Van­da­lai nu­pjovė Ve­ly­kų me­dį

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Ant Še­du­vos mies­to ve­ly­ki­niu sim­bo­liu ta­pu­sio ab­ri­kos­me­džio mar­gu­čiai ka­bin­ti aš­tuo­ne­rius me­tus iš ei­lės.
Aš­tuo­ne­rius me­tus iš ei­lės Ve­ly­koms įvai­rias­pal­viais mar­gu­čiais puoš­da­vu­si ab­ri­kos­me­dį, Še­du­vos lop­še­lio-dar­že­lio bend­ruo­me­nė ba­lan­džio 7-osios ry­tą nu­stė­ro: nak­tį jų ve­ly­ki­nį me­de­lį nu­pjo­vė van­da­lai. Tą pa­čią die­ną še­du­viai su­si­bū­rė ir me­ta­li­niais stry­pais su­tvir­ti­no me­de­lį. Tad Ve­ly­kų me­dis mar­gu­čiais nu­švis ir šie­met.

Įp­jo­vė ir nu­lau­žė

Še­du­vos lop­še­lio-dar­že­lio ad­mi­nist­ra­ci­ja jau iš anks­to ba­lan­džio 15 die­ną pa­kvie­tė vi­sus no­rin­čius at­vyk­ti į įstai­gą ir pa­dė­ti puoš­ti dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je au­gan­tį ab­ri­kos­me­dį, ku­ris jau se­no­kai yra va­di­na­mas Ve­ly­kų me­džiu ir yra ta­pęs ne tik dar­že­lio, bet ir vi­sų mies­to gy­ven­to­jų ve­ly­ki­niu sim­bo­liu. Šie­met Ve­ly­kų me­dį ruo­šia­ma­si puoš­ti jau de­vin­tą kar­tą.

Anks­tų sek­ma­die­nio ryt­me­tį Še­du­vos bend­ruo­me­nę su­krė­tė įžū­lus nie­ka­dė­jų poel­gis: į dar­že­lio te­ri­to­ri­ją pa­te­kę ne­ži­no­mi van­da­lai ge­ro­kai pa­si­dar­ba­vo pjūk­lu – smar­kiai įpjo­vė vie­ną iš me­džio ka­mie­nų ir jį nu­lau­žė. Apie tai įstai­gos di­rek­to­rei Dai­vai Staš­kū­nie­nei pra­ne­šė dar­že­lio sar­gas.

Anot di­rek­to­rės, niek­da­riai į dar­že­lio te­ri­to­ri­ją atė­jo jau tu­rė­da­mi konk­re­tų tiks­lą nu­pjau­ti Ve­ly­kų me­dį ir bū­tent prieš pat šven­ti­nį ren­gi­nį. Tam bu­vo ruoš­ta­si iš anks­to, ka­dan­gi me­de­lis nu­pjau­tas ran­ki­niu pjūk­lu.

Tą pa­tį ryt­me­tį so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­py­lė žmo­nių ko­men­ta­rai. Vie­ni plū­do są­ži­nės ne­tu­rin­čius nie­ka­dė­jus, ki­ti juos va­di­no dva­sios li­go­niais, ku­riems už­kliu­vo nie­kuo ne­kal­tas vai­kų puo­se­lė­ja­mas me­de­lis.

Še­du­vos mies­to se­niū­nas Jus­ti­nas Pra­nys pa­ra­gi­no niek­da­rius nuei­ti į baž­ny­čią ir pa­si­mels­ti.

Gal­būt pa­bū­gę nei­gia­mos vi­suo­me­nės reak­ci­jos, dar tą pa­tį ryt­me­tį kal­tais dėl nu­pjau­to me­džio pri­si­pa­ži­no du suau­gę vie­tos gy­ven­to­jai, pa­ža­dė­ję at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą.

Šiuo me­tu įvy­kį aiš­ki­na­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Me­dį "at­sta­tė" su­si­tel­ku­si bend­ruo­me­nė

Dar­že­lio di­rek­to­rės D. Staš­kū­nie­nės šis pik­ta­va­lių poel­gis neiš­mu­šė iš vė­žių ir ji sek­ma­die­nio ryt­me­tį pa­ra­gi­no še­du­vius, ku­rie ga­li, at­vyk­ti į tal­ką ir pa­dė­ti "su­re­mon­tuo­ti" me­dį.

Pa­sak įstai­gos va­do­vės, nors ir bu­vo sa­vait­ga­lis, pa­gel­bė­ti su­si­rin­ko bū­re­lis nea­be­jin­gų še­du­vių. Atė­jo dar­že­ly­je dir­ban­tys vy­rai, nė ne­kvies­ti at­vy­ko še­du­viai Ka­zi­mie­ras Rač­kaus­kis, Re­mi­gi­jus Pe­lec­kis, Kęs­tu­tis Čiū­da­ras ir ki­bo į dar­bą.

Me­de­lis bu­vo su­tvir­tin­tas me­ta­li­niais stry­pais ir, di­rek­to­rės tei­gi­mu, jį bus ga­li­ma puoš­ti.

Kal­tais dėl nu­pjau­to me­džio pri­si­pa­ži­no du suau­gę vie­tos gy­ven­to­jai, pa­ža­dė­ję at­ly­gin­ti pa­da­ry­tą ža­lą.

Aš­tuo­ne­rius me­tus mar­gu­čiais puoš­tas ab­ri­ko­so me­dis net ke­lis kar­tus yra įra­šy­tas į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą. Per­nai jį pa­puo­šė re­kor­di­nis mar­gu­čių kie­kis – net 7017 mar­gu­čių.

Pa­sak di­rek­to­rės, mi­nint šios ve­ly­ki­nės dar­že­lio tra­di­ci­jos de­šimt­me­tį, bu­vo jau gal­vo­ja­ma puoš­ti ki­tą me­dį, ka­dan­gi ant se­no­jo jau ėmė ne­be­tilp­ti kas­met gau­sė­jan­tys mar­gu­čiai.

Šie­met į įstai­gą vėl plūs­ta nau­jos gro­žy­bės. Nau­jų mar­gu­čių jau pri­ga­mi­no ne tik vai­ku­čių tė­ve­liai kar­tu su ma­žai­siais – de­ko­ra­ty­vi­nių mar­gu­čių jau at­siųs­ta net iš už­sie­nio.

"Šių­me­ti­niai mar­gu­čiai la­bai gra­žūs, me­niš­ki, vie­ni už ki­tą pui­kes­ni. Džiau­giuo­si, kad pik­ta­va­liams ne­pa­vy­ko su­ga­din­ti tra­di­ci­nės mū­sų vi­sų šven­tės. Taip, žmo­nes už­plū­do pa­čios įvai­riau­sios emo­ci­jos, ta­čiau tai tik dar la­biau su­tvir­ti­no mū­sų stip­rią bend­ruo­me­nę ir šven­tė tik­rai įvyks.

Ki­tą­met mes me­dį puo­ši­me jau de­šim­tą kar­tą. Ir šį­kart tai bus nau­jai pa­so­din­tas me­dis, o pa­ti šven­tė – ki­to­kia", – emo­ci­jo­mis da­li­jo­si įstai­gos va­do­vė ir ve­lyk­me­džio puo­ši­mo idė­jos au­to­rė.

Pa­siū­lė ki­tą ab­ri­kos­me­dį

Pa­sak D. Staš­kū­nie­nės, ab­ri­kos­me­dį prieš ke­lio­li­ka me­tų įstai­gai pa­do­va­no­jo dar­že­ly­je dir­bu­si pe­da­go­gė El­vy­ra La­pins­kie­nė.

Ir da­bar, su­ži­no­ju­si apie van­da­liz­mo at­ve­jį, E. La­pins­kie­nė pa­skam­bi­no dar­že­lio va­do­vei ir pa­siū­lė iš­si­kas­ti ir įstai­gos te­ri­to­ri­jo­je pa­so­din­ti ki­tą jų kie­me au­gan­tį, maž­daug pu­sant­ro met­ro aukš­čio, ab­ri­kos­me­dį.

"Ma­nau, kad mes pa­siū­ly­mu pa­si­nau­do­si­me ir dar­že­ly­je tu­rė­si­me nau­ją Ve­ly­kų me­dį", – re­dak­ci­jai sa­kė D. Staš­kū­nie­nė.

Šie­met lop­še­lio-dar­že­lio pa­vyz­džiu su­ma­nė pa­sek­ti ir Še­du­vos gim­na­zi­ja, taip pat pa­ra­gi­nu­si bend­ruo­me­nę mar­gin­ti mar­gu­čius prie gim­na­zi­jos puo­šia­mam Ve­ly­kų me­de­liui.

100-ąjį gim­ta­die­nį šven­čian­čiai Še­du­vos mo­ky­mo įstai­gai tai bus dar vie­na gra­ži ini­cia­ty­va ša­lia jau vyks­tan­čių ir dar vyk­sian­čių.