Baigėsi kvietimo daugiabučiams atnaujinti terminas – iš Šiaulių miesto ir rajono gautos 7 paraiškos

BE­TA ar­chy­vo nuo­tr.
Re­no­va­ci­ja Lie­tu­vo­je.
Sau­sio 31 d. bai­gė­si pa­raiš­kų dau­gia­bu­čiams at­nau­jin­ti pa­gal pa­sku­ti­nį ap­lin­kos mi­nist­ro kvie­ti­mą pa­tei­ki­mo ter­mi­nas. Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (BE­TA) ga­vo 480 pa­raiš­kų iš 51 ša­lies sa­vi­val­dy­bės. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, bend­ra in­ves­ti­ci­jų su­ma sie­kia apie 210 mln. eu­rų.

Šiuo me­tu BE­TA pra­dė­jo vyk­dy­ti pa­raiš­kų ver­ti­ni­mą. Ver­ti­ni­mo me­tu nu­sta­čius, jog pa­teik­tų pa­raiš­kų bend­ra in­ves­ti­ci­jų ir (ar) vals­ty­bės pa­ra­mos lė­šų su­ma vir­ši­ja kvie­ti­me nu­ma­ty­tą lė­šų su­mą (kvie­ti­me nu­ma­ty­ta – 150 mln. eu­rų bend­roms in­ves­ti­ci­joms ir 50 mln. eu­rų vals­ty­bės pa­ra­mai), bus tai­ko­mas kon­kur­si­nis pa­raiš­kų at­ran­kos bū­das.

Prio­ri­te­ti­nis at­ran­kos kri­te­ri­jus – tei­kia­mos pa­raiš­kos yra įtrauk­tos į sa­vi­val­dy­bės pa­reng­tą Kvar­ta­lų ener­gi­nio efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą. Pag­rin­di­nis jos tiks­las yra pa­di­din­ti kvar­ta­lo ener­gi­nį efek­ty­vu­mą ne ma­žiau kaip 20 pro­cen­tų, o ją vyk­dant bū­ti­na įgy­ven­din­ti dau­giau nei dvi ener­gi­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čias prie­mo­nes.

Pa­pil­do­mi kri­te­ri­jai – aukš­tes­nė ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sė, efek­ty­vu­mas, na­mo dy­dis, gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mas pri­ta­riant in­ves­ti­ci­jų pla­nui. Su­rei­tin­ga­vus pa­raiš­kas nu­ma­to­ma su­da­ry­ti pir­miau­sia fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų są­ra­šą. Į šį są­ra­šą ne­pa­tek­sian­čias pa­raiš­kas nu­ma­to­ma įtrauk­ti į re­zer­vi­nį pro­jek­tų są­ra­šą, su­da­rant są­ly­gas pro­jek­tus įgy­ven­din­ti ki­tais me­tais.

Dau­giau­siai pa­raiš­kų – iš did­mies­čių

Dau­giau­siai pa­raiš­kų gau­ta iš Vil­niaus (34 pa­raiš­kos), Kau­no (32) ir Klai­pė­dos (36) mies­tų. Pa­raiš­kų skai­čius, gau­tas iš tri­jų di­džių­jų ša­lies sa­vi­val­dy­bių, su­da­ro dau­giau kaip 20 pro­c. bend­ro gau­tų pa­raiš­kų skai­čiaus.

Tarp ma­žes­nių sa­vi­val­dy­bių šia­me kvie­ti­me ak­ty­vu­mu iš­si­sky­rė Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, pa­tei­ku­si 24 pa­raiš­kas, Pa­lan­gos mies­to sa­vi­val­dy­bė (22 pa­raiš­kos), Ši­lu­tės (20), Tel­šių (18), Jo­na­vos (17), Plun­gės (17) ir Šven­čio­nių (17) ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės. Po 13 pa­raiš­kų gau­ta iš Kre­tin­gos, Prie­nų ir Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių. Iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės gau­tos pen­kios pa­raiš­kos, iš Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės – dvi pa­raiš­kos.

"Šio kvie­ti­mo re­zul­ta­tai iš­ryš­ki­na ke­le­tą svar­bių da­bar­ti­nio re­no­va­ci­jos pro­ce­so as­pek­tų. Pir­miau­sia džiu­gi­na tai, jog dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja iš­lai­ko sta­bi­lų pa­grei­tį tri­juo­se di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se. Ki­tas, ne ma­žiau svar­bus fak­tas – ma­žes­nių sa­vi­val­dy­bių, to­kių kaip Pa­lan­ga, Jo­na­va, Uk­mer­gė, Plun­gė ir kt., pa­teik­tų pa­raiš­kų skai­čius su­da­ro apie 10 pro­c. vi­sų sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių ener­giš­kai nee­fek­ty­vių dau­gia­bu­čių", – tvir­ti­na BE­TA di­rek­to­rius Va­lius Ser­ben­ta.

Šie skai­čiai, pa­sak V. Ser­ben­tos, ro­do, jog ar­ti­miau­siais me­tais ma­žes­nės ša­lies sa­vi­val­dy­bės bus at­nau­ji­nu­sios di­džią­ją da­lį sa­vo se­nų dau­gia­bu­čių na­mų.

Įgy­ven­di­nant dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mą, nuo 2013 m. Lie­tu­vo­je at­nau­jin­tas 2431 dau­gia­bu­tis, šiuo me­tu įgy­ven­di­na­ma dar apie 1400 dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tų.

Juos įgy­ven­di­nę žmo­nės jau įver­ti­no re­no­va­ci­jos nau­dą, po mo­der­ni­za­ci­jos prie cent­ra­li­zuo­to šil­dy­mo sis­te­mos pri­jung­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se su­tau­po­ma vi­du­ti­niš­kai 50–70 pro­c. iki re­no­va­ci­jos su­var­to­ja­mo ši­lu­mos kie­kio.

Užs. Nr. 443196

1 1