Ant „Šiaulių krašto“ redakcijos pastato kuriamas grafitis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ant "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­jos pa­sta­to Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai ku­ria sie­ni­nės ta­py­bos dar­bą "Ne­šan­tys ži­nią".
„Ne­šan­tys ži­nią“ – taip gra­fi­tį ant re­dak­ci­jos sie­nų pa­va­di­no šiau­lie­čiai me­ni­nin­kai Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai. Šie­met Šiau­liuo­se tu­rė­tų at­si­ras­ti trys nau­ji, ori­gi­na­lūs sie­ni­nės ta­py­bos dar­bai.

Uo­gin­tai sie­ni­nės ta­py­bos kū­ri­nį ant „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­jos ku­ria nuo penk­ta­die­nio. Ant pa­sta­to ryš­kė­ja in­ten­sy­vių spal­vų Pa­ry­žiaus ka­ted­ros ir paukš­čių vaiz­dai.

„Gra­fi­tį „Ne­šan­tys ži­nią“ ku­ria­me ant laik­raš­čio re­dak­ci­jos – in­for­ma­ci­ja ke­liau­ja per ži­niask­lai­dą. Su Re­da pa­gal­vo­jo­me, kad vi­si jau kaip ir pa­mir­šo, kad su­de­gė Pa­ry­žiaus ka­ted­ra. Jei ji ir bus at­sta­ty­ta, tai bus tik imi­ta­ci­ja. Da­bar dau­ge­lis žmo­nių ne­be­sup­ran­ta, kas yra au­ten­tiš­ki da­ly­kai“, – sa­ko A. Uo­gin­tas.

 

Pa­sak dai­li­nin­ko, ka­ted­ros ženk­las ant fa­sa­do pri­me­na, kad kul­tū­ra yra svar­biau­sias tau­tos sa­vi­mo­nės da­lis, es­mė. Su­nai­kin­si kul­tū­rą, su­nai­kin­si ša­lį.

„Kul­tū­ra mus ski­ria nuo ki­tų ir tuo pa­čiu jun­gia. Pi­ni­gai, eko­no­mi­ka ge­rai, bet ne­pa­sa­ko, kas tu toks esi“, – sa­ko A. Uo­gin­tas.

Paukš­čiai ant re­dak­ci­jos fa­sa­do sna­puo­se ne­ša dė­lio­nės da­lis. Ant iš­by­rė­ju­sių dė­lio­nių ma­ty­ti or­na­men­tas – įpras­tas juos­toms, skry­nioms.

Or­na­men­tas, pa­sak dai­li­nin­ko, ir au­ten­tiš­kas, o kar­tu ir su­tin­ka­mas ki­to­se ša­ly­se. Paukš­čiai su­tei­kia vil­tį, kad or­na­men­to ga­ba­liu­kus ga­li­ma vėl su­li­pin­ti į krū­vą. Paukš­čiai nuo­lat mig­ruo­ja, skren­da ke­lis tūks­tan­čius ki­lo­met­rų ir yra tar­si jun­gia­mo­ji gran­dis.

Uo­gin­tai maž­daug po­rą mė­ne­sių kū­rė pie­ši­nius, o dar­bas ant pa­sto­lių už­truks apie 10 die­nų.

Uo­gin­tai bu­vo ak­ty­vūs ke­le­rius me­tus mies­te vy­ku­sio sie­ni­nės ta­py­bos ple­ne­ro „Sau­lės pa­gro­bi­mas“ da­ly­viai. Pa­sak Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo kul­tū­ri­nei veik­lai Vir­gi­ni­jaus Kin­či­nai­čio, ple­ne­ras šie­met ne­vyks­ta, bet ga­le­ri­ja sa­vo su­tau­py­to­mis lė­šo­mis sten­gia­si ne­nut­rauk­ti pa­si­tei­si­nu­sios tra­di­ci­jos.

„Esa­me kaip tri­ša­lė ta­ry­ba – mes, au­to­riai ir „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ja, ku­ri su­ti­ko duo­ti sie­ną. Ne taip pa­pras­ta mies­te gau­ti sie­ną, to­dėl la­bai ap­si­džiau­gė­me. Įdo­mi ar­chi­tek­tū­ra, įdo­mios sie­nos, dar­bas bus ma­to­mas iš įvai­rių taš­kų“, – sa­ko V. Kin­či­nai­tis.

Dar vie­nas sie­ni­nės ta­py­bos dar­bas, bet jau ru­de­nį, tu­rė­tų at­si­ras­ti ant Or­to­pe­di­jos cent­ro pa­sta­to, jo au­to­rė – Eg­lė Nar­bu­tai­tė.

Ži­vi­lė Spū­dy­tė-Žvė­rū­na rugp­jū­tį kurs Auš­ros alė­jo­je, ant pri­va­taus na­mo prie Moks­lei­vių na­mų.

„Sie­ni­nė ta­py­ba pa­dė­jo mies­tui kur­ti sa­vo įvaiz­dį, su­do­mi­no tu­ris­tus, to­dėl sten­gia­mės pa­lai­ky­ti au­to­rius“, – sa­ko V. Kin­či­nai­tis.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.