą bris­da­mas, o kas džiau­gė­si. Sa­vi­val­dy­bė pri­pa­žįs­ta – ar­tė­ja­ma prie ekst­re­ma­lios pa­dė­ties. Iš ma­žes­nių mies­tų at­va­žia­vę žmo­nės ste­bi­si, kad pas juos si­tua­ci­ja ge­res­nė.

Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

ruta@skrastas.lt

Va­lo tik vers­li­nin­kė

Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ras – mies­to veid­ro­dis. Apie vi­dur­die­nį bul­va­ras lyg ir tu­rė­tų bū­ti nu­va­ly­tas. Bet va­ly­mo – nė ženk­lo. Praei­viai klam­po­ja pa­čių su­min­tais ta­kais ir bul­va­re, ir link jo ve­dan­čio­se gat­vė­se.

„Pas mus ge­riau va­lo“, – pa­si­da­li­ja į au­to­bu­sų sto­tį sku­ban­ti jo­niš­kie­tė.

Ne­re­konst­ruo­to­je bul­va­ro da­ly­je mo­te­ris ka­sa snie­gą ša­lia par­duo­tu­vės.

„Išei­nu pa­spor­tuo­ti, – šyp­so­si už­kal­bin­ta Eri­ka, ji – par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė. – Man žie­mą snie­gas pa­tin­ka ir jį nu­kas­ti – ne pro­ble­ma, ap­va­liau snie­gą ir ša­lia ko­le­gės par­duo­tu­vės, nes ji kas­tu­vo ne­tu­ri“.

Se­niai ne­ma­čiu­si, kad čia bul­va­ru ka­da bū­tų pra­va­žia­vęs trak­to­riu­kas, va­ly­da­mas snie­gą. Gat­vės va­ly­to­jų su kas­tu­vais taip pat ne­re­gė­ju­si.

„Kai jie čia ne­be­ria drus­kos ir smė­lio, tai net ge­riau, nes pur­vas ne­ša­mas ir į pa­tal­pas“, – sa­ko vers­li­nin­kė.

Ker­tan­ti bul­va­rą pa­grin­di­nė mies­to ar­te­ri­ja Til­žės gat­vė pra­va­ly­ta, o ša­li­gat­viai ir čia kas­tu­vo ne­ma­tę.

Bet čia ša­li­gat­viu žings­niuo­ja spe­cia­lia lie­me­ne vil­kin­ti gat­vių va­ly­to­ja su šluo­ta ir kas­tu­vu.

„Aš ne ša­li­gat­vius, o dau­gia­bu­čių kie­mus va­lau, – sa­ko ket­vir­tus me­tus žie­mą va­sa­rą va­ly­to­ja dir­ban­ti Re­gi­na, bend­ro­vės „Ma­no ap­lin­ka“ dar­buo­to­ja. – Dar­bas sun­kus, bet sten­gie­si ir dir­bi. Žmo­nės yra pa­ten­kin­ti, nors bū­na vi­so­kių nuo­mo­nių, yra ku­rie pa­tys ne­ži­no, ko no­ri.“

Dar­bą pra­de­da ir šeš­tą va­lan­dą ry­to. Kas­dien dir­ba tol, kol apei­na vi­sus nu­sta­ty­tus va­ly­ti kie­mus. At­ly­gi­ni­mas pri­klau­so nuo va­ly­mo plo­to. Kiek kie­mų va­lo?

„La­bai daug“, – at­sa­ko mo­te­ris.

Iš pie­ti­nio ra­jo­no, Skal­vių gat­vės, į mies­to cent­rą, Dva­ro gat­vę au­to­mo­bi­liu at­va­žia­vu­si Na­ta­li­ja pa­si­da­li­ja, jog ry­tą gat­vės ne­bu­vo nu­va­ly­tos.

„Tik pa­grin­di­nės gat­vės dau­giau va­lo­mos. Ką da­ry­si, kai snin­ga. Bet vi­sa­da no­ri­si, kad bū­tų ge­riau“, – sa­kė šiau­lie­tė.

Kam šven­tė, kam džiaugs­mai

Skve­re prie Sa­vi­val­dy­bės pui­kuo­ja­si už­ra­šas „Šiau­liai šven­čia“. Ką vis dar šven­čia, neaiš­ku. Gal vi­dur­žie­mį? Per su­stum­dy­tas į skve­ro pa­kraš­čius pus­nis grei­tai ir už­ra­šo ne­be­si­ma­tys. Skve­ro suo­liu­kai ir va­lo­mu nuo aikš­tės snie­gu už­vers­ti, ir sny­gio sto­rai ap­klo­ti.

„Čia tai dar pra­va­ly­ta, o gat­vė­se tai nie­ko ne­va­lo, – sa­ko už­kal­bin­ta skve­re šiau­lie­tė sen­jo­rė. – Gal da­bar nor­ma­lu snie­go nuo ša­li­gat­vių ne­va­ly­ti?“

Pa­ti Til­žės gat­vė­je gy­ve­na, sa­ko, jog tik kie­mas ge­rai va­lo­mas, nes na­mo bend­ri­ja pa­ti sam­do va­ly­to­jų bend­ro­vę.

Prie Sa­vi­val­dy­bės rū­mų ša­li­gat­vis pra­va­ly­tas. Tė­vai tem­pia ro­gu­tė­se ma­žy­lį – ro­gėms snie­go ga­lė­tų bū­ti ir dau­giau.

Į dau­gia­bu­čio kie­mą su­ka tė­tis su dviem ma­žy­liais.

„Bu­vom pa­si­vaikš­čio­ti – grįž­ta­me na­mo, – sa­ko tė­tis Gy­tis. – Kad gat­vė­se yra snie­go, mums la­bai ge­rai, sma­gu. Žie­mą ir tu­ri bū­ti snie­go. Ta­da ir pra­mo­gų mums ne­trūks­ta, daž­nai su vai­kais į gam­tą, į miš­ką išei­na­me pa­si­vaikš­čio­ti.“

Pa­sa­ko­ja, jog sek­ma­die­nį bu­vo Sal­du­vė­je „Snai­gės žy­gy­je“. Še­šia­me­tė duk­ra sli­dė­mis čiuo­žė, ma­ža­sis – ro­gė­mis nuo kal­no va­ži­nė­jo­si. Abu šven­tės ženk­liu­kus ga­vo.

„Už­pus­to mū­sų dar­bą“

Sa­vi­val­dy­bė mies­to gat­ves ir ša­li­gat­vius yra pa­sam­džiu­si va­ly­ti bend­ro­vę „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“.

Bend­ro­vės va­do­vas Ar­tū­ras Pro­ka­ren­ka ste­bi­si iš­gir­dęs, kad mies­to cent­ro gat­vė­se ne­ma­tė­me nė vie­no trak­to­riu­ko ir nė vie­no ša­li­gat­vių va­ly­to­jo.

„Nak­tį va­lė­me ir pra­dė­jo­me va­ly­ti nuo cent­ro, – ti­ki­na A. Pro­ka­ren­ka. – Ir bul­va­rą ry­tą va­lė­me, bet ka­dan­gi pus­to ir di­džiu­lis vė­jas, tai vi­są mū­sų dar­bą už­pus­tė. Da­bar iš nau­jo va­žiuo­ja va­ly­ti. Ša­li­gat­vių va­ly­ti iš­va­žia­vo 3–4 trak­to­riu­kai, va­lo ir 50 va­ly­to­jų su kas­tu­vais. Nie­ko ne­ma­tė­te? Gal dar ne­pri­va­žia­vo?“

Jo tei­gi­mu, mies­te va­lo­mos ne tik gat­vės, bet ir dau­gu­ma ša­li­gat­vių.

„Sup­ran­tu, kad žmo­nės nė­ra pa­ten­kin­ti, – sa­ko bend­ro­vės va­do­vas. – Tik no­riu paaiš­kin­ti, kai yra to­kios oro są­ly­gos, per vie­ną va­lan­dą vi­so mies­to nu­va­ly­ti ne­tu­rim pa­jė­gi­mų.“

Pris­ni­go jau 17 cen­ti­met­rų

Šiau­lių me­teo­ro­lo­gi­jos sto­ties ste­bė­to­ja Ode­ta Strums­kie­nė ma­tuo­ja snie­go aukš­tį. Va­kar snie­go sluoks­nis bu­vo 17 cen­ti­met­rų.

„Tris die­nas, nuo sau­sio 26 die­nos, toks aukš­tis lai­ko­si, – sa­kė ste­bė­to­ja. – Sus­men­ga iki 16 cen­ti­met­rų, bet pa­snin­ga ir vėl pa­ky­la iki 17 cen­ti­met­rų. Šį sau­sį vi­są mė­ne­sį snin­ga, bet dar tiek ne­bu­vo pri­sni­gę. Sau­sio 10 die­ną, pa­vyz­džiui, bu­vo tik 6–7 cen­ti­met­rai, sau­sio 18 die­ną – 10 cen­ti­met­rų, o po to jau tik ki­lo į vir­šų.“

Ar jau pa­siek­tas re­kor­das?

O. Strums­kie­nės žo­džiais, kad sau­sio mė­ne­sį tiek pri­sni­go, nie­ko nuo­sta­baus, bet dar ne re­kor­das. Pa­vyz­džiui, 2017 me­tais sau­sio mė­ne­sį še­šias die­nas lai­kė­si 15–16 cen­ti­met­rų snie­gas. Tik per­nai sau­sio mė­ne­sį dau­giau­sia te­bu­vo pri­sni­gę 9 cen­ti­met­rai snie­go ir lai­kė­si tiek tris die­nas.

„Šią sa­vai­tę ir to­liau pro­gno­zuo­ja­mas snie­gas: ir ant­ra­die­nį, ir tre­čia­die­nį snigs, ir stip­ro­kas vė­jas bus, ir mi­nu­si­nė tem­pe­ra­tū­ra,“ – sa­kė orų ste­bė­to­ja.

Ar­tė­ja­ma prie ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos

Va­kar ry­tą Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Administracijos direktoriaus pareigas laikinai einantis Gin­tau­tas Sit­ni­kas žur­na­lis­tams sa­kė, kad „si­tua­ci­ja dėl mies­to gat­vių va­ly­mo ar­tė­ja prie ekst­re­ma­lios“.

„Ste­bė­si­me vi­są „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tų“ dar­bą, žiū­rė­si­me pa­gal punk­tus, ka­da ir kaip tu­ri va­ly­ti, kas ne­nu­va­ly­ta. Ra­šy­si­me ak­tus ir tai­ky­si­me nuo­bau­das“.

G. Sit­ni­kas tei­gė, kad su­tar­ty­je su gat­vių va­ly­to­ju „yra nu­ma­ty­ta: kol snin­ga – ne­va­lo, bet jei­gu snin­ga il­giau ne­gu, be­rods, še­šias va­lan­das, ta­da jie tu­ri va­ly­ti“.

„Tu­rė­jo iš­ju­dė­ti, nes jau snin­ga tik­rai dau­giau nei pen­kias ar še­šias va­lan­das. Gal­būt ne­spė­ja, bet su­tar­tis yra su­tar­tis – tu­ri ją vyk­dy­ti, – tei­gė G. Sit­ni­kas.– Praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo­me su­si­ti­kę su „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tų“ va­do­vu, jis sa­kė, kad si­tua­ci­ja val­do­ma. Šios die­nos ak­tua­li­ja to­kia, kad ma­to­me, jog tik­rai jau tru­pu­tį ne­val­do­ma. To­dėl žiū­rė­si­me su­tar­ties punk­tus ir tai­ky­si­me... jau ne­be­bus pre­ven­ci­nio po­žiū­rio, jau bus tai­ko­ma nuo­bau­da“.

Už­ra­šė Ri­ta ŽA­DEI­KY­TĖ

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Ma­mai su kū­di­kiu ve­ži­mė­ly­je ne­leng­va įveik­ti už­pus­ty­tas gat­ves.

Po „Šiau­lių kraš­to“ skam­bu­čio ben­dro­vės „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ di­rek­to­riui, P. Višinskio gat­vė­je pa­si­ro­dė ke­lio va­ly­tu­vas.

Iš po­lik­li­ni­kos na­mo ne­va­lo­mais ša­li­gat­viais.

Dva­ro gat­vė­je snie­go tiek pri­vers­ta, kad iš­ny­ko ri­ba tarp ša­li­gat­vio ir pa­čios gat­vės.

Tė­čiui su ma­žy­liais snie­gas tei­kia tik džiaugs­mą: „Mums pa­tin­ka!“

Bend­ro­vė­je „Ma­no ap­lin­ka“ dir­ban­ti Re­gi­na sa­ko, jog ša­li­gat­vių ne­va­lo. Jos dar­bas – va­ly­ti dau­gia­bu­čių kie­mus.

Bul­va­re va­lo snie­gą tik vers­li­nin­kė, par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė Eri­ka: „Išė­jau pa­spor­tuo­ti.“

Po Savivaldybės langais – "Šiau­liai šven­čia". Gal lai­kas im­ti kas­tu­vus į ran­kas ir ei­ti snie­go kas­ti?