Dėl daugiabučių renovacijos mažėja šilumos energijos poreikis: savivaldybės pokyčiams ruošiasi iš anksto

BE­TA ar­chy­vo nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bėms vis la­biau įsi­trau­kiant į Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mą, da­ly­je mies­tų, ši­lu­mos ener­gi­jos po­rei­kis ženk­liai su­ma­žė­jo. To­kie po­ky­čiai tam­pa pa­ste­bi­mi ne tik pa­vie­nio pa­sta­to, bet ir mies­to lyg­me­niu. Sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai tei­gia, kad to­kiam ener­gi­jos po­ky­čiui ver­ta pa­si­ruoš­ti iš anks­to.

Nors mies­tuo­se ši­lu­mos var­to­ji­mas su­ma­žė­ja, ši­lu­mos tink­lų sis­te­mos iš­lai­ky­mo kaš­tai lie­ka to­kie pa­tys, to­dėl lai­ku ne­pra­dė­jus į ją in­ves­tuo­ti, ši­lu­mos kai­na ga­li aug­ti.

Ši­lu­mos tink­lų mo­der­ni­za­vi­mas

Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos ener­ge­ti­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Vai­tu­kai­tis tei­gia, kad šiuo me­tu po­pu­lia­riau­sia prie­mo­nė kom­pen­suo­ti ma­žė­jan­tį ši­lu­mos ener­gi­jos po­rei­kį yra ši­lu­mos tra­sų mo­der­ni­za­vi­mas.

"Pas­te­bė­jus, jog grei­tai vyks­tan­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja da­ro įta­ką ši­lu­mos kai­noms, sa­vi­val­dy­bės sten­gia­si su­ma­žin­ti vei­kian­čių ši­lu­mos ener­gi­jos ga­my­bos įren­gi­nių kie­kį bei pa­jė­gu­mus, at­nau­jin­ti vamz­dy­nus. Taip sie­kia­ma su­ma­žin­ti ši­lu­mos nuo­sto­lius tra­so­se", – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas.

Spe­cia­lis­tas pa­žy­mi, kad da­ly­je sa­vi­val­dy­bių nu­si­dė­vė­jus bio­ku­ro ka­ti­lams, pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti į at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos iš­tek­lius: sau­lės ener­gi­ją, ap­lin­kos ir at­lie­ki­nę ši­lu­mą.

Ku­ror­tai po­ky­čių ne­jau­čia, bet ruo­šia­si

Tuo tar­pu Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je nuo 2013 me­tų at­nau­jin­ti 29, o šiuo me­tu re­no­vuo­ja­mi dar 3 dau­gia­bu­čiai, ši­lu­mos ener­gi­jos var­to­ji­mo ba­lan­są pa­lai­ko au­gan­tis sa­na­to­ri­jų ir SPA cent­rų ši­lu­mos po­rei­kis. Birš­to­no sa­vi­val­dy­bės me­rė Ni­jo­lė Dir­gin­čie­nė sa­ko, kad ne­pai­sant to, sa­vi­val­dy­bė ža­da in­ves­tuo­ti į ši­lu­mos tink­lus.

"Pla­nuo­ja­me keis­ti du se­nus van­dens šil­dy­mo bio­ku­ro ka­ti­lus į mo­der­nes­nius, o nu­to­lu­siuo­se ši­lu­mos tra­sų taš­kuo­se, atei­ty­je pla­nuo­ja­me mon­tuo­ti sau­lės ko­lek­to­rius ir ši­lu­mos siurb­lius", – tei­gia sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė.

Ki­ta prie­žas­tis, ku­rią nu­ro­do Birš­to­no ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ver­sec­kas, ak­ty­vė­jan­tis gy­ven­to­jų jun­gi­ma­sis prie cent­ra­li­zuo­tų ši­lu­mos tink­lų.

Iden­tiš­ką si­tua­ci­ją ga­li­ma pa­ste­bė­ti ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je, kur nuo 2013 me­tų mo­der­ni­zuo­ti 98 dau­gia­bu­čiai na­mai, o 4 dau­gia­bu­čiuo­se vyks­ta re­no­va­ci­jos pro­ce­sas, bet per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus ši­lu­mos po­rei­kis iš­li­ko sta­bi­lus. Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad kar­tu su re­no­vuo­ja­mais na­mais, at­nau­ji­na­mi ir ši­lu­mos tink­lai.

"Ši­lu­mos po­rei­kio sta­bi­lu­mą lė­mė nau­jų cent­ra­li­zuo­to ši­lu­mos tie­ki­mo var­to­to­jų pri­jun­gi­mas ir dėl di­dė­jan­čio tu­ris­tų skai­čiaus po­pu­lia­ru­mą iš­lai­kan­tys gy­dy­mo ir poil­sio pa­skir­ties ob­jek­tai", – tei­gia sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas L. Ur­ma­na­vi­čius.

No­rint sta­bi­li­zuo­ti kai­nas – komp­lek­si­nis veiks­mų pla­nas

Vis au­gant mo­der­ni­zuo­tų dau­gia­bu­čių skai­čiui, sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų de­rin­ti pa­sta­tų re­no­va­ci­jos geog­ra­fi­ją ir apim­tis su inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mus. Prieš ke­lis me­tus pra­dė­tos įgy­ven­din­ti Kvar­ta­lų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos su­tei­kia gy­ven­to­jams ga­li­my­bę pa­jus­ti di­des­nę nau­dą, nei at­nau­ji­nant pa­vie­nius pa­sta­tus. Jų me­tu mo­der­ni­zuo­ja­mos gru­pės dau­gia­bu­čių, kar­tu in­ži­ne­ri­ne struk­tū­ra. To­kias pro­gra­mas jau yra pa­si­ren­gu­sios dau­giau nei pu­sė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

1 1

Užs. Nr. 434467