Aviacijos bazės teritorijoje gali būti užkasta keli šimtai karo aukų

Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės nuo­tr.
Šiuo me­tu sta­ty­bos dar­bai ap­link lo­ka­li­zuo­tas pa­lai­do­ji­mo vie­tas Avia­ci­jos ba­zės te­ri­to­ri­jo­je yra su­stab­dy­ti.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zės te­ri­to­ri­jo­je Šiau­liuo­se ga­li bū­ti ne­tvar­kin­gai už­kas­ta per ke­le­tas šim­tų Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų pa­lai­kų. To­kį pre­li­mi­na­rų spė­ji­mą praė­ju­sią sa­vai­tę KOP Avia­ci­jos ba­zės va­do­vy­bei pa­teik­to­je žval­go­mų­jų ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­mų iš­va­do­je įvar­di­no li­cen­ci­juo­ti ar­cheo­lo­gai.

"Apie šio­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vu­sias pa­lai­do­ji­mo vie­tas jo­kios in­for­ma­ci­jos ne­tu­rė­jo­me, te­ri­to­ri­ja ne­bu­vo įtrauk­ta į sau­go­mų ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą. To­dėl ap­ti­kę pa­lai­kus in­for­ma­vo­me ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas ir už­sa­kė­me pir­mi­nius ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus, ku­rie at­sa­ky­tų, ko­kie tai pa­lai­kai ir, svar­biau­sia, kiek ir ko­kia­me plo­te ga­li bū­ti ka­po duo­bių", – sa­kė Avia­ci­jos ba­zės va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis. Pa­sak Avia­ci­jos ba­zės va­do, ne­ti­kė­ti ra­di­niai kiek pa­ko­re­ga­vo plėt­ros dar­bus, ta­čiau ka­ri­nėms už­duo­tims tai įta­kos ne­tu­ri.

Mi­nė­ti ty­ri­mai bu­vo at­lik­ti Avia­ci­jos ba­zės už­sa­ky­mu po to, kai 2018 me­tų va­sa­rą, ba­zės te­ri­to­ri­jo­je ruo­šian­tis ties­ti lie­taus nuo­te­kų tra­są nau­jai įren­gia­mo­je kro­vi­nių pa­skirs­ty­mo aikš­te­lė­je, bu­vo ap­tik­ti ne­ži­no­mi žmo­nių pa­lai­kai.

Pir­mie­ji ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai bu­vo pra­dė­ti 2018 me­tų pa­bai­go­je, ta­čiau pa­blo­gė­jus oro są­ly­goms ir at­si­ra­dus įša­lui, dar­bai bu­vo su­stab­dy­ti. 2019 me­tų pa­va­sa­rį, at­ši­lus orams, ar­cheo­lo­gai dar­bus at­nau­ji­no ir ge­gu­žės mė­ne­sį nu­sta­tė, jog Avia­ci­jos ba­zės nu­ma­to­mos įreng­ti kro­vi­nių pa­skirs­ty­mo aikš­tės da­ly­je, maž­daug 12 arų plo­to te­ri­to­ri­jo­je, yra apie 70–80 ka­pų duo­bių. Jų dy­džiai va­ri­juo­ja, juo­se lai­do­ta pa­vie­niui bei gru­pė­mis – iki 10 mi­ru­sių­jų. Vie­no­je ka­po duo­bė­je bu­vo ap­tik­tas ir ma­si­nis pa­lai­do­ji­mas. Jo­je ga­li­mai pa­lai­do­ta net ke­lios de­šim­tys pa­lai­kų. Da­ry­ti­na iš­va­da, kad ty­ri­mo te­ri­to­ri­jo­je ga­li bū­ti ne­tvar­kin­gai už­kas­ta per 700 pa­lai­kų.

De­ta­les­ni ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai pa­dė­tų at­sa­ky­ti, kam ga­lė­jo pri­klau­sy­ti ras­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų pa­lai­kai, ar jie tik ka­rių, ar ga­li bū­ti ir ci­vi­lių au­kų.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė for­muos ko­mi­si­ją, ku­rios veik­lo­je da­ly­vaus at­sa­kin­gos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos. Ko­mi­si­ja, iša­na­li­za­vu­si de­ta­les­nių ar­cheo­lo­gi­nių ty­ri­mų me­džia­gą, teiks siū­ly­mą sa­vi­val­dy­bės vyk­do­ma­jai ins­ti­tu­ci­jai, kaip or­ga­ni­zuo­ti pa­lai­kų iš­kė­li­mą, pa­lai­do­ji­mą ir įam­ži­ni­mą.

Apie įvy­kį taip pat in­for­muo­tas Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cent­ras bei Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Šiuo me­tu sta­ty­bos dar­bai ap­link lo­ka­li­zuo­tas pa­lai­do­ji­mo vie­tas Avia­ci­jos ba­zės te­ri­to­ri­jo­je yra su­stab­dy­ti.

Pri­si­mi­nė dė­dės paieš­kas

Iš­gir­du­si nau­jie­ną, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės te­ri­to­ri­jo­je Šiau­liuo­se ga­li bū­ti  už­kas­ta per ke­le­tas šim­tų Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų pa­lai­kų, į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją užė­jo šiau­lie­tė Da­nu­tė Šuls­ky­tė.
Ji pri­si­mi­nė sa­vo dė­dės, Jo­no Šuls­kio, 16-osios lie­tu­viš­ko­sios di­vi­zi­jos pa­būk­lo tai­ky­to­jo, ma­si­nės di­vi­zi­jos ka­rių ka­pa­vie­tės paieš­kas so­viet­me­čiu.
Iš dė­dės pa­sa­ko­ji­mų mo­te­ris ži­no apie gau­sias ka­ro au­kas Šiau­liuo­se ir prie Šiau­lių – vien prie pa­būk­lo du­kart kei­tė­si vie­nuo­li­kos žmo­nių są­sta­tas: „Ką tu­rė­jo iš už­nu­ga­rio, tą so­di­no prie pa­būk­lų.“
J. Šuls­kis po ka­ro dir­bo tuo­me­ti­nia­me Le­ning­ra­de, per ato­sto­gas su drau­gais at­va­žia­vo į Šiau­lius ir ieš­ko­da­vo, kur ga­lė­jo bū­ti už­kas­ti  16-osios lie­tu­viš­ko­sios di­vi­zi­jos ka­riai. Ka­rą iš­gy­ve­nu­sie­ji bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad prie ka­ted­ros pa­lai­do­ta tik ne­di­de­lė da­lis žu­vu­sių­jų.
Tu­rė­jo įta­ri­mą: gal ka­pa­vie­tė už­ly­gin­ta ir ant jos pa­sta­ty­tas tech­ni­ku­mas (da­bar – Šiau­lių vals­ty­bi­nė ko­le­gi­ja) ir ka­rio pa­mink­las? Kai D. Šuls­ky­tė įsto­jo į tech­ni­ku­mą mo­ky­tis, dė­dė klau­si­nė­da­vo, ar nie­kas ne­šne­ka apie ga­li­mus pa­lai­do­ji­mus.
„Ieš­ko­da­vo, kal­bė­da­vo, tik nuo vai­kų slėp­da­vo. Ti­kė­jo­si, gal kur at­si­ras, juk tiek žu­vu­sių­jų. Ar tik ne­bus Avia­ci­jos ba­zės te­ri­to­ri­jo­je pa­lai­do­ti 16-osios lie­tu­viš­ko­sios di­vi­zi­jos ka­riai?“ – svars­to mo­te­ris.
J. Šuls­kis mi­rė prieš 30 me­tų, pa­lai­do­tas Kel­mės ka­pi­nė­se. Šei­mos ne­su­kū­rė. „Gy­ve­ni­mas su­jauk­tas kaip ka­ras“, – apie dė­dei te­ku­sius sun­kius iš­gy­ve­ni­mus sa­ko duk­te­rė­čia.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.