Teat­re pri­sta­ty­ta prem­je­ra ir įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai

Do­vy­do NEK­RA­ŠO nuo­tr.
Tarp­tau­ti­nei teat­ro die­nai Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ko­lek­ty­vas sky­rė prem­je­rą "Re­vi­zo­rius" (re­ži­sie­rius Ai­das Gi­nio­tis).

Šeš­ta­die­nį Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re Tarp­tau­ti­nės teat­ro die­nos pro­ga pri­sta­ty­ta prem­je­ra – Ni­ko­la­jaus Go­go­lio "Re­vi­zo­rius" (re­ži­sie­rius Ai­das Gi­nio­tis) ir ap­do­va­no­ti ge­riau­si teat­ro kū­rė­jai.

Tra­di­ci­nės Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pre­mi­jos skir­tos Ri­man­tai Kri­la­vi­čiū­tei už Emos vaid­me­nį A. Špi­le­voj spek­tak­ly­je "Ba­ga­del­nia" ir Ai­dui Ma­tu­čiui už Jo vaid­me­nį spek­tak­ly­je pa­gal E. Io­nes­co "To­bu­la po­ra" ("The Per­fect Match ar­ba su Nau­jais me­tais, Io­nes­co!", re­ži­sie­rius P. Ig­na­ta­vi­čius).

R. Kri­la­vi­čiū­tė ren­gi­ny­je ne­da­ly­va­vo, pre­mi­ją A. Ma­tu­čiui įtei­kė Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Pre­mi­jos ver­tė – 1 500 eu­rų.

Mo­te­rų klu­bo "Šiau­lie­tė" pri­zas skir­tas Se­ve­ri­nui Nor­gai­lai "už vir­tuo­ziš­kai at­lik­tus vaid­me­nis" spek­tak­ly­je "To­bu­la po­ra". Ta­me pa­čia­me spek­tak­ly­je pa­grin­di­nį Jos vaid­me­nį kū­ru­si Gin­ta­rė Ra­moš­kai­tė įver­tin­ta įmo­nės "Tic­ket Mar­ket" pre­mi­ja.

Gro­žio na­mų "Mer­ci Mer­ci" pri­zas "už dar­nų an­samb­liš­ku­mą, no­va­to­riš­ką at­li­ki­mą ir iš­raiš­kin­gą kū­no plas­ti­ką" spek­tak­ly­je "Min­dau­gas" ati­te­ko ak­to­rėms Mo­ni­kai Šal­ty­tei, In­gai Jar­ko­vai, Gin­ta­rei Ra­moš­kai­tei, Li­nai Ge­čai­tei.

To­mo Bal­čiū­no sta­ty­bos įmo­nė pri­zą įtei­kė Juo­zui Bin­do­kui "už vy­riš­ką drą­są ir mo­te­riš­ką su­bti­lu­mą", at­lie­kant Mor­tos vaid­me­nį spek­tak­ly­je "Min­dau­gas" (re­ži­sie­rius Ni­ko­las Darnstädt).

Ak­to­riui Sau­liui Eduar­dui Pau­liu­ko­niui 70-ojo ju­bi­lie­jaus pro­ga įteik­tas Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pa­dė­kos raš­tas, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro pa­dė­kos už il­ga­me­tį dar­bą teat­re, su­kur­tus įsi­min­ti­nus vaid­me­nis ir teat­ro is­to­ri­jos puo­se­lė­ji­mą.

Ko­vo 29-ąją Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re vyks iš­kil­min­gas "Auk­si­nių sce­nos kry­žių" ap­do­va­no­ji­mų va­ka­ras, jį tie­sio­giai trans­liuos te­le­vi­zi­ja.

Pres­ti­ži­niams ap­do­va­no­ji­mams yra no­mi­nuo­ti ir Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro kū­rė­jai: ak­to­rius Se­ve­ri­nas Nor­gai­la, sce­nog­ra­fė Go­da Pa­le­kai­tė ir Alek­san­das Špi­le­voj.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.