Abiturientai šiemet dar stos į Šiaulių universitetą

Abiturientai šiemet dar stos į Šiaulių universitetą

Abi­tu­rien­tai šie­met dar stos į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą

Penktadienį Sei­mas pa­ga­liau priė­mė nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to reor­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gų ir ter­mi­nų ir pra­dė­jo šių aukš­tų­jų mo­kyk­lų jun­gi­mo­si pro­ce­są. Nu­kė­lus reor­ga­ni­za­ci­jos pa­bai­gą į 2020 me­tų lie­pos 1 die­ną, šie­met stu­den­tų priė­mi­mą Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tas dar vyk­dys at­ski­rai.

Pa­siū­ly­ta jung­ti­nės veik­los su­tar­tis

Vy­riau­sy­bei pa­siū­ly­ta pa­teik­ti su Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) val­dy­mo or­ga­nais su­de­rin­tus at­nau­jin­tus ŠU reor­ga­ni­za­vi­mo pri­jun­gi­mo prie VU bū­du są­ly­gas ir pla­ną, ku­riuo­se nu­ma­ty­ta reor­ga­ni­za­vi­mo pro­ce­dū­rų pa­bai­gos da­ta – 2020 me­tų lie­pos 1 die­na.

Taip pat nu­ta­ri­mu pa­siū­ly­ta Vy­riau­sy­bei iki 2019 me­tų bir­že­lio 1 die­nos su­da­ry­ti su­tar­tį su VU ir nu­sta­ty­ti Šiau­lių aka­de­mi­jos vys­ty­mo stu­di­jų, moks­lo ir me­no sri­ty­se per­spek­ty­vą ir fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes, už­tik­ri­nant Šiau­rės Lie­tu­vos re­gio­no po­rei­kius.

VU ir ŠU iki 2019 me­tų bir­že­lio 15 die­nos tu­rė­tų su­da­ry­ti jung­ti­nės veik­los su­tar­tį, ku­ri leis­tų už­tik­rin­ti tva­rius VU Šiau­lių aka­de­mi­jos moks­lo, stu­di­jų ir fi­nan­si­nės veik­los re­zul­ta­tus.

Už pro­jek­tą bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai, su­si­lai­kė – 2, prieš – 1 par­la­men­ta­ras.

Komp­ro­mi­si­nis va­rian­tas

Nu­ta­ri­mo pro­jek­tą Sei­mui tei­kė Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša. Jis ci­ta­vo ko­mi­te­te svars­ty­tą Sei­mo na­rių Va­le­ri­jaus Si­mu­lik, Ri­mos Baš­kie­nės ir Sta­sio Tu­mė­no pa­siū­ly­mą uni­ver­si­te­tams su­da­ry­ti jung­ti­nės veik­los su­tar­tį, jo­je nu­sta­tant įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­rie už­tik­rin­tų Šiau­lių aka­de­mi­jos veik­lą atei­ty­je.

Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis tei­gė, kad pa­siū­ly­ta jung­ti­nės veik­los su­tar­tis pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ci­vi­li­nį ko­dek­są „su­po­nuo­ja ga­li­my­bę steig­ti aso­cia­ci­ją“, to­dėl teo­riš­kai ga­li bū­ti su­kur­tas nau­jas ju­ri­di­nis as­muo. „VU at­sto­vas tą nuo­gąs­ta­vi­mą la­bai aiš­kiai įgar­si­no.Tai reiš­kia, kad VU nė­ra 100 pro­cen­tų nu­si­tei­kęs pa­si­ra­šy­ti tą su­tar­tį, to­dėl ko­mi­te­te ne­bu­vo aiš­kaus pri­ta­ri­mo“, – sa­kė V. Juo­za­pai­tis ir bal­suo­jant ža­dė­jo su­si­lai­ky­ti.

S. Tu­mė­nas at­krei­pė dė­me­sį, jog nu­ta­ri­mo pro­jek­tas yra komp­ro­mi­si­nis, no­rint, kad „at­si­ras­tų nors ko­kie sau­gik­liai, ku­rie už­tik­rin­tų tva­rų ŠU gy­ve­ni­mą atei­ty­je“. Jis pri­mi­nė, kad pa­gal VU Sta­tu­tą lik­vi­duo­jant ka­mie­ni­nį pa­da­li­nį, ko­kiu tap­tų nau­jai ku­ria­ma Šiau­lių aka­de­mi­ja, „ne­be­rei­kia kreip­tis į Sei­mą, jis tai ga­li at­lik­ti sa­vo spren­di­mu“. Anot S. Tu­mė­no, no­rė­ta, jog šia­me pro­ce­se da­ly­vau­tų Vy­riau­sy­bė.

Sei­mo na­rys Ed­mun­das Pu­pi­nis svars­tė, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ma­žo­kai ski­ria dė­me­sio uni­ver­si­te­tų reor­ga­ni­za­vi­mo pro­ce­sui, nors spren­džia­mi klau­si­mai, su­si­ję su aukš­tuo­ju moks­lu.

Stu­den­tų priė­mi­mas vyks at­ski­rai

Sei­mo priim­tas nu­ta­ri­mas taip pat reiš­kia, kad 2019 me­tais bend­ra­sis stu­den­tų priė­mi­mas į VU ir ŠU vyks at­ski­rai.

ŠU ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas dr. Mo­des­tas Gri­ga­liū­nas pri­pa­ži­no, kad si­tua­ci­ja nė­ra pa­lan­ki ko­mu­ni­ka­ci­jai, nes iki šiol skelb­ta, kad bus bend­ras abie­jų aukš­tų­jų mo­kyk­lų priė­mi­mas.

„Sei­mui da­vus pa­pil­do­mo lai­ko – me­tus, nė­ra kaip su­jung­ti sis­te­mų bend­ram, priė­mi­mui, – aiš­ki­no M. Gri­ga­liū­nas. – To­dėl šį priė­mi­mą, ku­ris pra­si­dės bir­že­lio 1 die­ną vyk­dy­si­me at­ski­rai, vis­kas lie­ka kaip vi­sa­da: Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­gra­mos LA­MA BPO sis­te­mo­je bus skel­bia­mos prie Šiau­lių uni­ver­si­te­to“.

Jis pa­ti­ki­no, kad tie, ku­rie įstos šiais me­tais į ŠU, ki­tais me­tais jau stu­di­juos įsteig­to­je VU Šiau­lių aka­de­mi­jo­je ir baigs bū­tent ją.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šie­met bū­si­mie­ji stu­den­tai dar ne­ga­lės sto­ti į VU Šiau­lių aka­de­mi­ją, priė­mi­mas vyks kaip ir anks­čiau – į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tą at­ski­rai.