Antrajame ture rinkėjų aktyvumas neslopsta

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šian­dien pra­si­de­da ir bal­sa­vi­mas na­muo­se.
Šian­dien yra pa­sku­ti­nė die­na bal­suo­ti iš anks­to Pre­zi­den­to rin­ki­mų ant­ra­ja­me tu­re ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se. Šiau­liuo­se rin­kė­jai bal­sa­vi­mo tem­po ne­pra­ra­do, bal­suo­ja net ak­ty­viau, nei pir­mą­jį tu­rą.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je per pir­mą­sias tris išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas (ge­gu­žės 20, 21 ir 22 d.) bal­sa­vo 3 331 mies­to rin­kė­jas ar­ba 3,95 pro­cen­to. To­mis die­no­mis Lie­tu­vo­je iš vi­so bal­sa­vo 4 pro­cen­tai rin­kė­jų.

Šie Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­nys ro­do, jog ir Šiau­liuo­se, ir Lie­tu­vo­je rin­kė­jų ak­ty­vu­mas per išanks­ti­nį bal­sa­vi­mą kol kas ne­slops­ta.

Pa­ly­gi­ni­mui: per pir­mo­jo tu­ro tris pir­mą­sias die­nas iš anks­to bal­sa­vo 3 028 šiau­lie­čiai ar­ba 3,68 pro­cen­to, o Lie­tu­vo­je – 3,7 pro­cen­to rin­kė­jų.

Ant­ra­ja­me tu­re ypač ak­ty­vūs yra Vil­niaus ir Kau­no rin­kė­jai. Per tris die­nas iš anks­to bal­sa­vo 22 tūks­tan­čiai vil­nie­čių (5,07 pro­cen­to.) ir per 10,3 tūks­tan­čio kau­nie­čių (4,98 pro­cen­to). Iš pen­kių did­mies­čių rin­kė­jų šiau­lie­čius pa­gal ak­ty­vu­mą len­kia ir pa­ne­vė­žie­čiai, ku­rių per tris die­nas bal­suo­ti atė­jo be­veik 4 tūks­tan­čiai ar­ba be­veik 5 pro­cen­tai. Klai­pė­die­čių ak­ty­vu­mas ma­žiau­sias – 3 pro­cen­tai, o bal­sa­vo be­veik 4 tūks­tan­čiai.

Ilo­na Bal­čiū­nai­tė, Šiau­lių mies­to rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog kas­dien atei­na dau­giau rin­kė­jų bal­suo­ti.

"Bet il­gų ei­lių, to­kių kaip per pir­mą­jį tu­rą, kai rin­kė­jai lau­kė net lau­ke prie Sa­vi­val­dy­bės du­rų, ne­be­su­si­da­ro, – pa­ste­bi pir­mi­nin­kė. – Grei­čiau dir­ba­me. Ir ko­mi­si­jos na­riai, ir rin­kė­jai la­biau įgu­do. Daug atė­ju­sių rin­kė­jų jau ži­no, kaip biu­le­ti­nius žy­mė­ti, kaip elg­tis su išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo vo­kais."

Pre­zi­den­tą ren­ka­me iš dvie­jų kan­di­da­tų – eko­no­mis­to Gi­ta­no Nau­sė­dos ir Sei­mo na­rės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės. Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se ren­ka­mės iš 16 kan­di­da­tų są­ra­šų, ku­riuos su­da­rė 12 par­ti­jų (dvi yra su­si­bū­ru­sios į vie­ną koa­li­ci­ją) ir 5 vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai.

Ar vi­si atė­ję bal­suo­ti da­ly­vau­ja abie­juo­se rin­ki­muo­se?

"Apie tai ga­liu spręs­ti tik pa­gal li­ku­sius ne­paim­tus bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius, – sa­kė I.Bal­čiū­nai­tė. – Ne­paim­tų Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se biu­le­te­nių li­ko 11, Eu­ro­pos Par­la­men­to – 14."

Šian­dien pra­si­de­da ir bal­sa­vi­mas na­muo­se, ku­ris truks dvi die­nas – iki šeš­ta­die­nio 20 val. Na­muo­se ga­li bal­suo­ti rin­kė­jai, ku­riems yra su­ka­kę 70 me­tų ir vy­res­ni, taip pat neį­ga­lie­ji ir lai­ki­nai ne­dar­bin­gi, iš anks­to už­si­re­gist­ra­vę.

Bet ir gar­baus am­žiaus sen­jo­rai atei­na iš anks­to bal­suo­ti.

"Vie­na 93 me­tų šiau­lie­tė atė­jo į Sa­vi­val­dy­bę iš anks­to bal­suo­ti ir pir­ma­ja­me tu­re, ir ant­ra­ja­me, – pa­si­džiau­gė pir­mi­nin­kė. – Ne vie­nas vy­res­nis sen­jo­ras atei­na, nors yra už­si­re­gist­ra­vę bal­suo­ti na­muo­se. Ma­tyt, vai­kai sa­vo tė­vus už­re­gist­ruo­ja, o jie no­ri pa­si­vaikš­čio­ti ir at­lik­ti pi­lie­ti­nę pa­rei­gą."

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.