Ar Šiau­lių politikas su­mu­šė tremtinę?

Reakcijos archyvo nuotr.
Saulius Stasiūnas, prieš pusantrų duodamas Tarybos nario priesaiką, prisiekė ir „susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises“.
Šiaulių miesto Tarybos narys Saulius Stasiūnas galimai smurtavo prieš 88 metų moterį, kurios kaimynystėje pats užaugo. 14 metų praleidusi tremtyje senolė sakė net šautuvų buožes atstatę prižiūrėtojai ten jos netrankė ir nespardė. Moterį žeidžia ne tik mėlynės, bet ir ją pažeminusio 50-mečio vyro elgesys. Išgirdę moters šauksmą į pagalbą skubėjo kaimynai, buvo iškviesta policija. S. Stasiūnas įvykio nekomentuoja.

Politikas trenkė moteriai ir ją spardė?

Dviejų aukštų name Varpo gatvėje, pačiame miesto centre, gyvena dvi šeimos: pirmame aukšte – Plungių ir antrame – Stasiūnų. Aleksandra Plungienė neslėpė, kad didelių draugysčių su antrame aukšte gyvenančiais kaimynais nevedė, nes jie – tremtiniai, o kaimynas esą buvęs komunistas. Skyrėsi požiūriai. Tačiau gyvenant tame pačiame name kyla ir bendrų rūpesčių. Moteriškė sakė, kad su kaimynu atsidalino vamzdyną, tačiau jam priklausantys vamzdžiai liko ir pirmame aukšte. Pastebėjusi, kad kaimynų vamzdis baigia prarūdyti ir jau rasoja, pranešė buto savininkui. Tikina sulaukusi iš jo atsakymo, kad butą užrašė sūnui Sauliui, jis ir tegu rūpinasi vamzdžiais.

A. Plungienė redakcijai pasakojo, kad lapkričio 8 dienos pavakarę pamatė, jog prie namo automobilyje sėdi S. Stasiūnas. Pasiramsčiuodama lazdele ji priėjusi prie automobilio, vairuotojas atidarė dureles. Į jas įsikibusi senolė paklausė politiko, ką darys su vamzdžiais, o jis pareiškęs, kad jeigu jai bėga, tai tegul pati ir tvarkosi. Jis pareikalavo moteriškės pasitraukti ir leisti jam važiuoti. Bet A. Plungienė primygtinai klausinėjo, kaip bus su tais vamzdžiais.

„Jis man „tekšt“ – trenkė per veidą. Negana to, kad aš nenukritau, spyrė su koja. Dar nenukritau, nes ranka laikiausi už durelių. Tada stipriai spyrė su antra koja ir tada aš nukritau. Kadangi nieko daugiau negalėjau padaryti ėmiau šaukti: „Gelbėkit, muša ir spardo!“ Mane krėtė drebulys, – taip įvykių seką dėstė senjorė Aleksandra.

Ji gyvena dviese kartu su panašaus amžiaus ligotu savo vyru. Antrame aukšte gyvenusio S. Stasiūno tėvo ir jo brolio tuo metu namuose nebuvo. Į pagalbos riksmą atsiliepė priešais esančio namo gyventojai. Kaimynas iš S. Stasiūno atėmė automobilio raktelius ir iš pradžių neleido išvažiuoti.

Senolė pasakojo: kol incidento vietoje nebuvo kaimynų S. Stasiūnas tik stovėjo ir liepė moteriai keltis. Kai atėjusi kaimynė paėmė moterį už rankos padėti atsikelti, už kitos rankos ją paėmė bei padėjo stotis ir Stasiūnas.

„Kaimynas paklausė, ar kviesti greitąją. Aš pasakiau, kad nereikia, išgulėsiu ir praeis,“ – prisiminė senolė Aleksandra.

S. Stasiūnas atsiėmė raktelius ir skubiai iš incidento vietos išvažiavo. Ponia Aleksandra iškvietė policiją. Moteris aiškino, kad ant veido nuo smūgio buvo mėlynė. Veidas buvo purvinas, keliai – taip pat. Atvykę iškviesti policijos pareigūnai tik pasiūlė senolei duoti savo skriaudiką į teismą.

„Žinote, ką reiškia duoti į teismą. Reikia daryti ekspertizę, dabar ta korona, baisu užsikrėsti. Aš vos paeinu, kas mane į tą teismą vežios. O dar tas karantinas. Nesinori su tais teismais. Kad vieną kartą nueitum ir viskas. Juk reikės ir advokato, ir ekspertizės. Bet man taip skaudu, kad jaunas stiprus vyras, čia gimęs ir augęs, taip pasielgė“, – aiškino moteris.

Ji sakė, kad nesikreipti į teismą patarė ir kartu su S. Stasiūnu tame pačiame kieme augusi moters dukra.

Į pagalbą atėjo kaimynai

Kaimynų šeima redakcijai patvirtino, kad matė incidento pasekmes, tačiau pačio smurto – ne. Išgirdę šaukiančią kaimynę išėjo į kiemą ir pamatė ją gulinčią ant žemės. Moteris taip šaukė, kad vyrui pasirodė, jog ji elgiasi neadekvačiai ir net kilo įtarimas, kad galbūt pavartojusi alkoholio, nors pripažino, kad jokio kvapo nejautė nei jis, nei žmona.

„Nusprendžiau, kad man nėra ko kištis. Moteriškė šaukė: spardo, spardo, mačiau, kad veidas nubrozdintas“, – pasakojo kaimynas.

Jis patvirtino, kad iš pradžių buvo paėmęs S. Stasiūno automobilio raktelius, kol nebuvo aiški situacija.

„Man regėjosi, kad bėgti jam nebuvo prasmės, jei jam kilo kokių abejonių, jis pats turi kviesti policiją. Aš nuėjau ir jie paliko aiškintis. Jie ten visi tame name gyvena. Tas Saulius praktiškai yra Plungių užaugintas, nes mama anksti mirė. Saulius mums sakė, kad nemušė, tik jie jam neleido išvažiuoti. Ar aš čia policija, kad galėčiau kištis“, – dėstė įvykių liudininkas ir dar pridūrė, kad jo žmona pareikalavo S. Stasiūno moteriškės atsiprašyti, jis esą taip ir padarė.

Aleksandra Plungienė patikino, kad nei ji, nei vyras alkoholio nevartoja, nes ir taip sunkiai vaikšto. Jos vyras apskritai yra ligotas, turi slaugą. O S. Stasiūno atsiprašymo ji neišgirdo, gal buvo pernelyg susijaudinusi.

Registruota policijoje

Incidentas registruotas ir policijoje. Šiaulių apskrities VPK atstovė Gailutė Smagriūnienė patvirtino apie lapkričio 8 dieną, 17.30 valandą, gautą iškvietimą dėl incidento Varpo gatvėje.

„Pareiškėja į medikus nesikreipė, pareiškimų, skundų negauta“, – sakė policijos atstovė.

Senolė jaučiasi pažeminta

A. Plungienė pasakojo, kad dar iš gimnazijos suolo buvo išvežta į Sibirą. Tremtyje pragyveno 14 metų, susituokė su kitu tremtiniu, susilaukė dukters. Grįžusi ne vieną dešimtmetį dirbo buhalterijoje, dainavo tremtinių chore, kituose kolektyvuose.

„Visuomet buvau aktyvi ir gerbiama. Net įsivaizduoti negalėjau, kad sulaukusi beveik 90 metų sulauksiu tokių dalykų. Labai mane pažemino, pažeidė mano orumą. Širdis ėmė tabaluotis. Kad būčiau nors balsą pakėlusi. Už ką mane turėjo mušti? 14 metų išgyvenau Sibire, ten keikėsi, su šautuvais varinėjo – bet manęs nei spardė, nei mušė“, – guodėsi senolė.

Ji aiškino, kad S. Stasiūną retai mato atvykstantį į tėvo namus ir iki incidento jokių reikalų su juo neturėjo.

S. Stasiūnas ėmė gerbti orumą

Redakcija stengėsi susisiekti su Tarybos nariu S. Stasiūnu, tačiau telefonu jis neatsiliepė.

Žurnalistė nusiuntė tokį elekt­ro­ni­nį laiš­ką su klau­si­mais.

Aš Jums skam­bi­nau, nes reng­da­ma pub­li­ka­ci­ją no­rė­jau Jū­sų pa­klaus­ti apie lapk­ri­čio 8 die­ną prie na­mo Var­po (...) Šiau­liuo­se ki­lu­sį konf­lik­tą Alek­sand­ra Plun­gie­nė pa­sa­ko­jo, kad Jūs šio konf­lik­to me­tu vie­ną kar­tą tren­kė­te jai per vei­dą ir du kar­tus spy­rė­te ko­ja, kol ji nu­griu­vo. Apie šį konf­lik­tą pa­tvir­ti­no kai­my­nai, įvy­kis re­gist­ruo­tas po­li­ci­jo­je.

Ka­dan­gi esa­te vie­šas as­muo, mies­tie­čių rink­tas Ta­ry­bos na­rys, siū­lau Jums pa­teik­ti sa­vo įvy­kių ver­si­ją ir at­sa­ky­ti į klau­si­mus:

1. Ko­dėl smur­ta­vo­te prieš 88 me­tų sun­kiai vaikš­tan­čią mo­te­rį? Ar tie­sa, kad spy­rė­te jai, tren­kė­te per vei­dą? Jei tai ne­tie­sa, tai kaip mo­te­ris bu­vo par­griau­ta ant že­mės?

2. Liu­di­nin­kų pa­sa­ko­ji­mu, Jūs šia­me na­me užau­go­te, o A. Plun­gie­nė Jus glo­bo­jo vai­kys­tė­je. Ko­dėl ne­ra­do­te ga­li­my­bių su mo­te­ri­mi kal­bė­tis ir aiš­kin­tis dėl van­den­tie­kio vamz­džių būk­lės tai­kiu bū­du?

3. Ko­dėl iš­va­žia­vo­te iš in­ci­den­to vie­tos ne­su­lau­kęs iš­kvies­tų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų?

4. Ar at­si­pra­šė­te se­no­lės?

5 (...)

Ga­vo­me at­sa­ky­mą: „Gerb­da­mas Var­po (...) gy­ve­nan­čių, ta­me tar­pe la­bai so­li­dų am­žių pa­sie­ku­sių, žmo­nių oru­mą, į jū­sų klau­si­mus neat­sa­ky­siu ir įvy­kių ne­ko­men­tuo­siu“.

S. Sta­siū­nui ne­la­bai se­ka­si ir po­li­ti­nė veik­la. Ne­se­niai ra­šė­me, kad nuo su me­ro A. Vi­soc­ko są­ra­šu Ta­ry­bos na­riu ta­pu­sio S. Sta­siū­no aro­gan­ci­jos pa­var­gę mies­to bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų pir­mi­nin­kai pa­reiš­kė šiam po­li­ti­kui ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ir su­rin­ko pa­ra­šus po rei­ka­la­vi­mu mies­to Ta­ry­bai jį at­sta­ty­din­ti iš Bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų.

„Šiau­lių kraš­tui“ S. Sta­siū­nas straips­ny­je „Bend­ruo­me­ninin­kai ver­čia S. Sta­siū­ną“ (2020 10 31) pa­tvir­ti­no, kad pa­ruo­šė at­as­kai­tą apie vi­suo­me­ninin­kų or­ga­ni­zuo­tą ren­gi­nį ja­me net ne­da­ly­va­vęs.