Kaup­ti pen­si­ją ar grįž­ti į "Sod­rą"?

Mariaus MORKEVIČIAUS nuotr.
To­kio klau­si­mo "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ja su­lau­kia nuo­lat iš sa­vo skai­ty­to­jų. Žmo­nės da­li­ja­si ir sa­vo pa­tir­ti­mi. Kas nu­si­vy­lęs, kad išei­na į pen­si­ją, o pen­si­jų kau­pi­mo fon­de per 15 me­tų su­kau­pė tik "pa­ka­sy­noms". Kas pik­ti­na­si su­ži­no­jęs, jog per­nai są­skai­tos ne pil­nė­jo, o "su­tir­po". Kaip ap­si­spręs­ti?

ru­ta@sk­ras­tas.lt

Sąs­kai­to­se – tik per 3 000

Šiau­lie­tis Ed­mun­das (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma) šie­met ko­vo mė­ne­sį išė­jo į pen­si­ją. Vy­ras 15 me­tų kau­pė II pa­ko­pos pen­si­jų fon­de. Ti­kė­jo­si, jog prie "Sod­ros" se­nat­vės pen­si­jos gaus dar nuo­la­ti­nę pa­pil­do­mą su­mą. Bet paaiš­kė­jo, kad su­kau­pė tik 3 300 eu­rų ir tą su­mą at­ga­vo iš kar­to kaip vien­kar­ti­nę iš­mo­ką.

"Tie pi­ni­gai – tik pa­ka­sy­noms, – sa­kė vy­ras. – Ir ką reiš­kia to­kia su­ma? Ne­ga­vau jo­kios ata­skai­tos, kiek per tuos 15 me­tų bu­vo įneš­ta pi­ni­gų, ar ta su­ma au­go ar ma­žė­jo – nie­ko. O se­nat­vės pen­si­ja man su­ma­žė­jo."

Sen­jo­ras sa­ko, jog tu­rė­da­mas be­veik 45 me­tų dar­bo sta­žą, pen­si­jos gau­na 380 eu­rų. Svars­to, jog ga­lė­jo gau­ti apie 30 eu­rų di­des­nę "Sod­ros" pen­si­ją, jei­gu ne­bū­tų da­ly­va­vęs pen­si­jų kau­pi­me.

Ki­ta šiau­lie­tė, pa­skam­bi­nu­si į re­dak­ci­ją, pen­si­jų kau­pi­mą tie­siog įvar­di­jo "ap­ga­vys­te". Ji ci­ta­vo, ko­kią ata­skai­tą ga­vo iš II pa­ko­pos pen­si­jų fon­do už 2018 me­tus.

"Per me­tus pri­skai­čiuo­ta 215 eu­rų 24 cen­tai įmo­kų. Ver­tės po­ky­tis dėl in­ves­ti­ci­nės grą­žos "mi­nus" 43 eu­rai 53 cen­tai, o nu­skai­ty­tas tur­to val­dy­mo mo­kes­tis – 33,73 eu­ro, – skai­tė iš ata­skai­tos mo­te­ris. – Li­ko tik 137 eu­rai, o iš vi­so nu­skai­čiuo­ta be­veik 80 eu­rų – tai koš­ma­ras! Bet gal aš ko ne­sup­ran­tu? Nuo 2004 me­tų pi­ni­gai kaup­ti, o iš vi­so tė­ra tik 3 400 eu­rų."

Jos žo­džiais, rei­kia tik "pa­siim­ti pi­ni­gus ir ei­ti lauk iš fon­dų at­gal į "Sod­rą".

Ne vie­nas šie­met iš pen­si­jų fon­dų su­lau­kė ata­skai­tų, ro­dan­čių per me­tus ge­ro­kai su­tir­pu­sias są­skai­tas dėl "mi­nu­si­nių" in­ves­ti­ci­jų.

"Per praei­tus me­tus bu­vo įneš­ta 518 eu­rų, o dėl mi­nu­si­nių in­ves­ti­ci­jų ir dėl tur­to val­dy­mo mo­kes­čio iš vi­so nu­ra­šy­ta 107 eu­rai ir li­ko 411 eu­rų, – tei­kė sa­vo pa­vyz­dį dar vie­na šiau­lie­tė. – Išei­na, kad ta są­skai­ta – kiau­ra. Jei­gu taip to­liau, tai "su­kaup­si" ma­žiau, nei bu­vo įneš­ta."

Skai­ty­to­jai da­li­jo­si, kad su­stab­džius kau­pi­mą (pa­vyz­džiui, emig­ra­vus ir ne­beį­ne­šant įmo­kų) są­skai­ta ima tirp­ti, nes fon­dai vis tiek nu­si­ra­šo ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čius.

Li­ko tik 137 eu­rai, o iš vi­so nu­skai­čiuo­ta be­veik 80 eu­rų – tai koš­ma­ras!

"Mi­nu­si­nių" me­tų bu­vo tik treji

Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­nių ir pen­si­jų fon­dų aso­cia­ci­jos (LIP­FA) pre­zi­den­tas Ša­rū­nas Ruz­gys "Šiau­lių karš­tui" ko­men­ta­vo, jog šiau­lie­tis Ed­mun­das be rei­ka­lo pik­ti­na­si ne­ga­vęs ata­skai­tos.

"Jam rei­kia kreip­tis į pen­si­jų kau­pi­mo bend­ro­vę są­skai­tos iš­ra­šo, o kiek­vie­na bend­ro­vė pa­gal įsta­ty­mą pri­va­lo teik­ti ata­skai­tas kas­met, – tei­gė Š. Ruz­gys. – Jei­gu kas ata­skai­tos ne­ga­vo, tai ne­rei­kia lauk­ti 15 me­tų, o iš kar­to kreip­tis į fon­dą ir aiš­kin­tis."

Jis taip pat ko­men­tuo­ja, jog pen­si­jų fon­dų tai­ko­mas tur­to val­dy­mo mo­kes­tis nie­kaip nė­ra su­si­jęs su tų me­tų įmo­ko­mis: "Šis mo­kes­tis skai­čiuo­ja­mas nuo žmo­gaus su­kaup­to tur­to, ku­ris yra fon­de, da­bar skai­čiuo­ja­mas 1 pro­cen­tas".

"Praei­ti me­tai dėl in­ves­ti­ci­jų grą­žos bu­vo nei­gia­mi, nes rin­kos bu­vo jaut­rios ir la­bai įtemp­tos. Op­ti­miz­mo pri­trū­ko ir dėl JAV geo­po­li­ti­kos, "Bre­xit" ir ki­tų veiks­nių. Bet per vi­są 15 me­tų pe­rio­dą tik tre­ji me­tai bu­vo nei­gia­mi, o dvy­li­ka bu­vo tei­gia­mi, – tvir­ti­no LIP­FA va­do­vas. – Rei­kia orien­tuo­tis ne į at­ski­rus me­tus, o į il­gą pe­rio­dą. O per il­gą­jį 15 me­tų pe­rio­dą vi­sų fon­dų vi­du­ti­nė me­ti­nė in­ves­ti­ci­nė grą­ža yra tei­gia­ma – apie 4,5 pro­cen­to. Ak­ci­jų fon­dų – apie 7 pro­cen­tus, o kon­ser­va­ty­vių – apie 2–3 pro­cen­tus."

"Ir to­liau bus vi­so­kių me­tų, rin­kos ky­la ir smun­ka, bet to­kios yra žai­di­mo tai­syk­lės: jei­gu no­ri kaž­ką už­dirb­ti – tu­ri pri­siim­ti ri­zi­ką, jei­gu ne­no­ri ri­zi­kuo­ti – de­di pi­ni­gus į in­dė­lius", – sa­kė Š. Ruz­gys.

Jo tei­gi­mu, pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­ma skir­ta bū­tent tiems, ku­rių at­ly­gi­ni­mas nė­ra di­de­lis.

" Žmo­nės yra ska­ti­na­mi vi­sų pi­ni­gų ne­pra­val­gy­ti, ati­dė­ti pen­si­jai, – pa­brė­žia jis. – Ar jūs pa­tys 3 pro­cen­tus at­ly­gi­ni­mo at­si­dė­si­te, jei­gu ne­da­ly­vau­si­te pen­si­jų kau­pi­me? Ar juos kur nors in­ves­tuo­si­te, jei­gu no­rė­si­te grą­žos tu­rė­ti? O vals­ty­bė už tai, kad tuos 3 pro­cen­tus sau kau­pia­te, dar pri­de­da 1,5 pro­cen­to nuo vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio."

Ti­ki­na, jog kuo al­ga ma­žes­nė, tuo la­biau ap­si­mo­ka da­ly­vau­ti pen­si­jų kau­pi­me.

"Tar­kim, gau­na­te mi­ni­ma­lią al­gą, nuo jos 3 pro­cen­tai su­da­ro 15 eu­rų, o iš vals­ty­bės dar gau­na­te 16 eu­rų – tar­si jū­sų įdė­tų pi­ni­gų grą­ža bū­tų 100 pro­cen­tų, – pa­ly­gi­na Š. Ruz­gys. – Tai ar neap­si­mo­ka? O pen­si­jų fon­dų ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tis yra tik­rai ma­žas, per po­rą me­tų jis dar iki 0,5 pro­cen­to su­ma­žės. Už tiek teik­ti pa­slau­gą ne­su­tiks joks ban­kas, bet, aiš­ku, jū­sų tei­sė rink­tis."

Kas lau­kia, su­grį­žus į "Sod­rą"?

Į "Šiau­lių kraš­to" klau­si­mus at­sa­kė ir "Sod­ros" Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vas Sau­lius JAR­MA­LIS.

– Se­nat­vės pen­si­jos dy­dį le­mia ke­li da­ly­kai: sta­žas ir ap­skai­tos vie­ne­tai – taš­kai.

Kad įgy­tų me­tų sta­žą, žmo­gus tu­ri per me­tus už­dirb­ti ir su­mo­kė­ti įmo­kų ne ma­žiau nei nuo 12 mi­ni­ma­lių mė­ne­sio al­gų (MMA). Su­mo­kė­jus ma­žiau įmo­kų įgy­ja­ma tik da­lis me­tų sta­žo. Sta­žas su­da­ro bend­rą­ją pen­si­jos da­lį.

Dirb­da­mas ir mo­kė­da­mas so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas gy­ven­to­jas įgy­ja mi­nė­tus taš­kus, ku­rie le­mia in­di­vi­dua­lią­ją pen­si­jos da­lį. Vie­nas taš­kas įgy­ja­mas, kai žmo­gus per me­tus už­dir­ba ir su­mo­ka įmo­kų nuo 12 vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių (VDU). Jei­gu už­dir­ba ma­žiau, gau­na da­lį taš­ko, už­dir­bus dau­giau – dau­giau ir taš­kų.

Tai­gi, jei­gu žmo­gus už­dir­ba vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą vi­sus 12 mė­ne­sių, jis įgy­ja 1 taš­ką ir 1 me­tus sta­žo. Jei­gu mi­ni­ma­lią al­gą – 1 me­tus sta­žo ir maž­daug 0,5 taš­ko, nes mi­ni­ma­li al­ga su­da­ro apie pu­sę vi­du­ti­nės al­gos.

Su­lau­kus se­nat­vės pen­si­jos am­žiaus, vi­sas su­su­muo­tas sta­žas le­mia bend­rą­ją pen­si­jos da­lį, o vi­si įgy­ti ir su­su­muo­ti taš­kai – in­di­vi­dua­lią­ją pen­si­jos da­lį. Šias da­lis su­su­muo­ja­me ir gau­na­me pen­si­ją.

Kiek­vie­nais me­tais ba­zi­nis pen­si­jos dy­dis, ku­ris, kar­tu su sta­žu, le­mia bend­rą­ją pen­si­jos da­lį, tiek taš­ko ver­tė, ku­ri le­mia in­di­vi­dua­lią­ją pen­si­jos da­lį, in­dek­suo­ja­ma. Pa­vyz­džiui, šie­met taš­ko ver­tė yra 3,59 eu­ro, per­nai ji bu­vo 3,28 eu­ro. In­dek­sa­vi­mą le­mia, kiek per 7 me­tus pa­di­dė­jo gy­ven­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio fon­das, ku­ris pri­klau­so ir nuo to, kiek yra dir­ban­čių, ir kiek vi­du­ti­niš­kai jie už­dir­ba.

"Sod­ra" kiek­vie­nų me­tų pra­džio­je skel­bia, kiek nuo me­tų pra­džios in­dek­suo­ja­mos pen­si­jos. Ši ži­nia svar­bi ne tik sen­jo­rams, bet ir dir­ban­tiems – nes jų taš­ko ver­tė ir yra in­dek­suo­ja­ma.

– As­me­ni­nė­je "Sod­ros" pa­sky­ro­je gy­ven­to­jui (gy­ven­to­jai.sod­ra.lt) kiek­vie­nas ga­li aiš­kiai pa­ma­ty­ti, kiek taš­kų pra­ra­do dėl kau­pi­mo.

Nut­rau­kus kau­pi­mą, at­ku­ria­mos vi­sos tei­sės į se­nat­vės pen­si­ją – grą­ži­na­mi pra­ras­ti taš­kai. Net tuo at­ve­ju, jei­gu iš "Sod­ros" bu­vo per­ves­ta dau­giau lė­šų, ne­gu gy­ven­to­jas, nu­trauk­da­mas su­tar­tį, grą­ži­na "Sod­rai", vis tiek at­ku­ria­mi vi­si pra­ras­ti taš­kai.

Ma­ža to, jei­gu gy­ven­to­jas į "Sod­rą" grą­ži­no dau­giau pi­ni­gų, ne­gu per­ve­dė "Sod­ra", už su­mą, ati­tin­kan­čią "Sod­ros" per­ve­di­mus, at­ku­ria­mi vi­si pra­ras­ti taš­kai, o už per­ve­di­mus vir­ši­jan­čią su­mą ski­ria­ma dar pa­pil­do­mai taš­kų.

Vie­nas taš­kas, taip pat kaip dir­ban­tiems bei įmo­kas mo­kan­tiems gy­ven­to­jams, ver­tas tiek, kiek pen­si­jų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų žmo­gus su­mo­ka per me­tus už­dirb­da­mas 12 vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių. Tai yra maž­daug 1 200 eu­rų.

Jei­gu da­ry­tu­me prie­lai­dą, kad, pa­vyz­džiui, grįž­ta­ma su 3 300 eu­rų, o "Sod­ra" yra per­ve­du­si 1 000 eu­rų, tai pir­miau­sia ne­liks jo­kių pra­ras­tų taš­kų, o už 2 300 eu­rų bus ski­ria­mi pa­pil­do­mai ne­pil­ni 2 taš­kai.

Nors gy­ven­to­jai, ku­rie už­dir­ba dau­giau, ne­ga­li per me­tus įgy­ti dau­giau nei 5 taš­kų, šiuo at­ve­ju ap­ri­bo­ji­mo mak­si­ma­liai taš­kų su­mai nė­ra.

Ta­čiau svar­bu ži­no­ti, kad per­ve­dus lė­šas "Sod­rai" jos ne­be­pa­vel­di­mos. Pen­si­jų kau­pi­mo fon­de esan­čios su­kaup­tos lė­šos yra gy­ven­to­jo tur­tas ir yra pa­vel­di­mos. Gy­ven­to­jas, ku­ris kau­pi­me da­ly­va­vo ir su­tar­ties ne­nut­rau­kė, dar gaus iš­mo­kas iš su­kaup­tos su­mos.

Kiek per vi­są lai­ko­tar­pį įmo­kų į fon­dus bu­vo su­mo­kė­ta, in­for­ma­ci­ją ga­li­ma su­ži­no­ti pri­si­jun­gus prie as­me­ni­nės "Sod­ros" pa­sky­ros gy­ven­to­jui gy­ven­to­jai.sod­ra.lt Tuo­met rei­kia pa­si­rink­ti skil­tį "Su­ves­ti­nės" –"Nau­ja su­ves­ti­nė"–"Į pen­si­jų fon­dus per­ves­tos kau­pia­mo­sios pen­si­jų įmo­kos"–pasirinkite do­mi­nan­tį lai­ko­tar­pį ir spaus­ki­te "For­muo­ti". Kai su­ves­ti­nė bus su­for­muo­ta, spaus­ki­te "Per­žiū­rė­ti". Jums bus pa­teik­ta de­ta­li iš­klo­ti­nė, ku­riais me­tais kiek lė­šų ir iš ko­kio šal­ti­nio ("Sod­ros" įmo­kos; da­ly­vio įmo­kos; vals­ty­bės lė­šo­mis mo­ka­mos įmo­kos) įmo­kų per­ves­ta ir ko­kia su­ma iš vi­so nu­ke­lia­vo į jū­sų pen­si­jų kau­pi­mo są­skai­tą.

Pa­ly­gi­nę per­ves­tą su­mą su fon­de su­kaup­to­mis lė­šo­mis ma­ty­si­te, kiek už­dir­bo­te per vi­są kau­pi­mo lai­ko­tar­pį.

– Tai – mi­tas. Pre­li­mi­na­riai skai­čiuo­ja­ma, kad vien­kar­ti­nis at­skai­ty­mas už anui­te­to įmo­kų ad­mi­nist­ra­vi­mą sieks apie 2,5 pro­cen­to vi­sos su­kaup­tos su­mos ir bus skir­tas pa­deng­ti rea­lias veik­los vyk­dy­mo są­nau­das, nes "Sod­ra" ne­sie­kia pel­no.