Darželyje išsirito viščiukai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
De­šimt pū­kuo­tų įvai­rių spal­vų viš­čiu­kų dar­že­ly­je iš­si­ri­to prieš sa­vai­tę.
Šiau­lių sa­na­to­ri­nia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je "Pu­še­lė" iš­si­ri­to de­šimt pū­kuo­tų, minkš­tu­čių viš­čiu­kų, su­teik­da­mi be­ga­lę džiaugs­mo ir vai­kams, ir dar­že­lio dar­buo­to­jams. Pe­da­go­gės sa­ko, kad to­kia edu­ka­ci­nė pro­gra­ma nau­din­ga vi­siems, nes šian­dien jau ir ne­ma­žai suau­gu­sių­jų nė­ra ma­tę ką tik iš­si­ri­tu­sio viš­čiu­ko.

De­šimt pū­kuo­tu­kų

"Pu­še­lės" di­rek­to­rė Flo­ri­na Var­ka­lie­nė ir pa­va­duo­to­ja Vai­da Ušins­kie­nė pa­ly­di į žai­di­mų kam­ba­rį, ku­ria­me įkur­din­tas nar­ve­lis su viš­čiu­kais. Jie iš­si­ri­to praė­ju­sią sa­vai­tę.

Per sa­vai­tę viš­čiu­kai ūg­te­lė­jo, spar­niu­kai jau su mar­go­mis plunks­ne­lė­mis. Ru­di lyg šo­ko­la­das, pil­ki, rus­vi, gel­to­ni, mar­gi žva­lūs viš­čiu­kai le­si­nė­ja mais­tą, ki­bi­na vie­nas ki­tą, o drą­ses­ni net ban­do už­skris­ti ant dė­žės kraš­to.

Ste­bė­to­jų, kaip au­ga viš­čiu­kai, ne­trūks­ta kiek­vie­ną die­ną, ki­ti net po ke­lis kar­tus at­bė­ga pa­si­žiū­rė­ti. Drą­ses­ni vai­kai viš­čiu­kus pa­glos­to, ima į ran­kas, dro­ves­ni tie­siog ste­bi.

"Ma­tė­me, kaip viš­čiu­kai iš­si­ri­ta, ko­kie glež­nu­čiai iš pra­džių bū­na, kaip po pus­va­lan­džio jau vaikš­to, o ki­tą die­ną jau le­sa ir ge­ria. Įs­pū­dis di­džiu­lis. Ne­ži­nau, ko­kia ga­lė­tų bū­ti ge­res­nė edu­ka­ci­nė pro­gra­ma. Ypač ma­žie­siems, ku­rie tik da­bar pra­dė­jo lan­ky­ti dar­že­lį, jie ir verk­ti nu­sto­jo, ir kiek­vie­ną die­ną su džiaugs­mu ei­na pas "cip cip cip", – pa­sa­ko­ja V. Ušins­kie­nė.

Sa­vait­ga­lį, kai dar­že­lis ne­dir­ba, viš­čiu­kai ne­li­ko be prie­žiū­ros. Vie­na auk­lė­to­ja juos par­si­ve­žė na­mo.

Edu­ka­ci­ja dar­že­li­nu­kams

Pa­va­duo­to­ja sa­ko, kad be­veik dvie­jų sa­vai­čių truk­mės edu­ka­ci­nę pro­gra­mą "Ma­giš­ki kiau­ši­niai" siū­lo klai­pė­die­čiai. Jie at­ve­ža vi­są rei­ka­lin­gą įran­gą: in­ku­ba­to­rių, nar­ve­lį, šil­dy­tu­vą, le­syk­lą, krai­ko, mais­to ir ki­ta. Taip pat paaiš­ki­na, kaip pri­žiū­rė­ti sky­lan­čius kiau­ši­nius ir jau iš­si­ri­tu­sius viš­čiu­kus.

Rin­ki­nį su­da­ro 10 skir­tin­gų veis­lių kiau­ši­niai. Bū­na, kad ne iš vi­sų iš­si­ri­ta viš­čiu­kai. "Pu­še­lės" ko­lek­ty­vui pa­si­se­kė – iš­si­ri­to vi­si de­šimt.

Jau šios sa­vai­tės pa­bai­go­je, pa­si­bai­gus pro­gra­mai, klai­pė­die­čiai iš­si­veš vi­są įran­gą. V. Ušins­kie­nė sa­ko, kad jie ir viš­čiu­kus iš­si­ve­ža, jei neat­si­ran­da no­rin­čių to­liau juos au­gin­ti. "Pu­šė­lė­je" iš­si­ri­tę pū­kuo­tu­kai liks Šiau­liuo­se. Vi­sus juos ap­sii­ma to­liau au­gin­ti ūkiš­kai gy­ve­nan­ti vie­no auk­lė­ti­nio mo­čiu­tė. Vai­kai ga­lės viš­čiu­kus ir to­liau lan­ky­ti, ma­ty­ti, kaip jie au­ga.

"No­ri­me, kad vai­kams čia bū­tų ge­ra"

Dar­že­lis "Pu­še­lė" sa­vo auk­lė­ti­nius ne­re­tai nu­ste­bi­na ir džiu­gi­na įvai­rio­mis at­rak­ci­jo­mis. Dar­že­lio kie­me pa­kel­to­se lys­vė­se au­ga že­muo­gės ir braš­kės, ant že­maū­gių obe­lai­čių sirps­ta rau­don­šo­niai obuo­liai, va­sa­rą vai­kai pie­tų mie­ga so­de pa­sta­ty­to­se pa­la­pi­nė­se, ne­re­tai iš­si­ruo­šia į ne­to­li­mas ke­lio­nes trau­ki­niu.

Pa­va­sa­rio šven­tės me­tu Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­ras į dar­že­lį at­ve­žė po­nį, ku­riuo vai­kai ga­lė­jo pa­jo­di­nė­ti. Atei­ties pla­nuo­se į dar­že­lį at­si­vež­ti ir triu­šiu­kų, gal­būt ir ož­ky­tę.

"Gy­ve­na­me čia kaip kai­me, iš sa­vo obuo­lių spau­džia­me sul­tis, val­go­me džio­vin­tus obuo­liu­kus", – sa­ko F. Var­ka­lie­nė.

"Dir­bant su iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kais rei­kia pri­si­gal­vo­ti vi­so­kių da­ly­kų, kad bū­tų įdo­mu, sma­gu, kad vai­kai no­rė­tų ei­ti į dar­že­lį", – pri­du­ria V. Ušins­kie­nė.

Ma­tė­me, kaip viš­čiu­kai iš­si­ri­ta, kaip po pus­va­lan­džio jau vaikš­to, o ki­tą die­ną le­sa ir ge­ria. Įs­pū­dis di­džiu­lis.

Komentarai

Baba Jadzė    Ket, 2019-09-26 / 10:28
KIKE,tu idiotė!Ar kada matei,kaip auginami viščiukai???Manai,kad juos paleidžia į laukus lakstyt?O gal vedžioja su dirželiais ant kaklo,užuot laikę šiltoje dėžėje po šildymo lempa???
kike    Ket, 2019-09-26 / 13:17
Daug viščiukų auginau, Zosele, daug. Ir darželiuose mačiau, kaip auginami, ir kaip vaikai elgiasi su viščiukais, šuniukais, kačiukais. Anokia čia naujiena.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.