Aplankytas dar neprabudęs barsukas

Vla­do JAN­KAUS nuo­tr.
Pu­siau­žie­mio žy­gis – ypač po­pu­lia­rus. Šie­met su­lauk­ta 280 žy­gei­vių.
Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke sek­ma­die­nį 280 žy­gei­vių, su­va­žia­vu­sių iš vi­sos Lie­tu­vos, da­ly­va­vo Pu­siau­žie­mio žy­gy­je. Ėjo ap­lan­ky­ti bar­su­ko, kad su­ži­no­tų, ar dar bus žie­ma? O ap­link bu­vo pil­na pa­va­sa­rio ženk­lų.

Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja kas­met sau­sio pa­bai­go­je ren­gia Pu­siau­žie­mio žy­gį. Šie­met žy­gis pri­trau­kė da­ly­vių iš Šiau­lių, Kau­no, Kel­mės, Ty­tu­vė­nų, Jo­niš­kio, Ra­sei­nių, Pak­ruo­jo ir ki­tų mies­tų, mies­te­lių.

Žy­giui va­do­va­vo Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko kraš­tot­var­ki­nin­kas Da­rius Ra­man­čio­nis ir eko­lo­gas Vid­man­tas Lo­pe­ta.

Žy­gei­viai star­ta­vo nuo Ge­lu­vos eže­ro (Šiau­lių r.) ir ke­lia­vo apie 10 ki­lo­met­rų po Pa­ge­lu­vio eže­ry­ną. Ap­lan­kė 9 eže­rus: be Ge­lu­vos, dar Šer­mukš­ny­no, Rau­do­niu­ko, Bar­su­ky­no, Du­bu­ko, Šir­vos, Bi­jo­tės, Juo­de­že­rio, Niau­kos eže­rus. Pe­rė­jo Bar­su­ky­no ozą, ko­pė į Pa­ge­lu­vio pir­mą­jį ir ant­rą­jį pi­lia­kal­nius, ap­lan­kė Zui­kiš­kės ąžuo­lą.

Ša­ly­je Kur­tu­vė­nų re­gio­ni­nis par­kas vie­nin­te­lis tu­ri gam­tos zoo­lo­gi­nio pa­vel­do ob­jek­tą – bar­su­kų ko­lo­ni­ją.

Pa­gal bar­su­ko elg­se­ną pu­siau­žie­mį, nuo se­no bu­vo spren­džia­ma, ko­kia bus žie­ma? Jei bar­su­kas jau pa­bu­dęs, prie ur­vo pri­pė­da­vęs – žie­ma bus trum­pa, jei ne – tai il­ga.

"Juo­ka­vom, kad ei­sim žiū­rė­ti, ar bar­su­kas šie­met iš vi­so bus už­mi­gęs, o jis iš tie­sų už­mi­gęs, – sa­kė Da­rius Ra­man­čio­nis, "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­tuo­da­mas žy­gio re­zul­ta­tus. – Prie ur­vo ma­ty­ti, kad jis olą iš­si­va­lęs iš ru­dens ir už­mi­gęs. Prieš pat ur­vą la­pų pri­kri­tę, jie nuo ru­dens ne­ju­din­ti. Tai reiš­kia, kad bar­su­kas dar ne­pa­bu­dęs."

Tai ar ateis dar žie­ma?

"La­bai prieš­ta­rin­gi yra ver­ti­ni­mai, – tei­gė kraš­tot­var­ki­nin­kas. – Jei­gu pu­siau­žie­mį bar­su­kas at­si­bun­da, iš­len­da ap­si­dai­ry­ti, pa­ma­to sau­lu­tę, len­da at­gal ir gu­la ant to pa­ties šo­no – tai pa­va­sa­ris grei­tai ateis. O jei­gu iš­len­da, pa­si­vaikš­to ir ver­čia­si ant ki­to šo­no – pa­va­sa­ris bus ne grei­tai. Da­bar gal no­sį ir bu­vo iš­ki­šęs, bet pėd­sa­kų nė­ra – grei­čiau­siai mie­ga ant to pa­ties šo­no. Tai gal grei­tai ateis pa­va­sa­ris?"

Žy­gei­viai jau ma­tė laz­dy­nų iš­leis­tų žir­gi­nė­lių. Pa­sak D. Ra­man­čio­nio, kai kur pie­ti­nė­je pu­sė­je yra ir rau­do­nų laz­dy­nų žie­de­lių, žy­din­čių snie­guo­lių.

"Oras toks, kaip ko­vo vi­du­ry­je, – pa­ly­gi­no D. Ra­man­čio­nis. – Tad jau tu­ri­me pa­va­sa­rį."

Jis ne­pri­si­me­na to­kio šil­to sau­sio mė­ne­sio."Pu­siau­žie­mio žy­gį ren­gia­me pen­kio­li­ka me­tų, nė­ra dar taip bu­vę, kad bar­su­kas iš sa­vo olos ne­bū­tų iš­lin­dęs, – ste­bi­si il­ga­me­tis žy­gio va­do­vas. – O ma­tėm be­brus, ku­rie prie Bar­su­ky­no eže­ro ver­čia di­džiu­les dre­bu­les, 40–50 cen­ti­met­rų dia­met­ro ka­mie­nų. Ma­to­si, kad be­brai ruo­šia­si rim­tai žie­mai. Ir su­prask, kas čia vyks­ta? Kaž­kas keis­to da­ro­si. Ga­li­me tik priei­ti iš­va­dos, jog gam­ta kei­čia­si."

Vla­do JAN­KAUS nuo­tr.
Pa­va­sa­rio ženk­lai – laz­dy­nai jau iš­lei­do žir­gi­nė­lius.