Daugiabučių renovacijos mastai auga – per metus renovuota 300 pastatų

BE­TA ar­chy­vo nuo­tr.
Re­no­va­ci­ja Lie­tu­vo­je.
Lie­tu­vo­je jau ne pir­mus me­tus įgy­ven­di­nant Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mą, re­no­va­ci­jos mas­tai ne­lė­tė­ja. 2019 m. Lie­tu­vo­je at­nau­jin­ta dau­giau kaip 300 dau­gia­bu­čių, o Šiau­liuo­se bu­vo baig­ta 2 dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja. Pa­gal pro­gra­mą re­no­vuo­ja­miems dau­gia­bu­čiams tei­kia­mas da­li­nis fi­nan­sa­vi­mas pa­sta­to ener­gi­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čioms prie­mo­nėms.

Šiuo me­tu ša­ly­je at­nau­ji­na­ma dar 430 dau­gia­bu­čių na­mų, o ar­ti 1000 dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tų, tu­rin­čių gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mą, bus pra­dė­ti įgy­ven­din­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Iš vi­so nuo 2013 m., kai į re­no­va­ci­jos pro­ce­sus įsi­trau­kė sa­vi­val­dy­bės, iki 2019 m. at­nau­jin­ta dau­giau kaip 2400 dau­gia­bu­čių ar­ba 70 tūkst. bu­tų.

Spar­čiau at­si­nau­ji­na re­gio­nai

Ver­ti­nant 2019 me­tų re­zul­ta­tus at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se, ma­ty­ti, jog re­no­va­ci­jos pro­ce­sai ak­ty­viau vy­ko ma­žes­nė­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se. Praė­ju­siais me­tais Za­ra­sų raj. sa­vi­val­dy­bė­je at­nau­jin­ta 17 dau­gia­bu­čių, Bir­žuo­se – 12, Jo­na­vos ir Tau­ra­gės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bė­se – po 11 dau­gia­bu­čių. Re­zul­ta­tus pa­ly­gi­nus su di­džiau­siais ša­lies mies­tais, tu­rin­čiais di­džiau­sią dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos po­rei­kį, pro­ce­sai čia vy­ko kiek lė­čiau – Kau­ne at­nau­jin­ta 19 dau­gia­bu­čių, Vil­niu­je – 15 , Klai­pė­do­je – 8.

"Iš­ties džiu­gu, jog at­ski­ro­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, kaip, pa­vyz­džiui, Za­ra­sų, per praė­ju­sius me­tus bu­vo at­nau­jin­ta apie 10 pro­c. vi­sų ener­giš­kai nee­fek­ty­vių mies­to dau­gia­bu­čių. Tuo tar­pu di­džio­sioms sa­vi­val­dy­bėms rei­kė­tų stip­riai pa­si­temp­ti," – pa­ste­bi Va­lius Ser­ben­ta, Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros (BE­TA) di­rek­to­rius.

Re­no­va­ci­jos po­rei­kis au­ga

V. Ser­ben­ta ak­cen­tuo­ja, kad Lie­tu­vo­je dau­gė­jant re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių, kas­met vis dau­giau gy­ven­to­jų iš­reiš­kia no­rą at­nau­jin­ti ir sa­vo būs­tą.

Anot jo, dau­giau nei per­pus su­ma­žė­ju­sios są­skai­tos už šil­dy­mą yra vie­na es­mi­nių prie­žas­čių, ska­ti­nan­čių gy­ven­to­jus teik­ti pa­raiš­kas re­no­vuo­ti dau­gia­bu­tį. Prik­lau­so­mai nuo in­ves­ti­ci­jų į na­mo mo­der­ni­za­vi­mą, re­no­vuo­tas dau­gia­bu­tis vi­du­ti­niš­kai su­tau­po 50–60 pro­c. pa­sta­to šil­dy­mui nau­do­ja­mos ener­gi­jos.

"Kas­met su­lau­kia­me vis dau­giau pa­raiš­kų re­no­vuo­ti dau­gia­bu­tį, gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mą de­monst­ruo­ja ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų re­zul­ta­tai – 2019 m. pa­bai­go­je "Spin­ter ty­ri­mų" at­lik­ta ap­klau­sa pa­ro­dė, jog net 77 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, gy­ve­nan­čių dau­gia­bu­čiuo­se, pa­sta­ty­tuo­se iki 1993 m., no­rė­tų at­nau­jin­ti sa­vo dau­gia­bu­tį", – pa­ste­bi V. Ser­ben­ta,

BE­TA di­rek­to­rius pa­ste­bi, kad re­no­va­ci­jos mas­tai Lie­tu­vo­je lei­džia kal­bė­ti ne tik apie pa­ge­rė­ju­sią dau­gia­bu­čių na­mų bu­tų sa­vi­nin­kų gy­ven­to­jų ko­ky­bę ir su­ma­žė­ju­sias są­skai­tas už šil­dy­mą, bet ir apie di­džiu­lį po­vei­kį ap­lin­kai bei tva­res­nį ener­gi­jos var­to­ji­mą mies­tuo­se.

Užs. Nr. 441481

1 1